Zadanie 1:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102 w Poznaniu.

Zadanie 2:

Zadanie składa się z dwóch części:

2a. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jagiellońskie 24 / os. Oświecenia 1 w Poznaniu;

2b. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Powstań Narodowych 3–28 w Poznaniu.

Extended TitleEfektywna dystrybucja ciepła – etap I
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii rur preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej 300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 100.

Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia.

Powyższy warunek muszą spełniać zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 1, jaki i Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 2.

W odniesieniu do Wykonawców składających ofertę na realizację obu Zadań, Zamawiający uzna za wystarczające jednokrotne spełnienie powyższego warunku, tzn. to samo doświadczenie może potwierdzać spełnienie warunku dla więcej niż jednego Zadania.

2. (zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 1, jak i Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 2) na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponował odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, tj.:

a) kierownik budowy

Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust. 1 pkt 4b prawa budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 tj.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.

b) inżynier budowy

Reprezentujący Wykonawcę na budowie, winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia równoważne wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera i Kierownika budowy.

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii rur preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej 300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 50.

Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/zamówienia.

Powyższy warunek muszą spełniać zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację zadania 1, jak i Wykonawcy składający ofertę na realizację zadania 2.

W odniesieniu do Wykonawców składających ofertę na realizację obu zadań, Zamawiający uzna za wystarczające jednokrotne spełnienie powyższego warunku, tzn. to samo doświadczenie może potwierdzać spełnienie warunku dla więcej niż jednego zadania;

2. (zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację zadania 1, jak i Wykonawcy składający ofertę na realizację zadania 2) na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponował odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:

a) kierownik budowy:

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4b prawa budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz. 1189).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 t.j.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych;

b) inżynier budowy:

reprezentujący Wykonawcę na budowie winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia równoważne wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji inżyniera i kierownika budowy.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-25
New text:
2020-12-07
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-01-23
New text:
2021-02-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-25
New text:
2020-12-07
Deadline Date2020-12-07
Publication Date2020-11-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Poznań S.A.
Attention OfHanna Kurek
Addressul. Energetyczna 3
TownPoznań
Postal Code61-016
Phone+48 601436980
Class Code45232140
Class DescriptionDistrict-heating mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-23

District-heating mains construction work

Zadanie 1

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102 w Poznaniu

Zadanie 2: Zadanie składa się z dwóch części:

2a.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jagiellońskie 24/ os. Oświecenia 1 w Poznaniu

2b.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Powstań Narodowych 3 – 28 w

Extended TitleEfektywna dystrybucja ciepła – Etap I
Extended Description

Zadanie 1

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie 1 dotyczy budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na os. Armii Krajowej 95-102 w Poznaniu. Zakres zamówienia:

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 32-100 i długości ok. 784 m zgodnie z dokumentacją projektową,

b) Likwidacja komór ciepłowniczych,

c) Utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej.

Deadline Date2020-11-25
Publication Date2020-10-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Poznań S.A.
Attention OfHanna Kurek
Addressul. Energetyczna 3
TownPoznań
Postal Code61-016
Phone+48 601436980
Class Code45232140
Class DescriptionDistrict-heating mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 8, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej w Wałczu, dostawa obejmująca rozmieszczenie lub instalację urządzeń i wyposażenia obiektu budowlanego, uzyskanie w imieniu i na rzecz...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:2.1.1. odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Domaniewice;2.1.2. dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej...
View more