Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym (wraz ze stolarką drzwiową i okienną) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w Świlczy”, na które składają się w szczególności: roboty ziemne z wyłączeniem zdjęcia warstwy humusu, fundamenty, ściany podziemia, stropy podziemia, konstrukcja niecki basenowej wraz z potrzebnymi przebiciami, ściany nadziemia (żelbetowe i murowane), stropy, sklepienia, schody, podesty, dach-konstrukcja, dach, stropodach, pokrycie i izolacje, podbudowy do chudego betonu włącznie, izolacje zewnętrzne nadziemia, okna i drzwi zewnętrzne, fasady, elewacje, budynek hali sportowej dużej bez instalacji, bez sztucznej trawy z przygotowanym podłożem wraz z opracowaniem projektu wykonawczego zamiennego hali sportowej, budynek małej hali i wykonanie wszystkich niezbędnych zakresów instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, odgromowej dla całego obiektu. na działkach.

Extended TitleBudowa centrum sportowego w Świlczy, w tym budowa: budynku usługowego (usługi w zakresie sportu i rekreacji) z częścią zamieszkania zbiorowego wraz z instalacjami
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonawca wykonał należycie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu zaliczonego do jednej z poniższych kategorii obiektów zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6 000 m2 i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający informuje, iż przez budowę rozumie się wykonanie budynku w określonym miejscu, oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę jak również przebudowę i modernizację budynku;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a mianowicie dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane:

a) jednym kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo, w tym kierowanie co najmniej 2 (dwiema) budowami polegającymi na budowie lub przebudowie obiektu zaliczonego do jednej z następujących kategorii obiektów, tj. IX, XI, XII, XIV, XV, XVI o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każda,

b) jednym kierownikiem posiadającym uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub inne równoważne wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów,

c) jednym kierownikiem posiadającym uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

New text:

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że

1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu przynajmniej w zakresie wykonania prac do stanu surowego zamkniętego, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2 i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający informuje, iż przez budowę rozumie się wykonanie budynku w określonym miejscu oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę jak również przebudowę i modernizację budynku;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a mianowicie: dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane:

a) jednym kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym kierowanie co najmniej 2 (dwiema) budowami polegającymi na budowie lub przebudowie obiektu o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każda;

b) jednym kierownikiem posiadającym uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub inne równoważne wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów;

c) jednym kierownikiem posiadającym uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 220 t.j.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty.

Dopuszcza się łączenie pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji w przypadku posiadania wymaganych uprawnień.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-30
New text:
2020-12-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-30
New text:
2020-12-11
Deadline Date2020-12-11
Publication Date2020-11-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCentrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur
Attention OfMichał Janas
AddressTyczyn 274A
TownTyczyn
Postal Code36-020
Class Code45223000
Class DescriptionStructures construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-30

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym (wraz ze stolarką drzwiową i okienną) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w Świlczy, na które składają się w szczególności: roboty ziemne z wyłączeniem zdjęcia warstwy humusu, fundamenty, ściany podziemia, stropy podziemia, konstrukcja niecki basenowej wraz z potrzebnymi przebiciami, ściany nadziemia (żelbetowe i murowane), stropy, sklepienia, schody, podesty, dach – konstrukcja, dach, stropodach, pokrycie i izolacje, podbudowy do chudego betony włącznie, izolacje zewnętrzne nadziemia, okna i drzwi zewnętrzne, fasady, elewacje, budynek hali sportowej dużej bez instalacji, bez sztucznej trawy z przygotowanym podłożem wraz z opracowaniem projektu wykonawczego zamiennego hali sportowej, budynek małej hali i wykonanie wszystkich niezbędnych zakresów instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, odgromowej dla całego obiektu. na działkach.

Extended TitleBudowa centrum sportowego w Świlczy, w tym budowa: budynku usługowego (usługi w zakresie sportu i rekreacji) z częścią zamieszkania zbiorowego wraz z instalacjami
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym (wraz ze stolarką drzwiową i okienną) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w Świlczy, na które składają się w szczególności: roboty ziemne z wyłączeniem zdjęcia warstwy humusu, fundamenty, ściany podziemia, stropy podziemia, konstrukcja niecki basenowej wraz z potrzebnymi przebiciami, ściany nadziemia (żelbetowe i murowane), stropy, sklepienia, schody, podesty, dach – konstrukcja, dach, stropodach, pokrycie i izolacje, podbudowy do chudego betony włącznie, izolacje zewnętrzne nadziemia, okna i drzwi zewnętrzne, fasady, elewacje, budynek hali sportowej dużej bez instalacji, bez sztucznej trawy z przygotowanym podłożem wraz z opracowaniem projektu wykonawczego zamiennego hali sportowej, budynek małej hali i wykonanie wszystkich niezbędnych zakresów instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, odgromowej dla całego obiektu. na działkach nr ewid. 4777/1, 4777/2 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego SIWZ.

Deadline Date2020-11-30
Publication Date2020-10-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCentrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur
Attention OfMichał Janas
AddressTyczyn 274a
TownTyczyn
Postal Code36-020
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Framework contract for acquisition of drones with payloads and associated hands-on training.
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2,0 m i długości ok. 900,0 m.
View more
Deadline: Dec 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie drogi ul. Okulickiego (droga gminna nr 100 986R):— klasa techniczna drogi – Z,— projektowana prędkość – 50 km/h,— szerokość pasa ruchu – 3,50...
View more