Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługę pomocy technicznej dotyczącą kontraktu Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu – II etap”, kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia – II etap” i kontraktu Z-14/W „Modernizacja kolektora C w Toruniu” polegającą na nadzorze, administrowaniu i koordynacji, w imieniu Zamawiającego, realizacji kontraktów.

Extended TitleKontrakt Z-15/U Pomoc techniczna
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

(...)

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej:

(...)

New text:

(...)

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

(...)

Deadline Date2021-04-12
Publication Date2021-01-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Addressul. Rybaki 31/35
TownToruń
Postal Code87-100
Phone+48 566586500
Fax+48 5665540151
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-28

Consultative engineering and construction services

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługę pomocy technicznej dotyczącą Kontraktu Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap”, Kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap” i Kontraktu Z-14/W „Modernizacja kolektora C w Toruniu” polegającą na nadzorze, administrowaniu i koordynacji, w imieniu Zamawiającego, realizacji kontraktów.

Extended TitleKontrakt Z-15/U Pomoc techniczna
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi pomocy technicznej dotyczące trzech Kontraktów na Roboty stanowiących rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” polegające na nadzorze, administrowaniu i koordynacji, w imieniu Zamawiającego realizacji Kontraktu Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap”, Kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap” i Kontraktu Z-14/W „Modernizacja kolektora C w Toruniu”.

Wykonawca będzie świadczył usługi nadzoru, administrowania i koordynacji, w imieniu Zamawiającego, realizacji Kontraktów na Roboty, polegające na:

1) pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie pierwszego wydania 1999 (YELLOW FIDIC BOOK) - tekst w języku polskim oraz zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktów na Roboty,

2) sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami oraz wszelkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

3) kompleksowej obsłudze Kontraktów na Roboty w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej,

4) reprezentowaniu Zamawiającego w urzędach i wobec innych uczestników Projektu, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Deadline Date2021-04-12
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Addressul. Rybaki 31/35
TownToruń
Postal Code87-100
Phone+48 566586500
Fax+48 5665540151
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Termomodernizacja – 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne.
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki...
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu al. gen. Józefa Hallera i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania...
View more