Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu portu zewn., na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy (przy czym dopuszcza się także inne, poboczne funkcje wytworzonej infrastruktury), o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia (wodna infrastruktura dostępowa). Urobek pobrany z obszaru prac czerpalnych zostanie wyrefulowany w miejscu planowanego pirsu portu zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową, przy czym za jej budowę od strony lądu do bram terminalu odpowiedzialny będzie podmiot publiczny. Dopuszczalne jest fazowanie inwestycji, przy czym warunki fazowania będą przedmiotem negocjacji w trakcie dialogu konkurencyjnego („Przedsięwzięcie”).

Postępowanie ma na celu zawarcie umowy o PPP.

Extended TitleWybór partnera prywatnego dla projektu pn. „Budowa portu zewnętrznego w Porcie Gdynia”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy (przy czym dopuszcza się także inne, poboczne funkcje wytworzonej infrastruktury), o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia (wodna infrastruktura dostępowa). Urobek pobrany z obszaru prac czerpalnych zostanie wyrefulowany w miejscu planowanego pirsu Portu Zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową, przy czym za jej budowę od strony lądu do bram terminalu odpowiedzialny będzie Podmiot Publiczny. Dopuszczalne jest fazowanie inwestycji.

Zamówienie realizowane jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020, poz. 711 ze zm.) (dalej: PPPU) a postępowanie prowadzone jest w procedurze dialogu konkurencyjnego (dalej: Dialog) w oparciu o przepisy ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz.1843 ze zm.) (dalej: PZPU).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat na projektowanie i budowę (wraz z pozyskaniem wymaganych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla realizacji Przedsięwzięcia) oraz szacowany okres ok. 31 lat utrzymania i eksploatacji infrastruktury. Okres realizacji umowy liczony jest od momentu jej zawarcia. Powyżej wskazane okresy są podane orientacyjnie.

Partner prywatny, jako prowadzący eksploatację, będzie czerpał korzyści z Przedsięwzięcia w formie opłat od użytkowników z tytułu świadczonych usług, które zgodnie ze wstępnym założeniem, powinny zapewnić partnerowi prywatnemu zwrot z inwestycji.

Szczegółowy zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, dokładny okres utrzymania i eksploatacji infrastruktury, sposób rozliczenia stron umowy PPP, warunki fazowania, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym (dalej: Zam. lub Podm. Pub.) i Partnerem Prywatnym (dalej: Partner Pr.) (w tym zakres i standard utrzymania) będą przedmiotem Dialogu. Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania.

Projekt charakteryzuje się wysoką dojrzałością. Infrastruktura dostępowa od strony wody uzyskała finansowanie ze środków publicznych, a za jej realizację odpowiada strona publiczna. W czasie trwania niniejszego postępowania Zam. sfinalizuje Raport o oddziaływaniu na środowisko Przedsięwzięcia oraz inwestycji komplementarnych a następnie Zam. złoży stosowny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Wykonawcy w celu zapoznania się z pełnym Opisem potrzeb i wymagań Zamawiającego winni zapoznać się z załącznikiem pn. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego zamieszczonym na Platformie Zakupowej Zam. (Załącznik nr 1).

Zam. może wskazać po etapie Dialogu w SIWZ przekazywanej wraz z zaproszeniem do składania ofert, wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zam. czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Ostateczny szczegółowy zakres zamówienia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po przeprowadzeniu Dialogu z Wykonawcami

Deadline Date2021-01-15
Publication Date2020-11-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Attention OfDział Zarządzania Projektami Unijnymi ZMPG S.A.
Addressul. Rotterdamska 9
TownGdynia
Postal Code81-337
Phone+48 586274470
Fax+48 586214765
Class Code63721200
Class DescriptionPort operation services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
Część 1 – budowa urządzeń wodnych na terenach bagiennych na terenie leśnictwa Kamień – w ramach zadania odtworzone zostaną trwale zabagnione tereny na bazie pozostałości po byłych zbiornikach wodnych poprzez...
View more