Contract de prestari servicii avand ca obiect: delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in orasul Pantelimon (întreținere, mentenanța și modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv), constand in:

— servicii privind exploatarea, întretinerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public, inclusiv activitatea de dispecerizare și monitorizare a sistemului de iluminat public;

— modernizarea sistemului de iluminat public prin implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de punct de aprindere;

— servicii privind asigurarea ornamentelor de iluminat festiv, montarea, demontare, conectarea – deconectarea, supravegherea functionarii/repararea acestora.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 20.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 20 de zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Extended TitleDelegarea gestiunii serviciului de iluminat public în orașul Pantelimon
Changes
Section:
III.1.1)
Previous text:

III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Cerinta nr. 1: se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Nota nr. 1: până la termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarant, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2: obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Nota 3: operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conditiile legii din tara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.

Nota 4: în cazul participării la procedură cu ofertă comună, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie îndeplinite de către fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.

Cerinta nr. 2: ofertantul va prezența autorizațiile necesare exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezenței proceduri, în valabilitate la data-limita de depunere a ofertei.

A. Persoane juridice/fizice române – atestat ANRE tip Be, în conformitate cu art. 8 din Ordinul nr. 45/2016 – se vor prezența copii ale atestatelor conform cu originalul;

B. Persoane juridice/fizice străine – operatorii economic nerezidenți vor prezenta documente echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență.

Notă: în cazul în care oferta este depusă de o asociere, cerință este considerată îndeplinită dacă fiecare asociat deține respectivă autorizație prin raportare la partea de contract pe care o va îndeplini. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 3: se solicita existența sediului administrativ (punctului de lucru) sau declarație pe proprie răspundere privind înființarea sediului/punctului de lucru in orasul Pantelimon sau pe o raza de 15 km față de orasul Pantelimon, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii; se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, adica document constatator sau declarație pe proprie răspundere privind înființarea sediului/punctului de lucru in Pantelimon sau pe o raza de 15 km in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii.

Cerinta nr. 4: ofertantul trebuie sa faca dovada ca are asigurate echipamentele, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune minim de urmatoarele utilaje si echipamente necesare indeplinirii contractului:

— doua autoutilitare cu brat telescopic din care cel putin una cu operare la o înaltime minima de 16 m;

— un mijloc de transport persoane și materiale – laborator PRAM in vederea realizarii defectoscopiei (identificarea defectelor in timp util).

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate face dovada detinerii in proprietate si/sau in chirie a resurselor tehnice solicitate prin prezentarea in copie conform cu originalul a cartii de identitate si a talonului pentru autovehiculele solicitate si a contractului de servicii de inchiriere (in cazul inchirierii autovehicului sau utilajului), precum si a altor documente: conventie, facturi de achizitie etc., care sa ateste faptul ca resursele tehnice solicitate se afla in dotarea si la dispozitia acestuia. Pentru autoutilitarele cu brat telescopic, ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta in copie conform cu originalul procesul-verbal de verificare tehnica din care sa reiasa admiterea in functionare efectuata in baza Legii nr. 64/2008 si a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat (autorizatie ISCIR valabila).

New text:

III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Cerinta nr. 1: se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Nota nr. 1: până la termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarant, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2: obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Nota 3: operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conditiile legii din tara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.

Nota 4: în cazul participării la procedură cu ofertă comună, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie îndeplinite de către fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.

Cerinta nr. 2: ofertantul va prezența autorizațiile necesare exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezenței proceduri, în valabilitate la momentul prezentarii acestora.

A. Persoane juridice/fizice române – atestat ANRE tip Be, în conformitate cu art. 8 din Ordinul nr. 45/2016 – se vor prezența copii ale atestatelor conform cu originalul;

B. Persoane juridice/fizice străine – operatorii economic nerezidenți vor prezenta documente echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență.

Notă: în cazul în care oferta este depusă de o asociere, cerință este considerată îndeplinită dacă fiecare asociat deține respectivă autorizație prin raportare la partea de contract pe care o va îndeplini. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 3: se solicita existența sediului administrativ (punctului de lucru) sau declarație pe proprie răspundere privind înființarea sediului/punctului de lucru in orasul Pantelimon sau pe o raza de 15 km față de orasul Pantelimon, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii; se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, adica document constatator sau declarație pe proprie răspundere privind înființarea sediului/punctului de lucru in Pantelimon sau pe o raza de 15 km in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii.

Section:
III.1.3)
Previous text:

New text:

III.1.3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

Cerinta nr. 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are asigurate echipamentele, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune minimum de urmatoarele utilaje si echipamente necesare indeplinirii contractului:

— doua autoutilitare cu brat telescopic din care cel putin una cu operare la o înaltime minima de 16 m;

— un mijloc de transport persoane și materiale – laborator PRAM in vederea realizarii defectoscopiei(identificarea defectelor in timp util). Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate face dovada detinerii in proprietate si/sau in chirie a resurselor tehnice solicitate prin prezentarea in copie conform cu originalul a cartii de identitate si a talonului pentru autovehiculele solicitate si a contractului de servicii de inchiriere (in cazul inchirierii autovehicului sau utilajului), precum si a altor documente: conventie, facturi de achizitie etc., care sa ateste faptul ca resursele tehnice solicitate se afla in dotarea si la dispozitia acestuia. Pentru autoutilitarele cu brat telescopic, ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta in copie conform cu originalul procesul-verbal de verificare tehnica din care sa reiasa admiterea in functionare efectuata in baza Legii nr. 64/2008 si a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat (autorizatie ISCIR valabila).

Deadline Date2020-08-14
Publication Date2020-07-31
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrimăria Orașului Pantelimon
Attention OfMarian Ivan
AddressStr. Sfântul Gheorghe nr. 32
TownPantelimon
Postal Code077145
Phone+40 213502444226
Fax+40 213017001
Class Code50232100
Class DescriptionStreet-lighting maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-13

Street-lighting maintenance services

Contract de prestari servicii avand ca obiect: delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in orasul Pantelimon (întreținere, mentenanța și modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv), constand in:

— servicii privind exploatarea, întretinerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public, inclusiv activitatea de dispecerizare și monitorizare a sistemului de iluminat public;

— modernizarea sistemului de iluminat public prin implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de punct de aprindere;

— servicii privind asigurarea ornamentelor de iluminat festiv, montarea, demontare, conectarea-deconectarea, supravegherea functionarii/repararea acestora.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 20.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 20 de zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Extended TitleDelegarea gestiunii serviciului de iluminat public în orașul Pantelimon
Extended Description

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in orasul Pantelimon (întreținere, mentenanța și modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv).

Serviciile se vor presta conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Deadline Date2020-08-14
Publication Date2020-07-13
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value3203154.07
OrganisationPrimăria Orașului Pantelimon
Attention OfMarian Ivan
AddressStr. Sfântul Gheorghe nr. 32
TownPantelimon
Postal Code077145
Phone+40 213502444226
Fax+40 213017001
Class Code50232100
Class DescriptionStreet-lighting maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Executie lucrari aferent proiectului „Îmbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte zona Aradului-Torontalului”, SMIS 2014+:117404 in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.
View more
Deadline: Oct 5, 2020
Executia lucrarilor pentru Constructia Variantei de Ocolire Tecuci - rest de executat, avand un stadiu fizic al lucrarilor in momentul rezilierii de aproximativ 58 %.In conformitate cu prevederile art. 160...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 - Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6,...
View more