Προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020: «Ανάπτυξη δράσεων του Φορέα "Ελληνική Αστυνομία", για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής της Αιτωλίας».

Extended TitleΠρομήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, για την περιοχή της Αιτωλίας.
Extended Description

3 τεμάχια.

Deadline Date2020-10-23
Publication Date2020-09-18
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value96774.18
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
Attention OfΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
AddressΛ. Μεσογείων 96
TownAthens
Postal Code115 27
Phone+30 2131520641
Fax+30 2131527082
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-17

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020: «Ανάπτυξη δράσεων του Φορέα "Ελληνική Αστυνομία", για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής της Αιτωλίας».

Extended TitleΠρομήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, για την περιοχή της Αιτωλίας.
Extended Description

3 τεμάχια.

Publication Date2020-09-17
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
Attention OfΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
AddressΛ. Μεσογείων 96
TownAthens
Postal Code115 27
Phone+30 2131520641
Fax+30 2131527082
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για την αποκατάσταση φθορών, ζημιών, και τη συντήρηση για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας τής...
View more
Deadline: Nov 22, 2020
Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού αναλώσιμου υλικού επιστημονικών οργάνων (φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης (βάσει τιμής) προσφορά, για την κάλυψη αναγκών 1 έτους·...
View more
Deadline: Nov 22, 2020
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για το διάστημα από 1.1.2021 έως 31.10.2021.
View more