Προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών, της κοινωνικής δομής συσσιτίου και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την προμήθεια:

1) ειδών κρεοπωλείου·

2) ειδών πτηνοτροφείου·

3) οπωροκηπευτικών·

4) ειδών παντοπωλείου (ελαιόλαδα)·

5) ειδών παντοπωλείου·

6) γαλακτοκομικών·

7) άρτου και αρτοσκευασμάτων.

Extended TitleΠρομήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου, είδη πτηνοτροφείου, οπωροκηπευτικά, είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά, άρτος - αρτοσκευάσματα), για 1 έτος.
Extended Description

Προμήθεια τροφίμων — Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου.

Publication Date2021-07-05
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value425613.60
OrganisationΔήμος Λαρισαίων
Attention OfΔιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
AddressΊωνος Δραγούμη 1
TownLarisa
Postal Code412 22
Phone+30 2413500340/327
Fax+30 2410250372
Class Code15800000
Class DescriptionMiscellaneous food products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Bread products, fresh pastry goods and cakes

Επαναληπτική διακήρυξη προμήθειας τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών και της κοινωνικής δομής συσσιτίου του Δήμου Λαρισαίων (είδη άρτου και αρτοσκευάσματα), με προθεσμία παραλαβής των προσφορών η οποία δεν θα είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, ήτοι με εφαρμογή σύντμησης των γενικών προθεσμιών λόγω κατεπείγοντος, όπως αυτή δεόντως τεκμηριώνεται στο τεύχος της διακήρυξης.

Extended TitleΕπαναληπτική διακήρυξη προμήθειας τροφίμων (είδη άρτου - αρτοσκευάσματα) για 1 έτος.
Extended Description

Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών και της κοινωνικής δομής συσσιτίου του Δήμου Λαρισαίων (είδη άρτου και αρτοσκευάσματα).

Deadline Date2021-07-05
Publication Date2021-06-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value84608.00
OrganisationΔήμος Λαρισαίων
Attention OfΔιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
AddressΊωνος Δραγούμη 1
TownLarisa
Postal Code412 22
Phone+30 2413500340/327
Fax+30 2410250372
Class Code15810000
Class DescriptionBread products, fresh pastry goods and cakes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 7, 2021
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των έργων προσαγωγής τού νερού και των απαραίτητων δικτύων (αρδευτικά και αποστραγγιστικά), για την εξυπηρέτηση 18.000 στρ. περίπου μεικτής έκτασης των αγροκτημάτων εντός της...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόννων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε, όλες τις αναγκαίες υποδομές.Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για...
View more
Deadline: Sep 10, 2021
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πανεπιστημιακές μονάδες στις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Σπάρτη, Τρίπολη και Καλαμάτα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής...
View more