Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu 2 wielorodzinnych bud. mieszkalnych (nr 1–2 i nr 3) z garażami podziemnymi i rampami zjazdowymi, budowa i przebudowa dróg wew., chodników i ścieżek rowerowych, budowa 7 parkingów, budowa 2 wiat śmietnikowych, bud. placu zabaw z częścią rekreacyjną, murów oporowych, przebudowa sieci kan. deszczowej, przebudowa sieci kan. sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci gazowej, budowa zew. instalacji kan. deszczowej i kanalizacji sanitarnej, budowa zew. instalacji elektrycznych, budowa i przebudowa sieci oświetlenia terenu, budowa przyłączy wody, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, teletechnicznych, budowa wew. instalacji wody, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centr. ogrzewania i ciepłej wody węzłów ciepła, instalacji elektrycznych i teletechnicznych (niskoprądowych), budowa instalacji oddymiania w garażach podziemnych

Extended TitleKompleksowa budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1–2 oraz budynek 3) wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie alei Zjednoczonej
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek nr 1–2 oraz budynek nr 3). Budynek 1–2 – budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 klatki, 5–11 kondygnacji nadziemnych z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową, oraz 1 kondygnacja podziemna, w której zlokalizowano garaż podziemny, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Powierzchnia zabudowy: 1 573,0 m2, kubatura brutto 43 837,05 m3, ilość mieszkań 187. Budynek 3: mieszkalny wielorodzinny, 2 klatki, 6–11 kondygnacji nadziemnych z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową, oraz 1 kondygnacja podziemna, w której zlokalizowano garaż podziemny, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Powierzchnia zabudowy 1 098,0 m2, kubatura brutto 25 718,87 m3, ilość mieszkań 101. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Przygotowanie terenu budowy, Roboty rozbiórkowe i demontażowe zbędnych elementów zagospodarowania, Przebudowa kolidujących sieci, wykonanie nowych przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych, Roboty ziemne oraz stan surowy, Prace budowlane i wykończeniowe, Zagospodarowanie terenu, Roboty uzupełniające. Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy) oraz umowa z Tauron Dystrybucja S.A. i porozumienie z PWiK Żory Sp. z o.o. Szczegółowy zakres robót opisano w SIWZ wraz z załącznikami.

Deadline Date2020-11-30
Publication Date2020-10-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o
Attention OfAndrzej Bzibziak
Addressul. Orla 5/31
TownŻory
Postal Code44-240
Phone+48 324356920
Fax+48 324356920
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Framework contract for acquisition of drones with payloads and associated hands-on training.
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2,0 m i długości ok. 900,0 m.
View more
Deadline: Dec 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie drogi ul. Okulickiego (droga gminna nr 100 986R):— klasa techniczna drogi – Z,— projektowana prędkość – 50 km/h,— szerokość pasa ruchu – 3,50...
View more