1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: Wykonanie w trybie Generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) Górne Ujęcie Wody (GUW);

2) Rurociągi derywacyjne;

3) Sztolnia odpływowa;

4) Komora uderzeń;

5) Dolne Ujęcie Wody (DUW).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkconalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie w trybie Generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2
Extended Description

1. Przedmiotem Zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar - zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) Górne Ujęcie Wody (GUW).

2) Rurociągi derywacyjne.

3) Sztolnia odpływowa.

4) Komora uderzeń.

5) Dolne Ujęcie Wody (DUW).

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkconalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca rozpocznie realizację Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego NTP. NTP zostanie wydane Wykonawcy nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

5. Zakończenie realizacji Zamówienia nastąpi nie później niż 40 miesięcy od wydania NTP z chwilą podpisania przez Komisję Odbiorową Protokołu Odbioru Końcowego.

6. Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji Zamówienia nie później niż do dnia 31.12.2024.

7. Termin wykonania Zamówienia został szczegółowo określony w § 2 Wzoru Umowy.

Deadline Date2021-04-29
Publication Date2020-12-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfAleksander Paszkowski
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331254
Fax+48 226242555
Class Code45251120
Class DescriptionHydro-electric plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more