Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Α. και την περιβαλλοντική του αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, καθώς και της κανονικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., διάρκειας 5 ετών.

H λεκάνη της Β’ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. θα έχει έκταση 26 στρέμματα και η ελάχιστη χωρητικότητά της θα είναι 483.700 m3, ενώ θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 31,5 έτη.

Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

— την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. με την κατασκευή της Β’ φάσης,

— την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ.,

— την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει τα εξής 2 διακριτά τμήματα:

α) τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, και

β) τμήμα 2: την 5ετή κανονική λειτουργία του έργου.

Extended TitleΚατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση τής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ. Κιλκίς.
Extended Description

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει τα εξής 2 διακριτά τμήματα:

α) τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, και

β) τμήμα 2: την 5ετή κανονική λειτουργία του έργου, με δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 5 έτη μετά από την ολοκλήρωση τής λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 6 963 056,04 EUR πλέον ΦΠΑ, και αναλύεται σε:

α) προϋπολογισμός τμήματος 1: κατασκευή και δοκιμαστικής λειτουργίας:

— δαπάνη εργασιών: 3 146 175,16 EUR,

— γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 566 311,53 EUR,

— απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 556 873,00 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν.4412/2016,

— στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 27 372,79 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα) ανά κατηγορία πτυχίου αναλύεται ακολούθως:

Υδραυλικά έργα: 2 400 472,55 EUR

Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων: 1 222 636,16 EUR

Η/Μ έργα: 432 202,84 EUR·

β) προϋπολογισμός τμήματος 2: 5ετής κανονική λειτουργία 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το τμήμα 2 «5ετής κανονική λειτουργία», υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 5 έτη μετά από την ολοκλήρωση τής λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας (τμήμα 2). Οι όροι λειτουργίας είναι οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 266 632,36 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι συνολικά προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και προ ΦΠΑ, είναι 6 963 056,04 EUR.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων του Ν. 4412/2016.

Deadline Date2020-12-02
Publication Date2020-10-26
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value6963056.04
OrganisationΠεριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Attention OfΠεριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
AddressΦράγκων 6 - 8
TownThessaloniki
Postal Code546 26
Phone+30 2311236100
Fax+30 2311236100
Class Code45222110
Class DescriptionWaste disposal site construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2020
Προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης Δήμου Μουζακίου, και των νομικών προσώπων του, έτους 2021.
View more
Deadline: Jan 8, 2021
Ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων αλιευμάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων και Υπηρεσιών (Λέσχες - Κ.Α.Α.Υ. - νοσοκομεία) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις Π.Ε. Αττικής και Βοιωτίας.
View more
Deadline: Dec 21, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, που θα χορηγηθεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726 αρ. ΦΕΚ 2208/8.6.2019.
View more