Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,

— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,

— τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης στο στάδιο της δημοπράτησης του έργου.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνεργασθούν με μελετητές - γραφεία μελετών, τόσο για τη σύνταξη τής τεχνικής προσφοράς - οριστικής μελέτης όσο και για τη μελέτη εφαρμογής του έργου.

Extended TitleΚατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά.
Extended Description

Αναθέτων φορέας: Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Θ.)

Εργοδότης ή κύριος του έργου: Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

Φορέας κατασκευής του έργου: Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Θ.)

Προϊστάμενη αρχή: το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.Ε.Θ., που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη

Διευθύνουσα ή επιβλέπουσα Υπηρεσία: το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.Θ.

Αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αξιολόγηση μελέτης· διαγωνιζόμενος του οποίου η μελέτη δεν καλύπτει όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης (βάσει του πίνακα συμμόρφωσης), συνεπάγεται την απόρριψη της μελέτης προσφοράς και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό τού διαγωνιζομένου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», με τίτλο Πράξης: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Σοχού, Δήμου Λαγκαδά», με κωδικό ΟΠΣ 5006101 και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510088. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σε ποσοστό 85 % των επιλέξιμων δαπανών και από εθνικούς πόρους μέσω Π.Δ.Ε., σε ποσοστό 15 % των επιλέξιμων δαπανών. Η δαπάνη της τριτοβάθμιας επεξεργασίας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στη συνολική προθεσμία του έργου συμπεριλαμβάνονται:

— 12 μήνες για την κατασκευή,

— η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των εξής: Υδραυλικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έργα επεξεργασίας νερού, υγρών στερεών και αέριων αποβλήτων.

Το έργο περιλαμβάνει την Ε.Ε.Λ. της Δ.Κ. Σοχού, για ισοδύναμο πληθυσμό 5.576 κατοίκων (πρόβλεψη 40ετίας στη Β’ φάση), με μέγιστη ημερήσια παροχή 1.333 m3/d, με σύστημα δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος, με παρατεταμένο αερισμό. Περιλαμβάνει τριτοβάθμια επεξεργασία.

Deadline Date2020-10-23
Publication Date2020-08-05
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value2582832.46
OrganisationΑναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Θ.)
Attention OfΑθανάσιος Τριανταφυλλίδης
AddressΠλούτωνος 27
TownThessaloniki
Postal Code546 55
Phone+30 2310801070
Class Code45252127
Class DescriptionWastewater treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2020
Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, προς κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιχειρούν ή διέρχονται από τον Νομό Ευβοίας και κρίνεται...
View more
Deadline: Oct 31, 2020
«Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης), για τις ανάγκες της Δ.Α. Φλώρινας και των υφισταμένων της Υπηρεσιών (Α.Τ. Αμυνταίου, Α.Τ. Βεύης, Α.Τ. Πρεσπών, Τ.Σ.Φ. Κ. Κλεινών,...
View more
Deadline: Oct 27, 2020
α) πετρέλαιο θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν κεντρικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και του ιδιόκτητου κτιρίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο...
View more