Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. „Острец“ — обхват: ул. „Русалийски проход“, ул. „Соколска“ (от центъра на кв. „Острец“ до разклона Севлиево—Габрово) и ул. „Смолян“,

— обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци“ в ПИ 52218.815.334, НВ „Почивни станции Острец“ в ПИ 52218.811.378 и НВ „Ново село“ в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ „Острец“ в м. Боевци в ПИ 52218.853.59, реконструкция на водопроводна мрежа кв. „Острец“ по ул. „Мара Гидик“, ул. „Ковашка“ и ул. „Събевска“ и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“, кв. „Ново село“, ул. „Зора“, кв. „Зла река“.

Extended TitleРеконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци по обособени позиции
Extended Description

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):

За обособена позиция № 1 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. „Острец“ — обхват: ул. „Русалийски проход“, ул. „Соколска“ (от центъра на кв. „Острец“ до разклона Севлиево—Габрово) и ул. „Смолян“:

1. Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно инвестиционния технически проект, в т.ч. предвидените в количествено-стойностната сметка СМР, техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в заповедната книга.

2. Изпълнение на действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта, и/или не са били включени в проекта.

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и на техническите проекти строителни продукти.

4. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.

5. Осигуряване на терени за нуждите на строителството — за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежът.

6. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.

7. Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация и безопасност на движението съгласно изискванията на техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.

8. При необходимост извършване на работи по преместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения при изпълнение на строителството.

9. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

10. Извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа.

11. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

12. Съставяне на строителна документация по изпълнението на строежа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.

13. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

14. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

15. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове за изпълнените СМР и съоръжения на строежа, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

16. Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.

Publication Date2020-11-18
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Априлци
Attention OfКрасимир Николаев Колев
Addressкв. „Центъра“, ул. „Васил Левски“ № 109
TownApriltsi
Postal Code5641
Phone+359 883311652
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-26

Construction work for water and sewage pipelines

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. „Острец“ — обхват: ул. „Русалийски проход“, ул. „Соколска“ (от центъра на кв. „Острец“ до разклона Севлиево—Габрово) и ул. „Смолян“,

— обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци“ в ПИ 52218.815.334, НВ „Почивни станции Острец“ в ПИ 52218.811.378 и НВ „Ново село“ в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ „Острец“ в м. Боевци в ПИ52218.853.59, реконструкция на водопроводна мрежа кв. „Острец“ по ул. „Мара Гидик“, ул. „Ковашка“ и ул. „Събевска“ и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“, кв. „Ново село“, ул. „Зора“, кв. „Зла река“.

В този смисъл цел на обществената поръчка е да се избере изпълнител, на когото да се възложи СМР на обекта по ОП № 1 и инженеринг на обекта по ОП № 2.

Extended TitleРеконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци по обособени позиции
Extended Description

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):

За обособена позиция № 1 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. „Острец“ — обхват: ул. „Русалийски проход“, ул. „Соколска“ (от центъра на кв. „Острец“ до разклона Севлиево-Габрово) и ул. „Смолян“:

1. Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно инвестиционния технически проект, в т.ч. предвидените в количествено-стойностната сметка СМР, техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в заповедната книга.

2. Изпълнение на действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта.

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и на техническите проекти строителни продукти.

4. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.

5. Осигуряване на терени за нуждите на строителството - за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежът.

6. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.

7. Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация и безопасност на движението, съгласно изискванията на техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.

8. При необходимост извършване на работи по преместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения при изпълнение на строителството.

9. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

10. Извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа.

11. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

12. Съставяне на строителна документация по изпълнението на строежа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.

13. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

14. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

15. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове за изпълнените СМР и съоръжения на строежа, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

16. Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.

Deadline Date2020-11-26
Publication Date2020-10-26
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2233302.48
OrganisationОбщина Априлци
Attention OfКрасимир Николаев Колев
Addressкв. „Центъра“, ул. „Васил Левски“ № 109
TownApriltsi
Postal Code5641
Phone+359 69582222
Fax+359 69582285
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Приемното здание на жп гара Казичене е със застроена площ 552 м2 и РЗП 752 м2.Реконструкцията и модернизацията на приемното здание на жп гарата включва изпълнението на следните...
View more
Deadline: Dec 21, 2020
В предм.на общ. поръчка е вкл. проект. и изгражд. на Комуник.-техн. център (КТЦ) с вкл. съотв. пасив. с-ми и комп., както и акт. комуник. и изчисл. техника. КТЦ за експл.,...
View more
Deadline: Dec 30, 2020
Предмет на обществената поръчка е избор на външен изпълнител за извършване на доставка „Продажба“ на нетна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ — Враца от изпълнител,...
View more