Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4B.

Na przedmiot zamówienia Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.

Extended TitlePrace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4B
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

Prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części

New text:

Prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4B

Section:
II.1.4
Previous text:

Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.

Na przedmiot zamówienia zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.

New text:

Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4B.

Na przedmiot zamówienia Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.

Section:
III.1.3
Previous text:

1. Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie (na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia, itp.) o wartości minimum:

— dla części 1: 1 400 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100),

— dla części 2: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100),

obejmujące swoim rodzajem roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, tj. prace termomodernizacyjne wielobranżowe (branża budowlana i branża sanitarna) budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wykonawca może wykazać, że wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości 2 100 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca winien wykazać dla części 1 i 2, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

a) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

b) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

c) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/osób spełniającej/-cych łącznie określone wyżej warunki.

New text:

1. Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie (na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia, itp.) o wartości minimum 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), obejmujące swoim rodzajem roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, tj. prace termomodernizacyjne wielobranżowe (branża budowlana i branża sanitarna) budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

a) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

b) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

c) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/osób spełniającej(-ych) łącznie określone wyżej warunki.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-25
New text:
2020-12-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-25
New text:
2020-12-01
Deadline Date2020-12-01
Publication Date2020-11-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Medyczny w Białymstoku
Attention OfDział Zamówień Publicznych – Barbara Dokert-Świsłocka
Addressul. Jana Kilińskiego 1
TownBiałystok
Postal Code15-089
Phone+48 857485539
Fax+48 857485625
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-23

Construction work

Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.

Na przedmiot zamówienia zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.

Extended TitlePrace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części
Extended Description

1. Część 1: prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 obejmujące:

a) zadanie 1: termomodernizacja budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1;

b) zadanie 2: roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych – wodociągowej, ppoż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Hali Sportowej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2020-11-25
Publication Date2020-10-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Medyczny w Białymstoku
Attention OfDział Zamówień Publicznych, Barbara Dokert-Świsłocka
Addressul. Jana Kilińskiego 1
TownBiałystok
Postal Code15-089
Phone+48 857485539
Fax+48 857485625
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Framework contract for acquisition of drones with payloads and associated hands-on training.
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2,0 m i długości ok. 900,0 m.
View more
Deadline: Dec 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie drogi ul. Okulickiego (droga gminna nr 100 986R):— klasa techniczna drogi – Z,— projektowana prędkość – 50 km/h,— szerokość pasa ruchu – 3,50...
View more