Предметът на обществената поръчка е изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични заболявания — Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ № 4.

Обхватът на дейностите е съгласно техническа спецификация, приложение към документацията за участие. Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 37 142,50 BGN (тридесет и седем хиляди сто четиридесет и два лева и петдесет стотинки) без включен ДДС или 44 571,00 BGN (четиридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и един лева) с ДДС.

Extended TitleИзграждане на сградни газови инсталации в сградите на „СБАЛПФЗ — Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ № 4
Extended Description

Предметът на обществената поръчка е изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични заболявания — Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ № 4.

Обхватът на дейностите е съгласно техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 37 142,50 BGN (тридесет и седем хиляди сто четиридесет и два лева и петдесет стотинки) без включен ДДС или 44 571,00 BGN (четиридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и един лева) с ДДС.

Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-09-23
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value37142.5
OrganisationОбщина Благоевград
Attention OfАнтон Руменов Андонов
Addressпл. „Георги Измирлиев — Македончето“ № 1
TownBlagoevgrad
Postal Code2700
Phone+359 877763527
Class Code45333000
Class DescriptionGas-fitting installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2020
Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности за нуждите на ТП „ДГС Родопи“ за срок от 36 месеца.
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Инсталиране, конфигуриране, интегриране и пускане в експлоатация на компютърна система за управление на бизнес процеси (Business Process Management — BPM) — „система за ВРМ“, интегрирана със система за големи данни...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, заявени съгласно потребностите на възложителя...
View more