Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού (εκτός προθηκών), και ειδικών κατασκευών φωτισμού του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Extended TitleΠρομήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού (εκτός προθηκών), και ειδικών κατασκευών φωτισμού του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της διακήρυξης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη, εγκριθείσα διά της με αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/2.5.2013, ΑΔΑ: ΒΕΝΓΓ-1Ο1 απόφασης του υπουργού Πολιτισμού (Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης), για τη μεταστέγαση του Μ.Ν.Ε.Π. στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου, και την επανέκθεση των μονίμων συλλογών του, ως ακολούθως:

— τζαμί Τζισδαράκη, «Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και το Τζαμί Τζισδαράκη»,

— κτιριακή ενότητα Α: Κτίρια Α1, Α2, «Τι πιστεύουν; Τι πιστεύετε;»,

— κτιριακή ενότητα Γ: Κτίρια Γ1, Γ2 «Από πού είστε; Είμαστε; Η ιστορία του τετραγώνου»,

— κτιριακή ενότητα Δ: Κτίρια Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 «Πού έμεναν; Πού μένετε;»,

— κτιριακή ενότητα Ε: Κτίριο Ε1 «Πώς διασκεδάζουν; Πώς διασκεδάζετε;»,

— κτιριακή ενότητα Ζ: Κτίριο Ζ1 «Τι δουλειά κάνουν; Τι δουλειά κάνετε;»,

— κτιριακή ενότητα Μ: Κτίριο Μ1 «Τι δουλειά κάνουν; Τι δουλειά κάνετε; Έργα γυναικών»,

— κτιριακή ενότητα Ν: Κτίριο Ν1 «Τι φοράτε; Τι φορούν;».

Πια αναλυτικά, πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση:

— 915 φωτιστικών σωμάτων, spot ράγας,

— εκατόν εβδομήντα οκτώ μέτρων και 10 εκατοστών (178,10m) γραμμικών φωτιστικών σωμάτων, linear LED,

— δέκα (10) επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων LED,

— δεκαεπτά (17) φωτιστικών σωμάτων οροφής, χωνευτά,

— ενενήντα τεσσάρων μέτρων (94m) φωτιστικών κατασκευών,

— 20 τεμαχίων φωτιστικών κατασκευών linear LED,

— 29 τεμαχίων φωτιστικών τύπου Washer Effect,

— εξακοσίων ογδόντα τριών μέτρων (683m) ροηφόρου ράγας,

— πέντε (5) Dali Server,

— 2 αισθητήρων φωτεινότητας συστήματος Dali,

— 373 τεμαχίων φίλτρων - ανακλαστήρων φωτιστικών σωμάτων,

— έξι μέτρων (6m) ειδικής φωτιστικής κατασκευής,

— ογδόντα τετραγωνικών μέτρων και μισού (80,50 m2) μεταλλικής διάτρητης οροφής,

— τριακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων και τριάντα εκατοστών (330,30 m2) αντηλιακής μεμβράνης,

— δέκα (10) τεμαχίων ειδικής μεταλλικής κατασκευής,

— δεκαεννιά μέτρων (19m) ειδικής ξύλινης κατασκευής,

— ογδόντα δύο μέτρων και ογδόντα εκατοστών (82,80m) μεταλλικής λεπτομέρειας δαπέδου.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η παροχή πλήρων οδηγιών, και η εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του εξοπλισμού, καθώς και η ρύθμιση του φωτισμού.

Deadline Date2020-08-12
Publication Date2020-07-13
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value483870.97
OrganisationΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού
Attention OfΔέσποινα Καρβέλη
AddressΘέσπιδος 8
TownAthens
Postal Code105 58
Phone+30 2103249698
Fax+30 2103226979
Class Code31500000
Class DescriptionLighting equipment and electric lamps
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:— η προμήθεια έντυπων ερωτηματολογίων, η οποία περιλαμβάνει την τυπογραφική διαμόρφωση και εκτύπωση ειδικών ερωτηματολογίων, για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών,— η διανομή των...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της Πράξης: «Δήλος - ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης...
View more