Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie”, I etap realizacyjny „Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie.

Extended TitlePrzebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

A1) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej, wraz z dostawą i montażem wyposażenia technicznego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (piętnaście milionów złotych) brutto każda oraz

New text:

A1) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej, wraz z dostawą i montażem wyposażenia technicznego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (piętnaście milionów złotych) brutto każda. Przy czym, co najmniej jedna z robót o których mowa w zdaniu pierwszym dodatkowo musi dotyczyć drogi lub ulicy należącej do kategorii dróg publicznych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2020 poz. 470) oraz

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-28
New text:
2020-10-30
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-12-26
New text:
2020-12-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-28
New text:
2020-10-30
Deadline Date2020-10-30
Publication Date2020-10-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Szczecin
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
AddressArmii Krajowej 1
TownSzczecin
Postal Code70-456
Phone+48 918173385
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-15

Construction work

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie”, I etap realizacyjny „Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie”.

Extended TitlePrzebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-21
New text:
2020-10-28
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-12-19
New text:
2020-12-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-21
New text:
2020-10-28
Deadline Date2020-10-28
Publication Date2020-10-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Szczecin
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
AddressArmii Krajowej 1
TownSzczecin
Postal Code70-456
Phone+48 918173385
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Construction work

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie”, I etap realizacyjny „Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie”.

Extended TitlePrzebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie.
Extended Description

1. Zadanie inwestycyjne Gmina Miasto Szczecin: „Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie”, obejmującym w szczególności: przebudowę ulicy Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, remont przejazdów kolejowych, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidulanych, zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

2. Zadanie inwestycyjne SEC polegające na kompleksowej przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDn200 mm, 2xDn150 mm, 2xDn125 mm wraz z przyłączami oraz kanalizacją teletechniczną wzdłuż przedmiotowej sieci ciepłowniczej bez światłowodu w obrębie ulic Rybnickiej, Bytomskiej i Bulwar Śląski.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: wzory umów stanowiące załączniki nr 2a i 2b do SIWZ, Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4a i nr 5a do SIWZ oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 4b i 5b oraz TER nr 6 do SIWZ.

Deadline Date2020-10-21
Publication Date2020-09-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Szczecin
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
AddressArmii Krajowej 1
TownSzczecin
Postal Code70-456
Phone+48 918173385
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2020
Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.Na przedmiot zamówienia...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Odpowiedź:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA:— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20g”,— część...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Zadanie 1Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102 w PoznaniuZadanie 2: Zadanie składa się z dwóch części:2a.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur...
View more