1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.

2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna). Wymóg ten nie dotyczy produkcji i transportu mieszanki mineralno-bitumicznej.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-05
New text:
2021-02-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-05
New text:
2021-02-17
Deadline Date2021-02-17
Publication Date2020-12-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Attention OfMagdalena Wiśniewska
Addressal. Piłsudskiego 12
TownŁódź
Postal Code90-051
Phone+48 426162272
Fax+48 426162251
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-25

Site preparation work

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.

2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna). Wymóg ten nie dotyczy produkcji i transportu mieszanki mineralno-bitumicznej.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13
Extended Description

1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej obejmuje:

a) rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450;

b) rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 450 z drogami gminnymi nr 118155E oraz nr 118178E;

c) rozbiórkę i budowę chodników;

d) budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego;

e) rozbiórkę i budowę zjazdów wraz z rowami krytymi pod zjazdami;

f) wykonanie elementów odwodnienia: przebudowę i budowę rowów drogowych wraz z miejscowym umocnieniem, budowę rowów krytych, budowę odwodnienia liniowego, budowę ścieków skarpowych;

g) budowę kanalizacji deszczowej;

h) rozbudowę oświetlenia ulicznego;

i) przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

j) ocieplenie istniejącej sieci wodociągowej;

k) budowę kanału technologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa.

2. Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca/podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności wymienione w pkt 1, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, w tym opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych i oświetlenia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 4 318 987,18 PLN netto zgodnie z zakresem opisanym w pkt 1. Zamawiający może udzielić zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.

Deadline Date2021-01-05
Publication Date2020-11-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Attention OfMagdalena Wiśniewska
Addressal. Piłsudskiego 12
TownŁódź
Postal Code90-051
Phone+48 426162272
Fax+48 426162251
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia będzie budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap IV.
View more
Deadline: Feb 22, 2021
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr...
View more
Deadline: Feb 2, 2021
Wykonanie robót budowlanych w zakresie:— budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Górczewska 13 (nr rej. 7). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów...
View more