Η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 90 ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και 210 κανονικών (διαξονικά) αστικών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ..

Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (EUR ανά τύπο ενός λεωφορείου ανά μήνα), δεν είναι επιτρεπτό να είναι μεγαλύτερη από δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2 800,00 EUR) ανά μήνα (ανά λεωφορείο ανεξαρτήτως τύπου), επί ποινή αποκλεισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37 497 600,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30 240 000,00 EUR και ΦΠΑ: 7 257 600,00 EUR).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του αναθέτοντος φορέα για ένα (1) επιπλέον έτος.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Extended TitleΔιακήρυξη ανοικτού, διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, για τη μίσθωση 90 ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και 210 κανονικών (διαξονικά), αστικών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Extended Description

Μίσθωση 90 ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και 210 κανονικών (διαξονικά), αστικών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ. Α.Ε..

Publication Date2021-04-07
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value28060200.00
OrganisationΟ.ΣΥ. Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Attention OfΔιεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών
AddressΠαρνασσού 6
TownAg. I. Rentis
Postal CodeGR 182 33
Phone+30 2104270722
Fax+30 2104907861
Class Code66114000
Class DescriptionFinancial leasing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 17, 2021
Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης, καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και...
View more
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά τμήματα:α) τμήμα 1: την κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία...
View more
Deadline: Jun 10, 2021
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Creative@Hubs».Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.1 «Εξοπλισμός» του Π.Ε. 3: «Δημιουργικές βιομηχανίες και συνεργατικοί χώροι δικτύωσης» και συγκεκριμένα...
View more