1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1- Formularz cenowy i Załącznik Nr 11 – Program funkcjonalno-użytkowy które jest integralną częścią SIWZ oraz Dział III SIWZ

Extended TitleDostawa aparatu RTG z dostosowaniem pomieszczenia dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż.

Zadanie będzie polegało na dostawie aparatu RTG o minimalnych wymogach technicznych według załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z dostosowaniem istniejących pomieszczeń pracowni do jego montażu i uruchomienia. Zamawiający załącza do dokumentacji Program Funkcjonalno Użytkowy, ale zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w celu określenia i wyceny zakresu niezbędnych prac adaptacyjnych koniecznych do zamontowania oferowanych przez siebie urządzeń, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zadania.

3.Przedmiot Zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ

Zadanie nr 2 – Wykonanie robót budowlanych wraz montażem wyposażenia medycznego w tym aparatu RTG w ilości zgodnej z formularzem asortymentowo-cenowym, wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w zadaniu 1 oraz uzyskanymi zgodami

Zadanie nr 3 – uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczonego aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni RTG potwierdzone zezwoleniem wydanym przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zadanie Nr 4 – zdemontowanie i poddanie utylizacji aparatu RTG, który obecnie użytkowany jest w pracowni RTG

Zadanie nr 5 – Przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwalającymi na użytkowanie aparatu RTG

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1- Formularz cenowy i Załącznik Nr 11 – Program funkcjonalno-użytkowy które jest integralną częścią SIWZ oraz Dział III SIWZ

Deadline Date2021-03-19
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1180170.23
OrganisationSzpital Ogólny
Addressul. Szpitalna 5
TownWysokie Mazowieckie
Postal Code18-200
Phone+48 864775486
Fax+48 862752047
Class Code33111000
Class DescriptionX-ray devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF w podziale na następujące części:1) część 1 – wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bloku C1;2) część...
View more
Deadline: Feb 11, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac...
View more
Deadline: Feb 18, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie na cele sportowe i rekreacyjne terenów...
View more