Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem 18 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 22/2020)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ formularz cenowy

Extended TitleDostawa sprzętu medycznego z podziałem na 18 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

A. Dokumenty wymagane

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1.1. jednolity europejski dokument zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3 składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dowód wniesienia wadium, o ile wniesione zostało w innej formie niż pieniądz (przelew).

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości:

Nr części; wadium – kwota wymagana:

1. 9 900,00 PLN;

2. 2 990,00 PLN;

3. 2 300,00 PLN;

4. 4 800,00 PLN;

5. 10 220,00 PLN;

6. 380,00 PLN;

7. 230,00 PLN;

8. 2 500,00 PLN;

9. 1 550,00 PLN;

10. 1 200,00 PLN;

11. 3 700,00 PLN;

12. 155,00 PLN;

13. 720,00 PLN;

14. 85,00 PLN;

15. 780,00 PLN;

16. 120,00 PLN;

17. 80,00 PLN;

18. 710,00 PLN.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia (na podstawie art. 93 ust. 1a ust. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.).

New text:

A. Dokumenty wymagane

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1.1. jednolity europejski dokument zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;

2) oświadczenie;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla części nr 11 Zestawy narzędzi chirurgicznych: zgodnie z SIWZ VII A.5.

3. Dowód wniesienia wadium, o ile wniesione zostało w innej formie niż pieniądz (przelew).

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości:

Nr części Wadium – kwota wymagana

1. 9 900,00 PLN;

2. 2 990,00 PLN;

3. 2 300,00 PLN;

4. 4 800,00 PLN;

5. 10 220,00 PLN;

6. 380,00 PLN;

7. 230,00 PLN;

8. 2 500,00 PLN;

9. 1 550,00 PLN;

10. 1 200,00 PLN;

11. 3 700,00 PLN;

12. 155,00 PLN;

13. 720,00 PLN;

14. 85,00 PLN;

15. 780,00 PLN;

16. 120,00 PLN;

17. 80,00 PLN;

18. 710,00 PLN.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia (na podstawie art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.).

Deadline Date2021-02-12
Publication Date2020-09-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Attention OfLeszek Błaszkowski
Addressul. gen. Wł. Andersa 3
TownIława
Postal Code14-200
Phone+48 896449803
Fax+48 896492425
Class Code33169000
Class DescriptionSurgical instruments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-28

Miscellaneous medical devices and products

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem 18 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 22/2020)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ formularz cenowy.

Extended TitleDostawa sprzętu medycznego z podziałem na 18 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Extended Description

Aparat RTG

Deadline Date2021-02-12
Publication Date2020-08-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Attention OfLeszek Błaszkowski
Addressul. gen. Wł. Andersa 3
TownIława
Postal Code14-200
Phone+48 896449803
Fax+48 896492425
Class Code33190000
Class DescriptionMiscellaneous medical devices and products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2021
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem). Zadanie polega na zaprojektowaniu,...
View more
Deadline: Jan 4, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach kontraktu 3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
View more
Deadline: Dec 11, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (Dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice miasto – 1 0001).Zakres robót m.in. budynek A będący obiektem właściwym Komendy Powiatowej...
View more