„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Extended Title„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-26
New text:
2021-01-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-26
New text:
2021-01-18
Deadline Date2021-01-18
Publication Date2020-10-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfJoanna Rodziewicz
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726437
Class Code45221121
Class DescriptionRoad viaduct construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-30

Road viaduct construction work

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Extended Title„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 (dwóch) obiektów inżynierskich o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto.

New text:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ramach jednego lub dwóch zamówień/kontraktów, roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 (dwóch) obiektów inżynierskich o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-30
New text:
2020-10-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-30
New text:
2020-10-26
Deadline Date2020-10-26
Publication Date2020-09-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfJoanna Rodziewicz
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726437
Class Code45221121
Class DescriptionRoad viaduct construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Road viaduct construction work

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Extended Title„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-17
New text:
2020-09-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-17
New text:
2020-09-30
Deadline Date2020-09-30
Publication Date2020-09-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfJoanna Rodziewicz
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726437
Class Code45221121
Class DescriptionRoad viaduct construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-14

Road viaduct construction work

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Extended Title„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...”
Extended Description

Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową budowę węzła przesiadkowego w ciągu ulicy Przybyszewskiego, którego głównym celem jest integracja różnych środków transportu i komunikacji - komunikację tramwajową, autobusową, ruch kołowy indywidualny, rowerowy oraz pieszy a docelowo kolejowy. Węzeł przesiadkowy zlokalizowany zostanie na dwóch poziomach w ramach wybudowanych wiaduktów tramwajowych oraz drogowych w ul. Przybyszewskiego nad linią kolejową PKP nr 540 Łódź Chojny – Łódź Zarzew. Na poziomie ulicy Przybyszewskiego zlokalizowane zostaną zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe. Dzięki przebudowanym ciągom pieszym i rowerowym, schodom oraz windom przy węźle zapewniona zostanie na tym poziomie pełna dostępność do zbiorowej komunikacji miejskiej oraz kolejowej. W ramach zakresu węzła przesiadkowego rozbudowane zostaną drogi dojazdowe do węzła stanowiące dostęp do parkingów krótkoterminowego postoju –zlokalizowanych pod wiaduktami, z których dedykowanymi przejściami i dojściami użytkownicy będą mogli przemieścić się do przystanków komunikacji miejskiej i docelowo kolejowej. Lokalizacja parkingów rowerowych i samochodowych umożliwia bezpośredni dostęp do ciągów pieszych, wind i schodów prowadzących do przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych na węźle przesiadkowym. Projekt realizowany będzie na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z 28.7.2016 o zezwoleniu na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. W ramach zadania zostanie wykonana również przebudowa odcinka torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także budowa wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego

— Lodowa na ulicę Przybyszewskiego w kierunku wschodnim. Całość prac będzie prowadzona w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres projektu umożliwi bezpośrednie prowadzenie komunikacji zbiorowej wyznaczonym i dedykowanym pasem ruchu dla tramwajów i autobusów do węzła przesiadkowego na wiadukcie Przybyszewskiego – zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe. Projekt realizowany na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z 25.10.2019.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

— rozbiórkę istniejących wiaduktów wraz z konstrukcjami istniejących schodów,

— budowę nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami w strefach przyczółków,

— budowę nowego wiaduktu tramwajowego,

— regulację sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie wiaduktów,

— budowę pochylni między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem południowym,

— budowę schodów między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,

— budowę wind między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,

— budowę konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego,

— przebudowę układu drogowego ul. Przybyszewskiego na długości około 620m, wraz z przebudową torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie ul. Przybyszewskiego,

— przebudowę torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej

— przebudowę łącznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie wiaduktów

— budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na ul. Przybyszewskiego

— usunięcie istniejącej zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową oraz wykonanie nowych nasadzeń jako funkcji osłonowej, izolacyjnej i estetycznej dla projektowanych rozwiązań układu drogowego,

— przebudowę kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktów i projektowanego układu drogowego,

— przebudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

— przebudowę sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

— przebudowę sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

— przebudowę sieci (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w tomie II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

Deadline Date2020-09-17
Publication Date2020-08-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfJoanna Rodziewicz
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726437
Class Code45221121
Class DescriptionRoad viaduct construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
Część 1 – budowa urządzeń wodnych na terenach bagiennych na terenie leśnictwa Kamień – w ramach zadania odtworzone zostaną trwale zabagnione tereny na bazie pozostałości po byłych zbiornikach wodnych poprzez...
View more