Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – dokumentacji projektowej oraz w Załączniku nr 11 – zakresie rzeczowym dokumentacji filmowej postępów realizacji inwestycji.

Extended TitleBudowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-03-08
New text:
2021-03-31
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-06-05
New text:
2021-06-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-03-08
New text:
2021-03-31
Deadline Date2021-03-31
Publication Date2021-02-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Pszczyna
Attention OfMonika Kalkowska
Addressul. Rynek 2
TownPszczyna
Postal Code43-200
Phone+48 324493932
Fax+48 324493955
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-22

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – dokumentacji projektowej oraz w Załączniku nr 11 – zakresie rzeczowym dokumentacji filmowej postępów realizacji inwestycji.

Extended TitleBudowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00 PLN (piętnaście milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 25 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w rozdziale IV SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

New text:

a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00 PLN (piętnaście milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji oraz

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 25 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w rozdziale IV SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

Deadline Date2021-03-08
Publication Date2021-02-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Pszczyna
Attention OfMonika Kalkowska
Addressul. Rynek 2
TownPszczyna
Postal Code43-200
Phone+48 324493932
Fax+48 324493955
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-09

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – dokumentacji projektowej oraz w Załączniku nr 11 – zakresie rzeczowym dokumentacji filmowej postępów realizacji inwestycji.

Extended TitleBudowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-22
New text:
2021-03-08
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-05-22
New text:
2021-06-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-22
New text:
2021-03-08
Deadline Date2021-03-08
Publication Date2021-02-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Pszczyna
Attention OfMonika Kalkowska
Addressul. Rynek 2
TownPszczyna
Postal Code43-200
Phone+48 324493932
Fax+48 324493955
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-01

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – dokumentacji projektowej oraz w Załączniku nr 11 – zakresie rzeczowym dokumentacji filmowej postępów realizacji inwestycji.

Extended TitleBudowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

1) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i odbudowie, nadbudowie obiektu kubaturowego o charakterze widowiskowym np. teatr, opera, sala koncertowa, filharmonia i ich sale prób, sala wielofunkcyjna lub sala kongresowa z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się audytoria/sale wykładowe), hale widowiskowo-sportowe o wartości robót nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto, w zakres której wchodziły roboty związane z technologią teatralną, w tym technologie sceniczne w zakresie elektroakustyki, mechaniki sceny i oświetlenia scenicznego oraz zagospodarowanie terenu, przy czym wartość robót związanych z technologiami teatralnymi/scenicznymi była nie mniejsza niż 3 000 000 PLN brutto.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia zawodowego, musi być spełniony:

— przez Wykonawcę samodzielnie,

— przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,

— w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2) Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

a) do pełnienia funkcji kierownika kontraktu – 1 osobę posiadającą łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję kierownika kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 PLN brutto każdego;

b) do pełnienia funkcji kierownika budowy – osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy, co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 PLN brutto każdego;

c) kierownika robót (co najmniej 1 osoba) branży elektrycznej – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Ciąg dalszy warunków od ppktu d znajduje się w sekcji VI) Informacje uzupełniające.

New text:

1) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i odbudowie, nadbudowie obiektu kubaturowego o charakterze widowiskowym, np. teatr, opera, sala koncertowa, filharmonia i ich sale prób, sala wielofunkcyjna lub sala kongresowa z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się audytoria / sale wykładowe), hale widowiskowo-sportowe o wartości robót nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto;

b) co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres której wchodziły roboty związane z technologią teatralną, w tym technologie sceniczne w zakresie elektroakustyki, mechaniki sceny i oświetlenia scenicznego oraz zagospodarowanie terenu, przy czym wartość robót związanych z technologiami teatralnymi/scenicznymi była nie mniejsza niż 3 000 000 PLN brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2) Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

a) do pełnienia funkcji kierownika kontraktu – 1 osoba posiadająca łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 PLN brutto każdego;

b) do pełnienia funkcji kierownika budowy – osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy, co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 PLN brutto każdego;

c) kierownika robót (co najmniej 1 osoba) branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Ciąg dalszy warunków od ppktu d znajduje się w sekcji VI Informacje uzupełniające.

Deadline Date2021-02-22
Publication Date2021-02-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Pszczyna
Attention OfMonika Kalkowska
Addressul. Rynek 2
TownPszczyna
Postal Code43-200
Phone+48 324493932
Fax+48 324493955
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-20

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 11 – zakresie rzeczowym dokumentacji filmowej postępów realizacji inwestycji.

Extended TitleBudowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych” na działkach nr: 2052/49, 2054/49, 2053/49, 594/49, 1548/50, 1661/49, 1662/49, 1663/49,1655/49,1656/49,1657/49,1658/49, Obręb 0001 w Pszczynie.

Zakres objęty przedmiotem zamówienia to budowa nowego obiektu Pszczyńskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą techniczną, w którego skład wchodzi:

— budowa budynku głównego,

— budynek gospodarczy: śmietnik, trafo, pom. przyłączy, magazyny zewnętrzne,

— budowa elementów małej architektury: górka zielona z „amfiteatrem” i estradą, mur oporowy podtrzymujący zielony stok od ul. Bielskiej,

— budowa infrastruktury drogowej (place, chodniki, drogi, parkingi).

Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji, cieplnego oraz energetycznego.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano:

Pojemność sali:

— segment dolny parteru – 149 miejsc (w tym 38 do demontażu),

— segment górny parteru – 245 miejsc + 4 dla NP,

— razem widownia parteru – 394 miejsc + 4 dla NP,

— czasowa widownia galeria lewa – 49 miejsc,

— czasowa widownia galeria prawa – 49 miejsc,

— 492 miejsca + 4 dla NP.

Scena:

Podstawowe wymiary sceny w ścianach sali 17,40 x 10,00 z możliwością zwiększania jej głębokości poprzez zmniejszenie widowni w segmencie dolnym. Wejścia na scenę artystów i elementów wyposażenia widowiska w ścianach bocznych w rejonie estrady stałej.

Technika sceniczna:

Przyjmuje się możliwość budowlaną zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających kaszetowanie otworu scenicznego, wprowadzenie kurtyny rozsuwanej i ew. podnoszonej, zawieszenia kulis oraz horyzontu, sztankietów, mostów oświetleniowych, EA, podnośników punktowych (uściślenie zakresu wyposażenia na etapie PW).

Kabiny techniczne sali:

Za ścianą tylną sali rozwiązano zespół kabin technicznych oświetlenia EA.

Wyposażenie sali:

Pod stropem sali istnieje możliwość zastosowania rozwiązania poprzecznych pomostów technologicznych dla oświetlenia scenicznego i ogólnego oraz podwieszenia elementów akustycznej adaptacji powierzchni przegród budowlanych. Przewiduje się potrzebę wprowadzenia elementów kierunkowych (refleksyjnych bądź rozpraszających).

Sala kinowa:

Sala przeznaczona głównie dla projekcji filmowych.

Widownia o pojemności 142 widzów w 9 rzędach.

Sala dostępna dla widzów z poziomu holu wejściowego poprzez przedsionki i centralne wejście na widownię. Niepełnosprawni przewidziani w pierwszym rzędzie widowni na poziomie holu głównego.

Sale warsztatowe:

Zespół sal warsztatowych to przestrzenie służące edukacji z możliwością prowadzenia zajęć artystycznych (malarstwo, garncarstwo etc.). Sale parteru maja bezpośredni kontakt z ogrodem atrialnym wzbogacającym możliwości zmian charakteru zajęć czy rekreacji. Przestrzenie sal mogą również być wykorzystywane jako zaplecze głównej sali koncertowej jako: garderoby, pomieszczenia cateringu etc.

Pomieszczenia administracyjne:

Pomieszczenia administracji umieszczone na poz. 1 to biuro PCK w charakterze open-space z wydzielonymi 3 pomieszczeniami dyrektorskimi zapleczem socjalnym i toaletami.

Deadline Date2021-02-22
Publication Date2021-01-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Pszczyna
Attention OfMonika Kalkowska
Addressul. Rynek 2
TownPszczyna
Postal Code43-200
Phone+48 324493932
Fax+48 324493955
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Wykonanie robót budowlanych.
View more
Wykonanie robót budowlanych.
View more
Deadline: Apr 7, 2021
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi. Inwestycje towarzyszące obejmują m.in.: realizację śmietnika,...
View more