Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.

Extended TitleDostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy
Extended Description

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.

2.2 Zakres usług obejmuje m.in.:

1. kompleksową obsługę stacji uzdatniania wody, studni głębinowych łącznie z pełną kontrolą stanu sanitarno-epidemiologicznego wydobytej i uzdatnionej wody oraz odprowadzanych wód popłucznych,

2. eksploatację i konserwację obiektów wraz z urządzeniami na Stacjach Uzdatniania Wody (SUW), studniami głębinowymi, zbiornikami wody czystej, zbiornikami wód popłucznych,

3. kontrolę jakości dostarczanej wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym poprzez wykonywanie przez wyspecjalizowane akredytowane laboratorium okresowych badań próbek wody,

4. zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie lub Pęcicach,

5. usuwanie wszelkich awarii urządzeń SUW, na sieci wodociągowych oraz przyłączach wodociągowych,

6. nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami wodociągowymi na eksploatowanej sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych,

7. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej i odnotowywanie tego faktu w książce eksploatacji,

8. przeprowadzenie okresowych dezynfekcji urządzeń wodociągowych wraz z jednoczesną kontrolą jej skuteczności, w tym zakup środka dezynfekcyjnego,

9. utrzymanie w sprawności hydrantów przeciwpożarowych wraz z odpowiednim ich oznakowaniem,

10. zapewnienie dostaw wody w razie awarii ze zbiorników na wodę czystą, będących

W posiadaniu Wykonawcy. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej powyżej 12 h, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1,5 h podstawić zastępcze źródła wody w ilości dostosowanej do potrzeb i uzgodnionej przez Zamawiającego,

11. udział w odbiorach technicznych robót wodociągowych, drogowych (w zakresie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych).

2.3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości i niezawodności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w standardzie określonym w umowach o zaopatrzenie w wodę i w „Regulaminie zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r. Jakość wody musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294). Dostarczana woda musi posiadać pozytywną ocenę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

2.4 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszelkich prac/czynności, których wykonanie jest związane z wymogiem zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania w sprawności urządzeń poprzez wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami technicznymi, przepisami prawa oraz postanowieniami SIWZ i umowy.

2.5 Konserwacją będą objęte dwie Stacje Uzdatniania Wody (SUW), położone w Komorowie i w Pęcicach oraz sieć wodociągowa położona na terenie Gminy Michałowice, w miejscowościach: Nowa Wieś, Komorów, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz Mała i część Reguł

2.6 Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2.7 Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020.1320) osobę/y wykonującą/e czynności utrzymania w gotowości i eksploatacji sieci wodociągowej i SUW.

Publication Date2020-10-12
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Michałowice
Attention OfTomasz Łoziński, Marta Opłocka
Addressal. Powstańców Warszawy 1
TownReguły
Postal Code05-816
Phone+48 223509168
Class Code65100000
Class DescriptionWater distribution and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2020
Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.Na przedmiot zamówienia...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Odpowiedź:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA:— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20g”,— część...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Zadanie 1Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102 w PoznaniuZadanie 2: Zadanie składa się z dwóch części:2a.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur...
View more