a) Przedmiotem zamówienia pn.: „Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II” jest kompleksowa realizacja zadania, obejmująca w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prokonsumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

b) Zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy.

Extended Title„Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”
Extended Description

a) Przedmiotem zamówienia pn.: „Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II” jest kompleksowa realizacja zadania, obejmująca w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prokonsumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

b) Zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno- Użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy.

c) Każdy z obiektów na którym będzie wykonana mikroinstalacja posiada osobne przyłącze energetyczne, umowę kompleksową, a moc umowna z Energa Operator SA jest większa niż moc zaprojektowanej mikroinstalacji. Zaprojektowana moc każdej instalacji fotowoltaicznej została dobrana na podstawie aktualnego średniorocznego zużycia energii elektrycznej. Moc pojedynczej instalacji jest nie większa a niż 50 kW w związku z czym spełnia kryteria mikroinstalacji zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami.

d) Każda instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z m.in. następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV. Wymagania Zamawiającego w zakresie poszczególnych komponentów określono w PFU.

e) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości (m.in. z powodu cofnięcia zgody przez właściciela budynku) montażu instalacji w lokalizacji wskazanej w załącznikach, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na terenie miasta, zakładając, iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej liczby paneli fotowoltaicznych i rodzaju optymalizacji co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu danego rodzaju instalacji.

f) Zamawiający informuję, iż spośród wszystkich instalacji przewidzianych do realizacji i objętych niniejszym projektem, jedynie jedna nieruchomość posiada powierzchnię użytkową powyżej 300,00 m2, tj. dokładnie 305,43 m2, w związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), „w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i prac/czynności, stanowiący jednocześnie podstawę realizacji przedmiotu zamówienia, został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: Załącznik nr 11 – program funkcjonalno- użytkowy.

Deadline Date2021-01-15
Publication Date2020-07-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Chełmża
Attention OfZdzisław Stasik
Addressul. Gen. J. Hallera 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566392335
Fax+48 566752122
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2020
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz...
View more
Deadline: Nov 6, 2020
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie oraz kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
1. Przedmiotem zam. jest „Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałem na 2 (dwa) zadania: zad. nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez UE ze środków...
View more