Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.:

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji.

Extended TitlePełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25”(...)
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):

1.wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

(...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem nad:

Dwoma zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie drogi na terenie miejskim, o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN, dla których uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie

(...)

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy):

1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

(...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem nad:

dwoma zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie drogi o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN, dla (...)

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-03-22
New text:
2021-03-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-03-22
New text:
2021-03-23
Deadline Date2021-03-23
Publication Date2021-01-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfMagdalena Filipczak
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726462
Class Code71334000
Class DescriptionMechanical and electrical engineering services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-19

Architectural, construction, engineering and inspection services

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.:

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji.

Extended TitlePełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25”(...)
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II - Formularz Aktu Umowy

New text:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III etapu Trasy Górna”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w tomie II – Formularz aktu umowy.

3. Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych – „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III etapu Trasy Górna” (ZIM-DZ.2621.34.2020). Pełna dokumentacja dot. powyższego postępowania dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11017,Budowa-drogi-wojewodzkiej-klasy-technicznej-G-Trasa-Gorna-III-od-km-005945-do-km.html

Wykonawca winien zapoznać się z ww. dokumentacją przed złożeniem oferty.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-01
New text:
2021-03-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-01
New text:
2021-03-22
Deadline Date2021-03-22
Publication Date2021-01-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfMagdalena Filipczak
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726462
Class Code71334000
Class DescriptionMechanical and electrical engineering services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-28

Architectural, construction, engineering and inspection services

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji”

Extended TitlePełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” (...)
Extended Description

1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II - Formularz Aktu Umowy

Deadline Date2021-02-01
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfMagdalena Filipczak
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726462
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Termomodernizacja – 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne.
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki...
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu al. gen. Józefa Hallera i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania...
View more