Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.

Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” określona jako II etap realizacyjny.

Extended TitleRewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie alei Wojska Polskiego.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

New text:

c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

Section:
III.1.3
Previous text:

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:

B1) jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi o parametrach klasy minimum Z wraz budową lub przebudową torowiska tramwajowego o długości minimum 200 m wraz z infrastrukturą techniczną. Przy czym wskazana dokumentacja projektowa obejmowała swoim zakresem wykonanie projektu budowalnego, projektu Wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

W przypadku składania oferty wspólnej warunki, o których mowa w lit a oraz b Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że warunek, o którym mowa w lit a1 musi spełniać w całości co najmniej jeden Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w całości.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

New text:

b) w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:

B1) jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi o parametrach klasy minimum Z wraz budową lub przebudową torowiska tramwajowego o długości minimum 200 m wraz z infrastrukturą techniczną. Przy czym wskazana dokumentacja projektowa obejmowała swoim zakresem wykonanie projektu budowalnego, projektu Wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

W przypadku składania oferty wspólnej warunki, o których mowa w lit. a oraz b Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że warunek, o którym mowa w lit. a1, musi spełniać w całości co najmniej jeden Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w całości.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-14
New text:
2021-01-19
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-03-14
New text:
2021-03-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-14
New text:
2021-01-19
Deadline Date2021-01-19
Publication Date2020-12-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
Addressul. Mieszka I 33
TownSzczecin
Postal Code71-011
Phone+48 918173385
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-23

Construction work

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.

Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” określona jako II etap realizacyjny.

Extended TitleRewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie alei Wojska Polskiego.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-12-31
New text:
2021-01-14
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-02-28
New text:
2021-03-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-12-31
New text:
2021-01-14
Deadline Date2021-01-14
Publication Date2020-12-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
Addressul. Mieszka I 33
TownSzczecin
Postal Code71-011
Phone+48 918173385
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-08

Construction work

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I Etap realizacyjny.

Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II Etap realizacyjny.

Extended TitleRewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-12-29
New text:
2020-12-31
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-02-26
New text:
2021-02-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-12-29
New text:
2020-12-31
Deadline Date2020-12-31
Publication Date2020-12-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
Addressul. Mieszka I 33
TownSzczecin
Postal Code71-011
Phone+48 918173385
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-25

Construction work

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.

Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II etap realizacyjny.

Extended TitleRewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie al. Wojska Polskiego.
Extended Description

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny obejmujący w szczególności przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej na odcinku od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej na odcinku od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny, wiaty, zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów, wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla I etapu realizacyjnego zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ oraz TER stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II etap realizacyjny. Przedmiot II etapu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót na podstawie wskazanej dokumentacji, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmuje w szczególności przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowaniu terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów oraz wprowadzeniem nowej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla II etapu realizacyjnego zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. W ramach II etapu realizacyjnego należy dokonać zmiany w projekcie dla I etapu realizacyjnego w zakresie włączenia al. Wojska Polskiego w pl. Zwycięstwa, tak aby spełnić funkcjonalność rozwiązań dla II etapu realizacyjnego wymaganą zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego. Modyfikacja musi obejmować w szczególności, zmianę związaną z wykonaniem ścieżek rowerowych, wykonaniem nowego przejścia dla pieszych, przebudowę sygnalizacji świetlnej, oraz zagospodarowanie terenu elementami małej architektury.

Deadline Date2020-12-29
Publication Date2020-11-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfKlaudia Czarnecka-Jurga
Addressul. Mieszka I 33
TownSzczecin
Postal Code71-011
Phone+48 918173385
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 26, 2021
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu z art. 2 pkt 8 uPzp polegające na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7a i budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12, długości ok 13,63 km.
View more
Deadline: Jan 27, 2021
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków należących do COAR i KPRM w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony...
View more