Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 859).

Extended TitleHurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

Wykonawca musi spełnić warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 250 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy). Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

2.Zamawiający wymaga posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów). Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada: Polisę, o której mowa powyżej wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty, (chyba, że z treści polisy wynika fakt jej opłacenia). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w pkt 1. i 2., wówczas może złożyć inne dokumenty, które w sposób wystarczający potwierdzą spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

New text:

Wykonawca musi spełnić warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 250 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt). Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

Wymóg posiadania środków finansowych zostanie spełniony zarówno, gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał środki finansowe na żądaną przez Zamawiającego lub wyższą kwotę, ale także, gdy dwaj (lub więcej) członkowie konsorcjum przedłożą stosowne informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na łączną kwotę, nie mniejszą niż wskazana przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów). Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada: polisę, o której mowa powyżej wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty (chyba, że z treści polisy wynika fakt jej opłacenia).

Wymóg posiadania polisy OC zostanie spełniony zarówno, gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał polisę ubezpieczeniową na żądaną przez Zamawiającego lub wyższą sumę, ale także, gdy dwaj (lub więcej) członkowie konsorcjum przedłożą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, wówczas może złożyć inne dokumenty, które w sposób wystarczający potwierdzą spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

Deadline Date2021-03-19
Publication Date2021-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Attention OfRenata Kraus
Addressul. Długa 50
TownBielsko-Biała
Postal Code43-309
Phone+48 338143511
Fax+48 338145188
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-05

Diesel oil

Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 859).

Extended TitleHurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

(...)

1.6.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie JEDZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ)

(...)

New text:

(...)

1.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ. Wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

(...)

Section:
III.1.2
Previous text:

(...)

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7.250.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt).

(...)

New text:

(...)

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 250 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

(...)

Deadline Date2021-03-19
Publication Date2021-01-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Attention OfRenata Kraus
Addressul. Długa 50
TownBielsko-Biała
Postal Code43-309
Phone+48 338143511
Fax+48 338145188
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-24

Diesel oil

Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 859).

Extended TitleHurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Extended Description

1. Zamawiający przewiduje, że w ciągu trwania całej umowy (od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.) zakupi ok. 7.200 m3 oleju napędowego (jednorazowo ok. 32 m3, miesięcznie ok. 300 m3).

2. Olej napędowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać wymogi:

2.1. normy PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe – Wymagania i metody badań lub równoważnej.

2.2. określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. Oferowany olej musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.

3. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi autocysternami na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00.

4. Zamawiający przyjmuje olej napędowy według legalizowanego systemu kontrolno-pomiarowego Petro Vent będącego na jego wyposażeniu.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Deadline Date2021-03-19
Publication Date2020-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Attention OfRenata Kraus
Addressul. Długa 50
TownBielsko-Biała
Postal Code43-309
Phone+48 338143511
Fax+48 338145188
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF w podziale na następujące części:1) część 1 – wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bloku C1;2) część...
View more
Deadline: Feb 11, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac...
View more
Deadline: Feb 18, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie na cele sportowe i rekreacyjne terenów...
View more