Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Extended TitleΠρομήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Extended Description

Τρία (3) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα.

Κριτήρια ανάθεσης ομάδας 1

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3.

Α/Α - Κριτήριο ανάθεσης - Βαθμολογία - Συντελεστής βαρύτητας (%):

Πλαίσιο:

1) ωφέλιμο φορτίο 100-120 6,00

2) ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00

3) σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00

4) σύστημα πέδησης 100-120 4,00

5) σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00

6) καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00

7) λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

Υπερκατασκευή:

8) Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά

Και τρόπος κατασκευής 100-120 10,00

9) υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10) ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11) σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων 100-120 10,00

12) λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 4,00

Γενικά:

13) εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14) εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία 100-120 10,00

15) εξυπηρέτηση μετά την πώληση - τεχνική υποστήριξη - χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου - χρόνος αποκατάστασης 100-120 10,00

16) χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

Σύνολο: 100,00

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί, για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+...........+σν.Κν (τύπος 1)

Όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

Σ1+σ2+..σν=1 (100 %) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την

Ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

Λ = Ο.Π.U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Deadline Date2020-08-17
Publication Date2020-07-13
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaMixed
Value376612.89
OrganisationΔήμος Θέρμης
Attention OfΑθανάσιος Κολοκυθάς
Address2ο χλμ. Θέρμης - Τριαδίου
TownThermi
Postal Code570 01
Phone+30 2310478029 /+30 2310478018
Fax+30 2313300719
Class Code34100000
Class DescriptionMotor vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:— η προμήθεια έντυπων ερωτηματολογίων, η οποία περιλαμβάνει την τυπογραφική διαμόρφωση και εκτύπωση ειδικών ερωτηματολογίων, για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών,— η διανομή των...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της Πράξης: «Δήλος - ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης...
View more