Поръчката включва следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 1 „Мехатронни системи за дискретни производствени процеси“

Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 2 „Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото“

Обособена позиция № 3 „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 3 „Метрологично осигуряване, интелигентни системи за измерване и контрол на качеството“.

Предвижда се извършване на основен ремонт и модернизация на 3 лаборатории, намиращи се в съществуващите сгради (уч. Блок 3 и уч. Блок 4) на територията на ТУ — София, за нуждите на Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle“.

Extended Title„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ — София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01“...продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-10-08
New text:
2020-10-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-10-13
New text:
2020-11-03
Section:
VI.3)
Previous text:

New text:

Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-23
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationТехнически университет
Attention OfДонка Симеонова
Addressкв. „Дървеница“, ул. „Климент Охридски“ № 8
Towngr.Sofiya
Postal Code1756
Phone+359 29653906
Fax+359 28683215
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-07

Construction work

Поръчката включва следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 1 „Мехатронни системи за дискретни производствени процеси“

Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 2 „Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото“

Обособена позиция № 3 „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 3 „Метрологично осигуряване, интелигентни системи за измерване и контрол на качеството“.

Предвижда се извършване на основен ремонт и модернизация на три лаборатории, намиращи се в съществуващите сгради (уч. Блок 3 и уч. Блок 4) на територията на ТУ — София, за нуждите на Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle“.

Extended Title„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ — София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01“...продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
Extended Description

Обособената позиция включва извършване на основен ремонт и модернизация на:

1.Зала № 3109, намираща се в блок 3, етаж I., Помещението е с размери: 16,50м дължина, 6,00м ширина, с площ — 99,0 кв.м. и 5,50 м височина. Входната вратата е с размери: 2,20 м ширина и 2,40 м височина. В обхвата на обществената поръчка по обособената позиция са включени следните ремонтни работи по части: Архитектура, Електро и ВиК:

1. Част Архитектурна:

— Демонтаж на съществуваща настилка от мозаечни плочи заедно с хастара,

— Демонтаж на метални капаци за ел. канали,

— Направа на нова замазка и подова полиуретанова настилка по под,

— Монтаж на нови метални капаци по ел. канали,

— Подмяна на същ. входна врата с размери 2,20 /2,40м с нова метална врата, като се запазва същия размер на демонтираната,

— Направа на облицовка от балатум по первази под прозорците

2. Част Електро

— Направа на нова ел. инсталация в зоната на ремонта,

— Ремонт на същ. ел. табло —демонтаж на старите предпазители, вкл. основа, доставка и монтаж на нови предпазители и шини, съгласно количествените сметки.

3. Част ВиК

— Демонтаж на съществуващи ВиК връзки и ПС,

— Направа на нови инсталации, съгласно изискванията на проекта и количествени сметки

2. Зала № 4128 намираща се в блок 4, етаж I. Помещението е с размери: 12,00 м дължина, 9,00 м ширина, с площ — 102 кв.м. и 5,50 м височина. Входната вратата е с размери: 2,20 м ширина и 2,00 м височина. В обхвата на обществената поръчка по обособената позиция са включени следните ремонтни работи по части: Архитектура, Електро, ВиК:

1. Част Архитектурна:

— Демонтаж на съществуваща и настилка — балатум и циментова замазка,

— Подмяна на същ. входна врата с размери 2,20 /2,00 м с нова метална врата, като се запазва същия размер на демонтираната,

— Цялостно почистване, боядисване с латекс по стени и таван на помещенията, в които са извършени ремонтни работи

2. Част Електро

— Направа на нова ел. инсталация в зоната на текущия ремонт, монтаж на на 3-фазни евро контакти,

— Ремонт на същ. ел. табло —демонтаж на старите предпазители, вкл. основа, доставка и монтаж на нови предпазители и шини, съгласно количествените сметки,

— Демотаж на стари осветителни тела, доставка и монтаж на нови LED осветителни тела.

3. Част ВиК

— Направа на нови инсталации, съгласно изискванията на проекта и количествени сметки.

Изпълнението, следва да е съобразено с изискванията поставени от Възложителя и в пълно съответствие с нормативните документи. Изпълнителят следва да извършва и гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

Deadline Date2020-10-08
Publication Date2020-09-07
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value24152.33
OrganisationТехнически университет
Attention OfДонка Симеонова
Addressкв. „Дървеница“, ул. „Климент Охридски“ № 8
TownSofia
Postal Code1756
Phone+359 29653906
Fax+359 28683215
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2020
Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности за нуждите на ТП „ДГС Родопи“ за срок от 36 месеца.
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Инсталиране, конфигуриране, интегриране и пускане в експлоатация на компютърна система за управление на бизнес процеси (Business Process Management — BPM) — „система за ВРМ“, интегрирана със система за големи данни...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, заявени съгласно потребностите на възложителя...
View more