Tämä ilmoitus on kutsu markkinavuoropuheluun. Kyseessä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tällä ilmoituksella ei lyhennetä myöhemmin mahdollisesti käynnistettävän hankintamenettelyn määräaikoja, eikä osallistuminen markkinavuoropuheluun ole edellytys hankintaan osallistumiselle.

Markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia osapuolia, eikä osallistumisesta makseta korvauksia.

Markkinavuoropuhelulla on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä. Markkinavuoropuhelu pidetään kiinnostuneiden tahojen kanssa kahdenvälisinä vuoropuheluina etäyhteydellä.

Väyläviraston on aloittamassa hankkeen Vt 5 Hurus–Hietanen-tieosuuden kehittäminen ja toivoo kuulevansa rakennusurakoitsijoiden näkemyksiä siitä, mitä toivoisivat hankkeen toteutuksessa huomioitavan. Kommentteja kaivataan erityisesti toteutusmuotoon, mahdollisiin kehityskohteisiin ja aikatauluun.

Hankkeen merkittävimmät tiesuunnitelmassa esitetyt rakennustoimenpiteet ovat:

— Väli Hurus–Hietanen rakennetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Monikkalan risteyssilta – mt 4201. Jatkuvan keskikaiteellisen osuuden pituus on 6,8 km. Tämän lisäksi Hietasen ylikulkusillan itäpuolella jatketaan yhtä (1) nykyistä ohituskaistaa ja tehdään yksityistiejärjestelyjä.

— Tietä levennetään keskikaiteen kohdalla 0,5–5 m ja osaa ohituskaistoista pidennetään.

— Yksityisteitä rakennetaan 4,6 km ja ne liitetään valtatiehen alikulkujärjestelyin ja suuntaisliittymillä.

— Tehdään muutoksia kolmeen (3) nykyiseen siltaan ja rakennetaan yksi (1) uusi risteyssilta.

— Melusuojauksena rakennetaan melukaidetta ja kaksi (2) uutta meluvallia sekä korotetaan vanhaa meluvallia.

Extended TitleKutsu markkinavuoropuheluun: Vt 5 Hurus–Hietanen tieosuuden kehittäminen, rakennusurakka kKU
Extended Description

Hankkeelle Vt 5 Hurus–Hietanen on myönnetty 7,0 milj. EUR:n rahoitus valtion vuoden 2020 7. lisätalousarviossa. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty vuonna 2010 ja hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidennysen osalta tehty päätös 2018.

Päätös on lainvoimainen. Linkki tiesuunnitelmaan ja sen päätöksiin on tämän ilmoituksen linkeissä.

Väylävirasto on suunnitellut hankkeen rakennuttamista kehitysmenettelyyn perustuvana kokonaisurakkana (kKU). Urakkamuoto on kehitetty, kun haluttiin tuoda perinteisiin toteutusmuotoihin allianssin ja muiden yhteistoiminnallisten menettelyiden hyviä puolia. Tarkemmin urakkamuodosta on kerrottu ilmoituksen linkeistä löytyviltä sivuilta.

Tässä hankemuodossa rakennussuunnitelma on tilaajan teettämä. Urakkakilpailutus tehdään neuvottelumenettelynä, jossa ensimmäisessä vaiheessa tarjoajat jättävät soveltuvuuvaatimusten / vähimmäisvaatimusten täyttymistä osoittavan aineiston sekä antavat omia kehitysehdotuksiaan rakennussuunnitelmaan ja mahdollisesti myös muuhun tarjouspyyntöön. Nämä ehdotukset pisteytetään osana tarjouspyynnön laatupisteytystä. Ehdotusten pohjalta tilaaja valitsee, mitkä ehdotukset päivitetään rakennussuunnitelmaan ja tarjouspyyntöön.

Tämän jälkeen tilaaja laatii lopullisen tarjouspyynnön, jonka pohjalta urakoitsijat antavat hintatarjoukset.

Alustava aikataulu hankkeen toteutukselle on, että rakennussuunnitelma kilpailutetaan keväällä 2021 ja suunnitelma laaditaan vuoden 2021 aikana. Rakennusurakan kilpailutus tehdään talven 2021–2022 aikana, ja rakentaminen voi alkaa v. 2022. Alustavan aikataulun mukaan urakka valmistuisi vuoden 2022 aikana lukuun ottamatta vähäisiä viimeistelytöitä, jotka voivat jäädä vuoden 2023 keväälle.

Kysymykset, joihin erityisesti toivotaan saatavan kahdenvälisissä vuoropuheluissa rakennusurakoitsijoilta kommentteja:

— Mitä mieltä olette suunnitellusta toteutusmuodosta?

— Minkälaisia asioita ja aiheita haluaisitte päästä kommentoimaan kehitysmenettelyssä?

— Kuinka pitkälle valmiiksi toivoisitte rakennussuunnitelman olevan viimeistelty urakan tarjouspyyntövaiheen alussa?

— Mitä mieltä olette hankkeen suunnitellusta aikataulusta?

— Kuinka paljon aikaa kilpailutuksen eri vaiheisiin tulisi teidän kannaltanne varata?

— Kuinka pitkä aika rakentamiseen tulisi arvionne mukaan varata?

— Onko tässä hankkeessa tai hankinnassa jotain muuta, mitä haluaisitte kommentoida?

Publication Date2021-01-22
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value6000000.0
OrganisationVäylävirasto
Attention OfMarja Wuori
AddressOpastinsilta 12 A
TownHelsinki
Postal CodeFI-00520
Phone+358 295343834
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 29, 2021
Palveluasuntojen hankinta KVR-urakkana.
View more
Deadline: Mar 1, 2021
Urakassa rakennetaan Kemin Sataman uusi laituri, joka on noin 400 metriä pitkä. Urakka jaetaan kahteen (2) osaan.Urakkaan kuuluu myös kääntöaltaan syventäminen 12 m:n kulkusyvyyteen.Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinnan, mikäli jokin...
View more
Deadline: Mar 8, 2021
Loimaan kaupunki pyytää tarjoustanne tilaelementtirakenteisen siirtokelpoisen, säältä suojassa rakennetun päiväkodin rakentamisesta KVR-urakkana (suunnittele ja toteuta -mallilla) Hirvikosken taajaman keskustaan.
View more