Έργο: Καθαρισμός - συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους της Π.Ε. Ηλείας, ετών 2020 - 2022.

Προϋπολογισμός: 9 300 000,00 EUR με τον ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 2020 ΣΑΕΠ 501, κωδικός έργου 2020ΕΠ50100000

Extended TitleΚαθαρισμός - συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους της Π.Ε. Ηλείας, ετών 2020 - 2022.
Extended Description

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, αφορούν στον καθαρισμό και τη μόρφωση της κοίτης και των πρανών, των κύριων και δευτερευόντων υδατορεμάτων, κλάδων και όμορων ρεμάτων αυτών, που διαρρέουν την έκταση της υδρολογικής λεκάνης απορροής κάθε κύριου υδάτινου αποδέκτη της Π.Ε. Ηλείας και συνθέτουν το υδρογραφικό δίκτυο εντός των ορίων τής εν λόγω Π.Ε.· συλλέγουν δε, τα ύδατα της επιφανειακής απορροής και τα διοδεύουν προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερη στάθμη. Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στη διασφάλιση διατήρησης τής παροχετευτικής ικανότητας των υδατορεμάτων αυτών, και την ομαλή και αποτελεσματική διόδευση των υδάτων προς τον κύριο αποδέκτη της κάθε λεκάνης απορροής και προς τις τελικές εκβολές.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν έργα καθαρισμού στις κοίτες, για την άρση τοπικών ανωμαλιών και την απομάκρυνση προσχώσεων, μπαζωμάτων, απορριμμάτων και φερτών υλικών, ήπιες διευθετήσεις, τοπικές εκβαθύνσεις και εξομαλύνσεις, καθαρισμός βλάστησης και πάσης φύσεως φερτών σε πρανή και πυθμένα κοίτης, και τέλος, μόρφωση της κοίτης, ώστε να συντηρηθεί - αποκατασταθεί η τραπεζοειδής διατομή αυτής. Ακόμα, θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (κυρίως έργα προστασίας κοίτης με φυσικούς ογκολίθους, αναχώματα, συρματοκιβώτια, πτερυγότοιχοι κ.λπ.) με κατάλληλα έργα, ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές ή βλάβες που έχουν αυτά υποστεί και να συντηρηθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση των υδατορεμάτων. Τέλος, στα υδατορέματα που υπάρχει πρόσβαση μέσω αγροτικών δρόμων, θα γίνει ελαφρά διάστρωση αμμοχάλικου, για την αποκατάσταση βατότητας των οδών, για τη διέλευση των μηχανημάτων καθαρισμού του υδατορέματος και χωρίς να επέρχεται ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών των οδών αυτών.

Θα εκτελεστούν παρεμβάσεις στους κύριους αποδέκτες, με σκοπό την αρτιότερη παροχέτευση των υδάτων και την αποφυγή / μετριασμό πλημμυρικών φαινομένων.

Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί με αυτοψίες υπαλλήλων της Υπηρεσίας, καθώς και τα σχετικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους και τις Τοπικές Κοινότητες του Νομού για τα δευτερεύοντα υδατορέματα εντός των διοικητικών τους ορίων, με το παρόν έργο θα γίνουν καθαρισμοί, ήπιες διευθετήσεις και συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα δευτερεύοντα υδατορέματα, που διαρρέουν τις λεκάνες απορροής των εξής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ποταμών και χειμάρρων - κύριων αποδεκτών της Π.Ε Ηλείας: Θολό, Ανήλιο, Άνυδρος, Τσεμπερούλα, Ραγκαδού, Λαδικού, Σελλινούντας, Μουριά, Κάμενα, Κλαδέος, Ενιπέας, Λανθέικο ρέμα, Ιάρδανος, Πετρούλες (ή Λατίφι), Σοχιά, Γκουρλέσας, Πηνειός, Πηνειακός Λάδωνας, Βέργας, Ρούσκουλας, Κουρτεσέικο.

Με το ίδιο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις στα δευτερεύοντα υδατορέματα εντός των ορίων της Π.Ε. Ηλείας, που διαρρέουν τις λεκάνες απορροής των ποταμών Αλφειού, Ερυμάνθου και Νέδα, και απορρέουν στα 3 προαναφερόμενα διαπεριφερειακά ποτάμια (χωρίς επέμβαση στον κύριο αποδέκτη, ο οποίος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ηλείας).

Ο καθαρισμός θα γίνει με τη χρήση μηχανικών εκσκαφέων, κατάλληλων για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, έντεχνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 9 300 000,00 EUR μαζί με ΦΠΑ 24 % ή 7 500 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, και αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 5 829 913,00 EUR

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1 049 384,34 EUR

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 619 136,76 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν.4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1 565,90 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Deadline Date2020-12-10
Publication Date2020-10-26
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value7500000.00
OrganisationΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Attention OfΦώτης Χριστοδουλόπουλος
TownPyrgos
Phone+30 2621360267
Fax+30 2621033278
Class Code45246400
Class DescriptionFlood-prevention works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2020
Προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης Δήμου Μουζακίου, και των νομικών προσώπων του, έτους 2021.
View more
Deadline: Jan 8, 2021
Ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων αλιευμάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων και Υπηρεσιών (Λέσχες - Κ.Α.Α.Υ. - νοσοκομεία) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις Π.Ε. Αττικής και Βοιωτίας.
View more
Deadline: Dec 21, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, που θα χορηγηθεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726 αρ. ΦΕΚ 2208/8.6.2019.
View more