Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

Extended TitleRáckeresztúr EFOP412 kivitelezés
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-30
New text:
2020-12-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-30
New text:
2020-12-03
Deadline Date2020-12-03
Publication Date2020-11-27
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDunaújvárosi Tankerületi Központ
Attention OfSzilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
AddressTáncsics Mihály utca 1/A.
TownDunaújváros
Postal Code2400
Phone+36 25795213
Fax+36 13968979
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-11

Building construction work

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

Extended TitleRáckeresztúr EFOP412 kivitelezés
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-17
New text:
2020-11-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-17
New text:
2020-11-30
Deadline Date2020-11-30
Publication Date2020-11-11
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDunaújvárosi Tankerületi Központ
Attention OfSzilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
AddressTáncsics Mihály utca 1/A.
TownDunaújváros
Postal Code2400
Phone+36 25795213
Fax+36 13968979
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-23

Building construction work

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

Extended TitleRáckeresztúr EFOP412 kivitelezés
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-26
New text:
2020-11-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-26
New text:
2020-11-17
Deadline Date2020-11-17
Publication Date2020-10-23
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDunaújvárosi Tankerületi Központ
Attention OfSzilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
AddressTáncsics Mihály utca 1/A.
TownDunaújváros
Postal Code2400
Phone+36 25795213
Fax+36 13968979
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-02

Building construction work

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

Extended TitleRáckeresztúr EFOP412 kivitelezés
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-26
Section:
VI.3
Previous text:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

A szakember név szerinti megajánlásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét jelenti.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára, mely szerint Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelenné nyilvánítja azajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

4. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

5. Feltételes közbeszerzés:

A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

6. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 000 000 Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00336822-30005008

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás, illetve a Kbt. 54. § szerint

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

7. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

10. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

13. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi magasépítési és / vagy felújítási feladatára kiterjedő, minimum 150 000 000 Ft/kár, valamint 300 000 000 Ft/év összegű, felelősségbiztosítási szerződéssel.

14. Ajánlattevő köteles a teljesítés során figyelembe venni, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

15. Ajánlatérő a II.2.5) pontban a „hátrányos helyzetű munkavállaló” fogalma alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm. rendeletben szereplő fogalmat érti.

16. Ajánlatkérő ajánlatában a II.2.5) értékelési részszempont szerinti megajánlását köteles nyilatkozattal alátámasztani, melyben név szerint megjelöli a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalókat, a hátrányos helyzetet megalapozó körülmény / tény / adat / információ feltüntetésével, valamint azzal, hogy nevezett munkavállaló milyen munkakörben, milyen feladatot lát el a szerződés teljesítése során. Ajánlattevő az értékelési szempont altámasztására köteles benyújtani a hátrányos helyzet igazolására vonatkozó dokumentumot, amely alapján megállapítható ajánlattevő jelen értékelési szempont szerinti vállalása. A dokumentumból egyértelműen ki kell tűnnie a hátrányos helyzetnek.

17. Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésével összhangban köteles foglalkoztatni.

18. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során a kivitelezési tevékenységben történő aktív részvételüket Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi, a tevékenységben történő részvételüket-létszám feltüntetésével-az építési napolóban minden esetben pontosan rögzíti.

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend,illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók.

New text:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

A szakember név szerinti megajánlásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét jelenti.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára, mely szerint Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelenné nyilvánítja azajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

4. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

5. Feltételes közbeszerzés:

A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

6. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 000 000,- Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00336822-30005008

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás, illetve a Kbt. 54. § szerint

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

7. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

10. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

13. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi magasépítési és / vagy felújítási feladatára kiterjedő, minimum 150 000 000,- Ft/kár, valamint 300 000 000,- Ft/év összegű, felelősségbiztosítási szerződéssel.

14. Ajánlattevő köteles a teljesítés során figyelembe venni, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

15. Ajánlatérő a II.2.5) pontban a „hátrányos helyzetű munkavállaló” fogalma alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm. rendeletben szereplő fogalmat érti.

16. Ajánlatkérő ajánlatában a II.2.5) értékelési részszempont szerinti megajánlását köteles nyilatkozattal alátámasztani, melyben név szerint megjelöli a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalókat, a hátrányos helyzetet megalapozó körülmény / tény / adat / információ feltüntetésével, valamint azzal, hogy nevezett munkavállaló milyen munkakörben, milyen feladatot lát el a szerződés teljesítése során. Ajánlattevő az értékelési szempont altámasztására köteles benyújtani a hátrányos helyzet igazolására vonatkozó dokumentumot, amely alapján megállapítható ajánlattevő jelen értékelési szempont szerinti vállalása. A dokumentumból egyértelműen ki kell tűnnie a hátrányos helyzetnek.

17. Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésével összhangban köteles foglalkoztatni.

18. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során a kivitelezési tevékenységben történő aktív részvételüket Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi, a tevékenységben történő részvételüket-létszám feltüntetésével-az építési napolóban minden esetben pontosan rögzíti.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

Section:
VI.4.3
Previous text:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás II.1.6) pontjának folytatása:

Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egyszerre a munkaterületen, így egymást követően lehetne számunkra munkaterületet adni, ezzel jelentősen elhúzva a megvalósítási időt, ahelyett, hogy a párhuzamos szakági feladatok párhuzamosan megvalósulnának egyetlen kivitelező koordinálásában.

Részekre bontás esetén előfordulat az az eset is, hogy az átadott munkákban a későbbi részt kivitelező adott esetben a saját munkarészének elkészítése érdekében átépítést, visszabontást, átalakítást eszközölne, amely így a költségek részbeni duplikálódását idézheti elő.

Továbbá több fővállalkozó esetében a felelősségi és garancia érvényesíthetősége válik nehézkessé, hiszen az egymást követő kivitelezők várhatóan a garanciális kötelezettségeik esetén elsősorban a másik kivitelező tevékenységére hivatkozva próbálnának kibújni az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatok és szakági tevékenységek kapcsolódása miatt, mely az üzemeltetés során okozhatnak a megrendelőknek szükségtelen költségeket az épület üzemeltetésében.

Végül mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata.

New text:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás II.1.6) pontjának folytatása:

Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egyszerre a munkaterületen, így egymást követően lehetne számunkra munkaterületet adni, ezzel jelentősen elhúzva a megvalósítási időt, ahelyett, hogy a párhuzamos szakági feladatok párhuzamosan megvalósulnának egyetlen kivitelező koordinálásában.

Részekre bontás esetén előfordulat az az eset is, hogy az átadott munkákban a későbbi részt kivitelező adott esetben a saját munkarészének elkészítése érdekében átépítést, visszabontást, átalakítást eszközölne, amely így a költségek részbeni duplikálódását idézheti elő.

Továbbá több fővállalkozó esetében a felelősségi és garancia érvényesíthetősége válik nehézkessé, hiszen az egymást követő kivitelezők várhatóan a garanciális kötelezettségeik esetén elsősorban a másik kivitelező tevékenységére hivatkozva próbálnának kibújni az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatok és szakági tevékenységek kapcsolódása miatt, mely az üzemeltetés során okozhatnak a megrendelőknek szükségtelen költségeket az épület üzemeltetésében.

Végül mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata.

Felhívás VI.3) pontjának folytatása

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend,illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók.

20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart NEM konzultációs jelleggel, melynek időpontja 2020. október 8. napja 16:00 óra, találkozási helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4.

Deadline Date2020-10-26
Publication Date2020-10-02
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDunaújvárosi Tankerületi Központ
Attention OfSzilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
AddressTáncsics Mihály utca 1/A.
TownDunaújváros
Postal Code2400
Phone+36 25795213
Fax+36 13968979
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Building construction work

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

Extended TitleRáckeresztúr EFOP412 kivitelezés
Extended Description

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Ráckeresztúron, a Hősök tere 4. szám alatti, 323 helyrajzi számú ingatlanon lévő Általános Iskola épületét kívánja a terveken ábrázolt módon bővíteni.

Az elbontandó épületrész hagyományos szerkezetű, vélhetően hagyományos sávalapokkal (feltárás a tervezés folyamán nem történt) hagyományos falazott szerkezetekkel, vasbeton födémmel, fa tetőszerkezettel, cserépfedéssel épült. A bontandó épületrész összesen 306,24 m2, az épületrész elbontandó helyiségei a műszaki leírásban szerepelnek.

A megmaradó földszinti épületrész helyiségei az alábbiak, (meglévő épület alaprajzon) összesen 382, 69 m2 alapterületű.

A megmaradó épületrészen elvégzendő munkák - részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza:

­ Bontási munkák

­ Falazat építés

­ Vízszigetelés, hőszigetelés

­ Nyílászárók beépítése

­ Válaszfalak kialakítása

­ Burkolási feladatok

­ Felületképzés, festés

Új építésű épületrész, földszint+emelet, valamint földszintes kialakításban - részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza:

Földszint alapterülete: 1189,44 m2

Emelet alapterülete: 625,06 m2

Kiemelt, jellemző mennyiségek:

­ burkolatbontás, PVC: 400,3 m2

­ padlóburkolat, hidegburkolat, vízszintes felületen, lábazattal: 810 m2

­ padlóburkolat, linóleum, lábazattal: 1000,9 m2

­ lépcsőburkolat: 43,2 fm

­ falburkolat beltérben, csempeburkolat: 396,5 m2

­ A tetőszigetelés vízszintes és függőleges felület összesen: 1489,4 m2

­ A homlokzati hőszigetelés mennyisége összesen (hőszig.rendszer + lábazat + szerelt burk mögötti felületek): 1261,98 m2

­ homlokzati nyílászárók mennyisége 375,3 m2

A fent felsorolt munkákat a kiviteli és engedélyes tervek és műszaki leírásban szereplő anyagok figyelembevételével szükséges elvégezni.

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Deadline Date2020-10-20
Publication Date2020-09-18
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1.00
OrganisationDunaújvárosi Tankerületi Központ
Attention OfSzilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
AddressTáncsics Mihály utca 1/A.
TownDunaújváros
Postal Code2400
Phone+36 25795213
Fax+36 13968979
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 21, 2021
Az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező épületgépészeti, elektromos és egyéb generál kivitelezési és szerelési munkák
View more
Deadline: Dec 8, 2020
TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében „A Károlyi Mihály utcai Bölcsődei tagintézmény infrastrukturális fejlesztése”
View more
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban lehetővé teszi a részajánlat tételt az alábbiak szerint:1. ajánlati rész:— Budapest, XVII. kerület, 527. utca az 526. utca és az 528. utca között,— Budapest, XVII. kerület,...
View more