Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα, που θα χρησιμοποιούνται για τη ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Extended TitleΠρομήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Βισαλτίας.
Extended Description

Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα, που θα χρησιμοποιούνται για τη ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Θα τοποθετηθούν δύο (2) τέτοια συστήματα στον οικισμό της Νιγρίτας και από 1 στους οικισμούς Τερπνής και Μαυροθάλασσας. Επιπροσθέτως, θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής, για την ορθή λειτουργία του συστήματος για την αποκομιδή.

Deadline Date2020-10-26
Publication Date2020-09-18
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value240000.00
OrganisationΔήμος Βισαλτίας
Attention OfΣταμάτιος Ντάλλης
AddressΗρώων 2
TownNigrita
Postal Code622 00
Phone+30 2322353411
Fax+30 2322020340
Class Code44613700
Class DescriptionRefuse skips
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για την αποκατάσταση φθορών, ζημιών, και τη συντήρηση για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας τής...
View more
Deadline: Nov 22, 2020
Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού αναλώσιμου υλικού επιστημονικών οργάνων (φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης (βάσει τιμής) προσφορά, για την κάλυψη αναγκών 1 έτους·...
View more
Deadline: Nov 22, 2020
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για το διάστημα από 1.1.2021 έως 31.10.2021.
View more