Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na dostawę przewodów fazowych.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Szacowane długości przewodów do zamówienia w ramach realizacji umowy ramowej:

1. 408-AL1F/34-UHST – 1 030 km;

2. 468/24-A1F/UHST-261 – 15 600 km.

Extended TitleDostawa przewodów fazowych – umowa ramowa
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na dostawę przewodów fazowych. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane dostawy będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty szczegółowej, Wykonawcom z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że Wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu – w trakcie realizacji zamówienia – do weryfikacji. Zważywszy na wymagania wynikające z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których w SIWZ, w tym w standardach technicznych wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów (w tym urządzeń) równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami.

Deadline Date2021-02-01
Publication Date2020-11-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value296067939.20
OrganisationPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Attention OfElżbieta Janeczek
Addressul. Warszawska 165
TownKonstancin-Jeziorna
Postal Code05-520
Class Code31321100
Class DescriptionOverhead power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
Część 1 – budowa urządzeń wodnych na terenach bagiennych na terenie leśnictwa Kamień – w ramach zadania odtworzone zostaną trwale zabagnione tereny na bazie pozostałości po byłych zbiornikach wodnych poprzez...
View more