1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie” – II edycj...
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-11
New text:
2020-08-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-11
New text:
2020-08-17
Deadline Date2020-08-17
Publication Date2020-08-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Attention OfMagdalena Nowicka
Addressul. Pocztowa 54
TownChełm
Postal Code22-100
Phone+49 825640456
Fax+49 825640456
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-10

Construction work

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie” – II edycj...
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku, w tym w szczególności:

1) w zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace i pozyskać wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, zezwolenia lub decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji budowy budynku, w tym w szczególności:

a) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, w tym opracowanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym;

b) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową, w tym opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym;

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, kalibracji mapy, niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy opracowania dokumentacji projektowej;

e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji;

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane;

g) wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych programu funkcyjno-użytkowego oraz jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej;

h) wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w przypadku zaistnienia kolizji;

i) opracowanie projektu oznakowania nawierzchni;

j) wykonanie przedmiarów robót;

k) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – treść należy uzgodnić z Zamawiającym;

l) wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będą konieczne).

2) Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych dla realizacji budynku prac lub robót budowlanych, w tym w szczególności:

a) prace przygotowawcze, w tym:

(i) przygotowanie terenów zielonych (zrywanie, wymiana podłoża) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

(ii) budowę zjazdu z drogi publicznej (ul. Batorego);

(iii) wykonanie przyłączy ciepłowniczego/gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznego oraz telekomunikacyjnego;

(iv) przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami (jeśli będzie to konieczne);

b) w zakresie robót budowlanych dotyczących budowy budynku wchodzą w szczególności poniższe czynności:

(i) budowa budynku wraz z garażem podziemnym;

(ii) wykończenie budynku i wyposażenie wnętrz;

(iii) wyposażenie budynku we wszystkie niezbędne instalacje lub systemy;

(iv) przygotowanie placu budowy;

(v) wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy;

(vi) geodezyjne budynku,

(vii) rozebranie istniejących obiektów kolidujących z budową;

(viii) wykonanie nasypów i wykopów w niezbędnym zakresie;

(ix) przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji nawierzchni;

(x) transport i utylizacja urobku z rozbiórek;

(xi) plantowanie i uporządkowanie terenu;

(xii) wszelkie pozostałe prace mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji inwestycji;

c) roboty w zakresie ukształtowania terenu nieruchomości, na której posadowiony będzie budynek, w tym w szczególności:

(i) właściwe ukształtowanie terenu;

(ii) budowa ciągu pieszo-jezdnego, chodników, schodów zewnętrznych, placów i innych powierzchni utwardzonych; ...

Deadline Date2020-08-11
Publication Date2020-07-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Attention OfMagdalena Nowicka
Addressul. Pocztowa 54
TownChełm
Postal Code22-100
Phone+49 825640456
Fax+49 825640456
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2020
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wymianę stolarki okiennej,2) wymianę drzwi wejściowych do budynku,3) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,4) remont i przebudowę instalacji elektrycznych,5)...
View more
Deadline: Sep 17, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim”.2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis...
View more
Deadline: Sep 16, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego...
View more