Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj.

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego – budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem
Changes
Section:
II.2.11
Previous text:

1) wykonanie trakcji elektrycznej z możliwością odsuwania wewnątrz hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali (T219);

New text:

1) wykonanie trakcji elektrycznej sztywnej wewnątrz hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali (T219);

Section:
II.2.11
Previous text:

4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zakresie drogi dojazdowej oraz placów manewrowych;

New text:

4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jako wierzchniej warstwy wykończeniowej utwardzenia terenu objętego zakresem podstawowym) w zakresie drogi dojazdowej oraz placów manewrowych;

Section:
II.2.11
Previous text:

W celu skorzystania z prawa opcji (Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych powyżej przypadków) Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 30.6.2021.

New text:

W celu skorzystania z prawa opcji (Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych powyżej przypadków) Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 31.5.2021.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-14
New text:
2020-10-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-14
New text:
2020-10-15
Deadline Date2020-10-15
Publication Date2020-09-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Podkarpackie
Attention OfJan Jarosz
Addressal. Łukasza Cieplińskiego 4
TownRzeszów
Postal Code35-010
Phone+48 177476344
Fax+48 178501761
Class Code45231110
Class DescriptionPipelaying construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-25

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie, w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj.

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego – budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-25
New text:
2020-10-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-25
New text:
2020-10-14
Deadline Date2020-10-14
Publication Date2020-09-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Podkarpackie
Attention OfJan Jarosz
Addressal. Łukasza Cieplińskiego 4
TownRzeszów
Postal Code35-010
Phone+48 177476344
Fax+48 178501761
Class Code45231110
Class DescriptionPipelaying construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-28

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj.

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego; budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-04
New text:
2020-09-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-04
New text:
2020-09-25
Deadline Date2020-09-25
Publication Date2020-08-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Podkarpackie
Attention OfJan Jarosz
Addressal. Łukasza Cieplińskiego 4
TownRzeszów
Postal Code35-010
Phone+48 177476344
Fax+48 178501761
Class Code45231110
Class DescriptionPipelaying construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-31

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj.

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego; budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa (na działkach ewid. 993/4, 993/18, 993/19, 993/20 obr. 214 Staroniwa II oraz na działce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa), z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj – zgodnie z zapisami PFU. Zamówienie przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie robót z zastosowaniem prawa opcji (w zakresie opcjonalnym nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zakresem opcjonalnym nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7) stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac opisanych w zakresie opcjonalnym. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych przypadków. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie.

A. Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym obejmuje wykonanie:

1) prac przedprojektowych, związanych z kompleksową inwentaryzacją terenu przeznaczonego pod budowę obiektów związanych z przedmiotową inwestycją – w tym m.in.: wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, obiektów kubaturowych, oświetlenia, trakcji, itp. oraz wskazanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki/likwidacji;

2) kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in.: opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, map do celów projektowych, koncepcji wielobranżowej, projektów budowlanych (obejmujących m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projektów wykonawczych, projektów technologicznych, aktualnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) / szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), zgodnych z aktualnymi warunkami i instrukcjami obowiązującymi na liniach PKP PLK oraz przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, a także z procesem technologicznym przy utrzymaniu taboru) oraz wszelkich innych opracowań (w tym m.in. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, docelowego projektu organizacji ruchu na czas budowy na zasadach uzgodnionych z właściwymi organami/operatorami – tj. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz MZD w Rzeszowie), analiz, raportów, dokumentacji i uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, zgód (m.in. na wycinkę drzew i krzewów), warunków, odstępstw (opcjonalnie – jeżeli będą wymagane), decyzji i pozwoleń (w tym m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) niezbędnych dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in. kompletnego projektu budowanego) i uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i realizacji przedmiotu zamówienia;

3) wszystkich robót przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zakresu umowy (w tym m.in.: wykonanie wycinki i zabezpieczenia zieleni zgodnie z warunkami zawartymi w uzyskanych zezwoleniach, zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych, przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu budowy w trakcie realizacji, zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestycji), wszystkich robót budowlanych, zgodnie z zakresem zamówienia, harmonogramem prac i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 2, oraz wszelkich innych czynności przewidzianych prawem (w tym m.in.: pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, dokonanie kwalifikacji przez projektanta (jeżeli będzie to wymagane) zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (w przypadku uznania, że jest ono nieistotne zamieszczenie w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących tego odstąpienia, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu realizacji inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy, zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia, ogrzewanie, telekomunikacja itp.));

4) kompleksowej dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej (w tym m.in. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wszelkich obiektów budowlanych i infrastruktury), dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu i podziału środków trwałych oraz uzyskanie dla ww. inwestycji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji, pozwoleń (w tym m.in. decyzji pozwolenia na użytkowanie) oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami;

5) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia (infrastruktura, energia i sterowanie) na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie układu torowego, obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych, sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, sieci i instalacji teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych).

Deadline Date2020-09-04
Publication Date2020-07-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Podkarpackie
Attention OfJan Jarosz
Addressal. Łukasza Cieplińskiego 4
TownRzeszów
Postal Code35-010
Phone+48 177476344
Fax+48 178501761
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 6, 2020
Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, nr 32, 30, 36, 38, 39, 40, 41A, 43, 42, 41 i 8, poprzez przebudowę przepustów na przepusty o większym świetleO...
View more
Deadline: Oct 22, 2020
Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od km 0+000,00 do km 0+475,00 wraz z budową wiaduktu kolejowego od km 0+342,00 do km 0+364,00 oraz rozbudową...
View more
Deadline: Nov 2, 2020
1) Przedmiotem zam. jest wykonanie zadania inwest. polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynku ZSS przy ul. Mikołaja 3. Zad. realizowane jest w ramach RPOWSL 2014–2020, os. prioryt. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne...
View more