Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa” i obejmuje wykonanie niezbędnych prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania inwestycji do użytkowania. Wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania wskazanego powyżej nastąpi zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC „Żółty FIDIC” (Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych projektowanych przez wykonawcę 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie 1 wydania 1999).

Extended TitleBudowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa’’

Zgodnie z ustawą PZP (art. 5c) niniejsze zamówienie zostało zakwalifikowane rodzajowo jako dostawa i do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostawy, jednak realizacja zamówienia odbywać się będzie w oparciu o przepisy Prawa budowlane, gdyż przedmiot zamówienia obejmuje również realizację robót budowlanych.

Wszystkie opisy, nazwy własne materiałów, nazwy producentów lub normy użyte w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia- PFU nie powinny być traktowane jako narzucone bądź sugerowane przez Zamawiającego, powinny być rozumiane jako definicje standardów. Przy realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia.

UWAGA: Wykonawca winien uwzględnić, iż prace związane z realizacją zamówienia prowadzone będą na terenie funkcjonującej elektrociepłowni. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie Robót, aby Roboty te nie zakłócały normalnej eksploatacji Elektrociepłowni „Łężańska”.

Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed złożeniem ofert, dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy przedmiot zamówienia. Przed dokonaniem wizji lokalnej Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do przedstawiciela Zamawiającego (tj. Pana Jerzego Ćwięki, tel. 13 47 48 267, e-mail: j.cwieka@mpgk.krosno.pl) w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00 o wyznaczenie terminu wizji lokalnej oraz wskazać jednocześnie własną propozycję terminu dokonania tej wizji.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są załączniki, tj.:

— Część III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

2) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania.

3) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile jest to wiadome).

4) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający ubiega się o dofinasowanie oraz pożyczkę dla ww. przedsięwzięcia z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program Priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Deadline Date2020-09-30
Publication Date2020-07-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Attention OfMałgorzata Pachana
Addressul. Fredry 12
TownKrosno
Postal Code38-400
Phone+48 134748315
Fax+48 134368678
Class Code42112000
Class DescriptionTurbine installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more