Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) opis przedmiotu zamówienia składający się z: ogólnych wytycznych Zamawiającego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (część III SIWZ),

które stanowią integralną część SIWZ.

Extended TitleRemont przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

— co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej jednego przejazdu torowo-drogowego lub co najmniej jednego przejazdu kolejowo-drogowego;

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, podczas realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont co najmniej jednego przejazdu torowo-drogowego lub co najmniej jednego przejazdu kolejowo-drogowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów:

a) wykazu wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej jednego przejazdu torowo-drogowego lub co najmniej jednego przejazdu kolejowo-drogowego.

Wraz z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do IDW;

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, podczas realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont co najmniej jednego przejazdu torowo-drogowego lub co najmniej jednego przejazdu kolejowo-drogowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do IDW.

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

— co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej 1 (jednego) przejazdu tramwajowego lub co najmniej 1 (jednego) przejazdu kolejowego.

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, podczas realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont co najmniej 1 (jednego) przejazdu tramwajowego lub co najmniej 1 (jednego) przejazdu kolejowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów:

a) wykazu wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej 1 (jednego) przejazdu tramwajowego lub co najmniej 1 (jednego) przejazdu kolejowego, wraz z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do IDW;

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, podczas realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont co najmniej 1 (jednego) przejazdu tramwajowego lub co najmniej 1 (jednego) przejazdu kolejowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do IDW.

Deadline Date2020-12-03
Publication Date2020-11-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Attention OfDział Zamówień
Addressul. Bolesława Prusa 75–79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250816
Fax+48 713250802
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-30

Tramline construction works

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) opis przedmiotu zamówienia składający się z:

— ogólnych wytycznych Zamawiającego,

— dokumentacji projektowej oraz,

— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

Extended TitleRemont przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) opis przedmiotu zamówienia składający się z:

— ogólnych wytycznych Zamawiającego,

— dokumentacji projektowej oraz,

— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Deadline Date2020-12-03
Publication Date2020-10-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Attention OfDział Zamówień
Addressul. Bolesława Prusa 75-79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250816
Fax+48 713250802
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Framework contract for acquisition of drones with payloads and associated hands-on training.
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2,0 m i długości ok. 900,0 m.
View more
Deadline: Dec 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie drogi ul. Okulickiego (droga gminna nr 100 986R):— klasa techniczna drogi – Z,— projektowana prędkość – 50 km/h,— szerokość pasa ruchu – 3,50...
View more