Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Първомай, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Минимални изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката

Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);

Да включи обектите на възложителя в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие.

Extended TitleДоставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Първомай
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-10-22
New text:
2020-10-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-10-23
New text:
2020-10-30
Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-29
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationОбщина Първомай
Attention OfНели Симеонова Пеева
Addressул. „Братя Миладинови“ № 50
TownParvomay
Postal Code4270
Phone+359 33662201
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-23

Electricity

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Първомай, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Минимални изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката.

Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);

Да включи обектите на възложителя в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие.

Extended Title„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Първомай“
Extended Description

Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Първомай е 1 800 мВтч за срок от 12 (дванадесет) месеца или 3 600 мВтч за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Обектите са посочени в приложение № 3 към настоящата документация — актуален списък на обектите.

Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-09-23
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value545000
OrganisationОбщина Първомай
Attention OfНели Симеонова Пеева
Addressул. „Братя Миладинови“ № 50
Towngr. Parvomay
Postal Code4270
Phone+359 33662201
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 23, 2020
В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1 „Проектиране“. Дейността предвижда проектиране в работна фаза на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет...
View more
Deadline: Nov 17, 2020
Доставка на 10 броя фабрично нови леки автомобила съгласно техническа спецификация към документацията за участие. Леките автомобили да са от една марка и модел и да са произведени през 2020...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Предмет на възлагане на обществената поръчка е доставка на система за сливане на образи от различни модалности и навигиране при трансперинеална простатна биопсия. Обхватът и основните параметри на медицинската апаратура...
View more