Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km, łączącego drogę wojewódzką nr 102 i 103.

Extended TitleBudowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-12
New text:
2020-08-26
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-10-10
New text:
2020-10-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-12
New text:
2020-08-26
Section:
II.2.7
Previous text:
2020-09-14
New text:
2020-10-12
Deadline Date2020-08-26
Publication Date2020-08-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Addressul. Szczecińska 31
TownKoszalin
Postal Code75-122
Phone+48 943427831
Fax+48 943424328
Class Code45233290
Class DescriptionInstallation of road signs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-10

Construction, foundation and surface works for highways, roads

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km, łączącego drogę wojewódzką nr 102 i 103.

Extended TitleBudowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102
Extended Description

1. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją;

2) wykonanie robót rozbiórkowych;

3) wykonanie wymiany gruntów słabonośnych;

4) wykonanie kolumn przemieszczeniowych;

5) wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA);

6) budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych;

7) budowę elementów spowalniających ruch;

8) budowę ronda na DW 102;

9) budowę oświetlenia ulicznego;

10) przebudowę sieci elektroenergetycznych;

11) przebudowę linii telekomunikacyjnych;

12) przebudowę wodociągu;

13) przebudowę sieci sanitarnej tłocznej;

14) przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia;

15) budowę przepustów;

16) wykonanie wpustów ulicznych;

17) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C SIWZ i wycenionych przedmiarach robót.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres robót ustala się w wysokości do 3 520 067,00 PLN netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:

a) z przyczyn uzasadnionych społecznie;

b) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

c) w przypadkach uzasadnionych technologią;

d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi;

e) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z Wykonawcą.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Deadline Date2020-08-12
Publication Date2020-07-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value23467122.88
OrganisationWojewództwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Addressul. Szczecińska 31
TownKoszalin
Postal Code75-122
Phone+48 943427831
Fax+48 943424328
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2020
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wymianę stolarki okiennej,2) wymianę drzwi wejściowych do budynku,3) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,4) remont i przebudowę instalacji elektrycznych,5)...
View more
Deadline: Sep 17, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim”.2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis...
View more
Deadline: Sep 16, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego...
View more