1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• Remont chodnika w m. Jarczew na drodze wojewódzkiej nr 807.

Kod CPV:

45233222-1 Roboty drogowe w zakresie układania chodników i asfaltowania

Extended TitleRemont chodnika w m. Jarczew na drodze wojewódzkiej nr 807
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• Remont chodnika w m. Jarczew na drodze wojewódzkiej nr 807.

Kod CPV:

45233222-1 Roboty drogowe w zakresie układania chodników i asfaltowania

2. Zakres inwestycji obejmuje remont chodnika w m. Jarczew na drodze wojewódzkiej nr 807

od km 34+533 do km 34+812, od km 35+116 do km 35+255,5 i od km 35+933 do km 36+191 (str. prawa)

Parametry techniczne chodnika:

- szerokość średnia - od 1,50 m

- nawierzchnia - kostka brukowa gr. 6 cm

- odwodnienie - powierzchniowe w rowy przydrożne

- spadek poprzeczny chodnika - jednostronny 2% w kierunku jezdni

- zjazdy - o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm

obramowane krawężnikiem i obrzeżem.

Planowany do remontu chodnik przy drodze wojewódzkiej 807 położony jest w m. Jarczew w terenie zabudowanym po prawej stronie drogi.

Cała nawierzchnia chodnika na powyższym odcinku planowana jest do remontu.

Remont będzie polegał na odtworzeniu nawierzchni chodnika do stanu pierwotnego.

Zakres projektowanych robót obejmuje:

- wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni chodnika oraz zaniżonego obrzeża:

- segregacja otrzymanego materiału w celu ponownego wbudowania

- wywóz uszkodzonego materiału poza teren budowy i utylizacja

- wykonanie rowków pod obrzeże

- ustawienie obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 (0,025 m3/mb)

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach oraz chodniku

- przełożenie krawężnika (dostosowanie wysokościowe) na zakończeniu zjazdów.

Przyjęto do wbudowania elementy betonowe z odzysku i częściowo nowe –5%.

Szczegółowy zakres robót oraz ich ilości podano w przedmiarze robót.

Deadline Date2021-09-23
Publication Date2021-09-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Addressul. Warszawska 14
TownBiała Podlaska
Postal Code21-500
Phone+48 833438188
Fax+48 833438183
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-08

Construction work

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa zaniżonych chodników na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie tj.:

- Nr 809 Przytoczno – Lublin,

- Nr 830 Lublin – Nałęczów,

- Nr 834 Niedrzwica Duża – Stara Wieś,

- dawna droga krajowa Nr 82.

2. Zamówienie obejmuje:

- regulację wysokości nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,

- regulację wysokości krawężników betonowych 20 x 30,

- regulację wysokości obrzeży betonowych 20 x 6,

- regulację wysokości studzienki telekomunikacyjnej,

- wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową wraz z regulacją wysokości nawierzchni.

3. Dokładny zakres robót określa kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

Extended TitleNaprawa zaniżonych chodników na sieci dróg administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa zaniżonych chodników na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie tj.:

- Nr 809 Przytoczno – Lublin,

- Nr 830 Lublin – Nałęczów,

- Nr 834 Niedrzwica Duża – Stara Wieś,

- dawna droga krajowa Nr 82.

2. Zamówienie obejmuje:

- regulację wysokości nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,

- regulację wysokości krawężników betonowych 20 x 30,

- regulację wysokości obrzeży betonowych 20 x 6,

- regulację wysokości studzienki telekomunikacyjnej,

- wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową wraz z regulacją wysokości nawierzchni.

3. Dokładny zakres robót określa kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

4. Naprawę zaniżonych chodników należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi:

00.00.00 - Wymagania ogólne

02.00.00 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne

04.06.01 - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem

05.03.23A - Chodnik z brukowej kostki betonowej

08.01.01 - Krawężniki betonowe

08.03.01 - Betonowe obrzeża chodnikowe

5. W trakcie robót związanych z regulacją wysokości chodników, wbudowane zostaną materiały pochodzące z wcześniejszej rozbiórki, w przypadku uszkodzonych wbudowane zostaną materiały udostępnione przez Zamawiającego (do pobrania przez Wykonawcę z Obwodu Drogowego w Krzczonowie).

6. Wykonawca zapewnia środki transportowe, sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.

7. Gruz pochodzący z naprawy zaniżonych chodników Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, dostarczonego przez Zamawiającego.

9. Oznakowanie robót w czasie ich prowadzenia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

10. Porządkowanie pasa drogowego przez Wykonawcę będzie prowadzone na bieżąco.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ.

Deadline Date2021-09-20
Publication Date2021-09-08
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Attention OfIreneusz Król
AddressZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
TownBychawa
Postal Code23-100
Phone+48 815661393
Fax+48 815660256
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-30

Foundation work for highways, roads, streets and footpaths

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 867 w m. Siedliska na terenie działania RDW w Hrubieszowie

Extended TitleRDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 867 w m. Siedliska
Extended Description

Zakres robót obejmuje:

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,030 km

1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm 58,000 m2

1.3 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II 22,000 m3

1.4 KNNR 1/402/1 (1) Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii I-II 40,000 m3

1.5 KNNR 6/808/7 Bariery drogowe stalowe - rozebranie (transport materiałów z rozbiórki na teren OD Tyszowce) 6,000 m

2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Elementy muru oporowego

2.1 KNNR 1/514/1 - Analogia Wykonanie elementów muru oprowego z elementów prefabrykowanych typu "L" o wysokości 2,00m na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm

16,000 mb

2.2 KNNR 1/514/1 - Analogia Wykonanie elementów muru oprowego z elementów prefabrykowanych typu "L" o wysokości 1,20m na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm 8 mb

3 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Chodnik

3.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny - 50 m2

3.2 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10·cm - 50 m2

3.3 KNNR 6/111/2 (1) Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 - grubość 15 cm - 50 m2

3.4 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - 50 m2

3.5 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, płytki ostrzegawcze koloru żółtego - 2 m2

4 Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Obramowania dróg

4.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem C8/10 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową - 54m

4.2 KNNR 6/401/5 Oporniki betonowe, 25x12cm z wykonaniem ławy betonowej C8/10 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową, wraz z uzupełnieniem szczeliny przy połączeniu z nawierzchnią jezdni masą zalewową - 4m

5 Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu UBR

5.1 KNNR 6/701/1 Bariera ochronna rurowa U-12a (typ lubelski L=2,0m) - 28 m

5.2 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, SP- 05, N2 W4 A - 2 m

6 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty wykończeniowe

6.1 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III wraz z obsianiem trawą - 95 m2

6.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1 szt.

Deadline Date2021-09-13
Publication Date2021-08-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value38413.93
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Attention OfRobert Pasieka
Addressul. Grabowiecka 18 b
TownHrubieszów
Postal Code22-500
Phone+48 846962093
Fax+48 846962093
Class Code45233300
Class DescriptionFoundation work for highways, roads, streets and footpaths
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-28

Paving and asphalting works

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+ 636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót

Extended TitlePrzebudowa drogi woj. nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi woj. nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+ 636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

3. Roboty należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami Technicznymi:

4. Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla:

Branża drogowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 od km 41+636 do km 42+106 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy

1). Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2). Roboty rozbiórkowe

2.1. Rozebranie obrzeży trawnikowych

2.2. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

3). Roboty ziemne

3.1. Formowanie i zagęszczanie nasypów

4). Odwodnienie

4.1. Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp

4.2. Oczyszczanie przepustów z namułu

5). Obramowania

5.1. Ławy pod obramowania

5.2. Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane

5.3. Oporniki betonowe jednostronnie fazowane

6). Chodniki i przejazdy przez chodnik

6.1. Koryta wykonywane mechanicznie

6.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

6.3. Warstwa ścieralna

6.4. Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiązanego

7). Dojście do przejścia dla pieszych

7.1. Koryta wykonywane mechanicznie

7.2. Podbudowa pomocnicza z kruszywa

7.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem

7.4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

7.5 Ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych żółtych z wypustkami

8). Regulacja wysokościowa zjazdów

8.1. Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z regulacją wysokościową

9). Roboty wykończeniowe

9.1. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281

1). Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2). Roboty rozbiórkowe

2.1. Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe

3). Roboty ziemne

3.1. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

3.2. Formowanie i zagęszczanie nasypów

4). Przepusty

4.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu

4.2. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe fi 50

5). Obramowanie

5.1. Ławy pod obramowania

5.2. Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane

5.3. Krawężniki betonowe uliczne

6). Nawierzchnia

6.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

6.2. Podbudowa pomocnicza z kruszywa

6.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem

6.4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

6.5. Ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych żółtych z wypustkami

7). Roboty wykończeniowe

7.1. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp

7.2. Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw

8). Oznakowanie pionowe

8.1. Demontaż tablic znaków drogowych

8.2. Rozebranie słupków do znaków

8.3. Słupki do znaków

Deadline Date2021-08-10
Publication Date2021-07-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value318108.04
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-23

Pedestrian ways construction work

Zakres robót obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją,

— roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych opaski technologicznej,

— roboty nawierzchniowe – wykonanie projektowanych warstw konstrukcyjnych na chodniku, zjazdach, zatoce autobusowej, ustawienie obrzeży i krawężników,

— roboty związane z renowacją rowu przydrożnego,

— roboty związane z wykonaniem wpustów deszczowych wraz z wykonaniem przewiertów pod jezdnią i montażem przykanalików,

— roboty dotyczące oznakowania wg projektu stałej organizacji ruchu,

— roboty wykończeniowe,

— roboty porządkowe.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót, Projekcie wykonawczym, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz Projektach Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żdżanne od km 13+458 do km 14+115,5
Extended Description

Zadanie obejmuje budowę chodnika przy DW 843 po stronie prawej od km 13+458 do km 14+115,5 i zatoki autobusowej w km 14+051,15 po stronie lewej. Budowa chodnika ułatwi ruch pieszych zamieszkujących przy drodze DW 843, zapewniając ich bezpieczeństwo, a tym samym wyeliminuje ruch pieszy z jezdni czy poboczy poprawiając ruchu dla kierujących pojazdami.

Deadline Date2021-08-05
Publication Date2021-07-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Attention OfJolanta Śnieg
Addressul. Lwowska 24
TownChełm
Postal Code22-100
Phone+48 825603123
Fax+48 825603123
Class Code45233260
Class DescriptionPedestrian ways construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-23

Surface work for roads

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w m. Zagórze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 832, od km 14+951 do km 15+875

2.Zakres robót obejmuje:

1) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

2) Roboty przygotowawcze.

3) Wycinkę drzew (20 szt.)

4) Roboty ziemne.

5) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych.

6) Wykonanie podbudowy.

7) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.

8) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm.

9) Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8 cm.

10) Wykonanie nawierzchni poboczy (wraz z humusowaniem).

11) Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót.

Extended TitleBudowa chodnika w miejscowości Zagórze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła od km 14+951 do km 15+875
Extended Description

Wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, natomiast materiały nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca w ustaleniu z Zamawiającym przekaże na Obwód Drogowy w Puławach (ul. Dęblińska 27).

1. Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu rozbudowy, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym przez osoby niepełnosprawne, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.) i budynki (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany był do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorach kosztorysu ofertowego pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

3. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu niedoszacowania w kosztorysie ofertowym wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, brak rozpoznania rynku w zakresie dostępności materiałów oraz ich cen zgodnie z wymaganiami dokumentacji i SST nie może być podstawą do żądania zmiany umownego wynagrodzenia.

4. Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym.

5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, stanowiącego załącznik dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu stanowiącego załącznik dokumentacji projektowej zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót we własnym zakresie, zatwierdzenia go przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich i stosowania w trakcie realizacji robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości dróg publicznych po których będzie się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje inspektorowi nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie.

Deadline Date2021-08-04
Publication Date2021-07-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Attention OfAleksandra Pijanowska, Artur Wiak
AddressPuławy, ul. Składowa 1a
TownPuławy
Postal Code24-100
Phone+48 818863163
Fax+48 818864103
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-23

Construction, foundation and surface works for highways, roads

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w m. Ogniwo na odcinku od km 48+335 do km 49+350.

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w m. Ogniwo na odcinku od km 48+335 do km 49+350
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 w m. Ogniwo na odcinku od km 48+335 do km 49+350.

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice–Sobolew–Żelechów–Łuków w m. Ogniwo na odcinku od km 48+335 do km 49+350.

W zakres planowanych robót wchodzi:

— frezowanie nawierzchni jezdni,

— rozbiórka elementów pasa drogowego,

— remont nawierzchni – ułożenie warstw bitumicznych na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej,

— wykonanie opaski technologicznej przy jezdni,

— budowa nowego chodnika dla pieszych,

— budowa zatok autobusowych,

— umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym i destruktem gr. 15 cm na szerokości 1,25 m,

— wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,

— wykonanie umocnień skarp betonowymi płytami ażurowymi (przy przepuście),

— wykonanie oznakowania poziomego,

— uzupełnienie i przestawienie oznakowana pionowego,

— ustawienie stalowych barier ochronnych (przestawienie istniejących).

Deadline Date2021-08-04
Publication Date2021-07-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Addressul. Warszawska 14
TownBiała Podlaska
Postal Code21-500
Phone+48 833438188
Fax+48 833438183
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-14

Construction work for bridges

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mostu przez rzekę Poniatówkę w m. Pustelnia, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824, w km 41+629.

2. Zakres robót obejmuje:

1) rozbiórkę istniejącego wyposażenia mostu, w tym:

a. nawierzchni;

b. balustrad;

c. izolacji płyty pomostu;

d. częściowo płyty pomostu z gzymsami;

2) wykonanie nowej zabudowy pomostu;

3) wyniesienie chodników technologicznych;

4) remont istniejącego umocnienia skarp pod obiektem;

5) wykonanie obustronnych płyt przejściowych;

6) odtworzenie nawierzchni na obiekcie i dojazdach;

7) montaż barier energochłonnych;

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty objęte zakresem nie powodują zmiany klasy nośności obiektu, jego charakterystycznych parametrów, ani zmian w przepływie wód.

Extended TitleRemont mostu przez rzekę Poniatówkę w miejscowości Pustelnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Annopol w km 41+629
Extended Description

1. Niniejsze zamówienie ujęte zostało w „Planie postępowań – wersji nr 16” z dnia 8 lipca 2021 r. opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/16/P pod pozycją nr 2.1.26.

2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.

3. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

4. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze kosztorysu ofertowego pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Deadline Date2021-07-27
Publication Date2021-07-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Attention OfAleksandra Pijanowska, Artur Wiak
AddressPuławy, ul. Składowa 1a
TownPuławy
Postal Code24-100
Phone+48 818863163
Fax+48 818864103
Class Code45221100
Class DescriptionConstruction work for bridges
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-07

Paving and asphalting works

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą: Budowa chodnika w miejscowości Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm–Kraśniczyn–Zamość od km 34+263 do km 34+587.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót).

Extended TitleBudowa chodnika w miejscowości Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm–Kraśniczyn–Zamość od km 34+263 do km 34+587
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą: Budowa chodnika w miejscowości Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm–Kraśniczyn–Zamość od km 34+263 do km 34+587.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

3. Roboty należy wykonywać zgodnie z poniższymi specyfikacjami technicznymi:

4. Wymagania ogólne do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne dla:

Branża drogowa:

1). roboty przygotowawcze:

1.1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

1.2. karczowanie pni,

1.3. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,

1.4. rozebranie przepustów rurowych,

1.5. zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych,

1.6. zabezpieczenie kabli energetycznych;

2). roboty ziemne:

2.1. roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku,

2.2. wykopy oraz przekopy wykonywane poprzecznie na nasyp;

3). roboty odwodnieniowe:

3.1. wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi,

3.2. studnie połączeniowo-rewizyjne rowu krytego;

4). podbudowy:

4.1. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

4.2. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

4.3. ulepszenie poboczy kruszywem łamanym;

5). nawierzchnia:

5.1. nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

5.2. frezowanie nawierzchni bitumicznej (starego oznakowania poziomego);

6). roboty wykończeniowe:

6.1. obsianie skarp w ziemi urodzajnej,

6.2. wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu „Krata”,

6.3. umocnienie dna rowów i elementów odwodnienia z elementów betonowych,

6.4. przepusty rurowe pod zjazdami;

7). urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

7.1. oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni,

7.2. ogrodzenia segmentowe szczelinowe sztywne z rur stalowych;

8). elementy ulic:

8.1. krawężniki betonowe leżące (wjazdy);

8.2. obrzeża betonowe na podsypce piaskowej;

8.3. chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej.

Deadline Date2021-07-20
Publication Date2021-07-07
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value242154.19
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-06

Construction work for pipelines, communication and power lines

1. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.:

1) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

2) Roboty przygotowawcze.

3) Roboty ziemne.

4) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych.

5) Wykonanie podbudowy.

6) Wykonanie nawierzchni chodnika.

7) Wykonanie nawierzchni zjazdu.

8) Wykonanie poszerzenia jezdni.

9) Profilowanie skarpy oraz dna rowu.

10) Ustawienie oznakowania pionowego.

2. Niniejsze zamówienie ujęte zostało w „Planie postępowań – wersji Nr 15” z 17.6.2021 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00002290/15/P pod pozycją Nr 2.1.43.

3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano – wykonawczym, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola od km 8+310 do km 8+480 polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Wola Trzydnicka
Extended Description

1. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

2. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze kosztorysu ofertowego pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie budowlano – wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umowie, tak długo jak będzie to konieczne przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony.

Podział zamówienia na części mógłby wprowadzić na plac budowy kilku Wykonawców. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia z punktu widzenia koordynacji prac, przenikania się odpowiedzialności Wykonawców, przyjętego terminu wykonania robót, ewentualnych zmian terminów wykonywania poszczególnych elementów robót, nieskoordynowania robót pomiędzy Wykonawcami i wynikającego z tego tytułu ewentualnego niedotrzymania terminów wykonania.

Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby wzrost kosztów, m.in. kosztów zaplecza technicznego, zaplecza administracyjnego, placów składowych, dostawy materiałów. Możliwość wystąpienia sporów pomiędzy Wykonawcami wpłynęłaby niekorzystnie na całą organizację robót a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości Zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ustawy PZP. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2021-07-19
Publication Date2021-07-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value138211.38
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
AddressPuławy, ul. Składowa 1a
TownPuławy
Postal Code24-100
Phone+48 818863163
Fax+48 818864103
Class Code45231000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-05

Various surface works

1. Wymagania ogólne do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla:

1) roboty przygotowawcze:

1.1. roboty pomiarowe;

2) roboty rozbiórkowe:

2.1. frezowanie nawierzchni;

3) roboty w zakresie różnych nawierzchni:

3.1. roboty w zakresie nawierzchni dróg:

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

— nawierzchnia – warstwa wyrównawcza,

— warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych,

— nawierzchnia – warstwa wiążąca,

— nawierzchnia – warstwa ścieralna;

3.2. roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg – utwardzenie pobocza dróg:

— koryto pod utwardzone pobocze,

— wykonanie pobocza gruntowego i skarp,

— utwardzenie pobocza;

4) instalowanie znaków drogowych:

— przestawienie słupków u-1a i znaków drogowych.

Extended TitleRemont drogi wojewódzkiej nr nr 806 na odcinku Karwów – Trzebieszów Pierwszy od km 9+500 do km 11+000
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

— remontu drogi wojewódzkiej nr nr 806 na odcinku Karwów – Trzebieszów Pierwszy od km 9+500 do km 11+000.

Kod CPV: 45233200-1

2. Remont należy wykonywać zgodnie z poniższymi specyfikacjami technicznymi.

3. Wymagania ogólne do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla:

1) roboty przygotowawcze:

1.1. roboty pomiarowe;

2) roboty rozbiórkowe:

2.1. frezowanie nawierzchni;

3) roboty w zakresie różnych nawierzchni:

3.1. roboty w zakresie nawierzchni dróg:

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

— nawierzchnia – warstwa wyrównawcza,

— warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych,

— nawierzchnia – warstwa wiążąca,

— nawierzchnia – warstwa ścieralna;

3.2. roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg – utwardzenie pobocza dróg:

— koryto pod utwardzone pobocze,

— wykonanie pobocza gruntowego i skarp,

— utwardzenie pobocza;

4) instalowanie znaków drogowych:

— przestawienie słupków u-1a i znaków drogowych.

Deadline Date2021-07-16
Publication Date2021-07-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Addressul. Warszawska 14
TownBiała Podlaska
Postal Code21-500
Phone+48 833438188
Fax+48 833438183
Class Code45233200
Class DescriptionVarious surface works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-05

Surface work for roads

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:

Remonty chodników RDW Zamość: remonty chodników – zadanie nr 1, remonty chodników – zadanie nr 2.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez zarządzającego.

Extended TitleRemonty chodników RDW Zamość: remonty chodników – zad. nr 1, remonty chodników – zad. nr 2
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:

Remonty chodników RDW Zamość: remonty chodników – zadanie nr 1.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

3. Roboty należy wykonywać zgodnie z poniższymi specyfikacjami technicznymi:

4. Wymagania ogólne do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla:

Remonty chodników – zadanie nr 1:

1. droga woj. nr 848 w m. Szczebrzeszyn od km 29+022 do km 29+864 strona prawa:

1.1. przestawienie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej;

1.2. ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;

1.3. podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym;

1.4. plantowanie skarp i korony nasypów;

2. droga woj. nr 858 od km 65+075 do km 65+211 strona lewa i od km 73+172 do km 75+0008 strona prawa:

2.1. przestawienie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej;

2.2. ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm;

2.3. podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym;

2.4. plantowanie skarp i korony nasypów;

3. droga woj. nr 843 w m. Borowina Sitaniecka od km 47+615 do km 48+195,50:

3.1. przedstawienie obrzeży betonowych 20x60 na podsypce cementowo-piaskowej;

3.2. ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm;

3.3. podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym;

3.4. plantowanie skarp i korony nasypów.

Deadline Date2021-07-19
Publication Date2021-07-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value182048.08
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-30

Works for complete or part construction and civil engineering work

1. Przedmiotem zamówienia w są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu przepustu w m. Siedliska w km 80+564 obejmujący swym zakresem:

1) Roboty pomiarowe - 1 kpl

2) Roboty ziemne - odkopanie przy wlocie i wylocie, ustawienie przepustu - 60,00 m3

3) Montaż rur ø 1000 mm HDPE SN8 wewnątrz istniejących przepustów betonowych (2x ø1500 mm dł. 16 mb) - 32,00 mb

4) Wypełnienie przestrzeni pomiędzy istniejące przepusty a rury ø 1000 mm pianobetonem - 31,52 m3

5) Ręczne wykopy pod fundament ścianek czołowych - 5,04 m3

6) Wykonanie fundamentu oraz ścianek czołowych żelbetowych przepustu wraz z deskowaniem - beton C30/37 - 9,90 m3

7) Wykonanie izolacji dwuwarstwowej na zimno elementów stykających się z gruntem - 40,00 m2

8) Zasypka piaskowa wokół ścianek czołowych i uformowanie skarp nasypu - 45,00 m3

9) Plantowanie i obrabianie na czysto skarp wraz z obsianiem trawą - 80,00 m2

10) Ustawienie, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania - 1,00 kpl

Extended TitleRDW w Hrubieszowie. Remont przepustu w m. Siedliska w km 80+564
Extended Description

2 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej.

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy mają charakter pomocniczy.

1) Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania się z całokształtem dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej (Platformie Zamówień Publicznych ZDW w Lublinie).

2) Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

3) Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie przedmiaru robót.

4) Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

5) Niedoszacowanie, brak rozpoznania rynku w zakresie dostępności materiałów oraz ich cen zgodnie z wymaganiami dokumentacji o przedmiarem robót nie może być podstawą do żądania zmiany umownego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przekazanego przez Zamawiającego zgodnie z pkt. IV SWZ

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do:

• opracowania i zatwierdzenia na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowiącego część dokumentacji

• utrzymania w czystości dróg publicznych po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.

• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje kierownika robót branży mostowej oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami

Deadline Date2021-07-16
Publication Date2021-06-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value105691.05
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Attention OfRobert Pasieka
Addressul. Grabowiecka 18 b
TownHrubieszów
Postal Code22-500
Phone+48 846962093
Fax+48 846962093
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-25

Surface work for roads

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+ 636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+ 636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

3. Roboty należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami Technicznymi:

4. Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla:

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 od km 41+636 do km 42+106 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy

1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2). ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1. Rozebranie obrzeży trawnikowych

2.2. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

3). ROBOTY ZIEMNE

3.1. Formowanie i zagęszczanie nasypów

4). ODWODNIENIE

4.1. Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp

4.2. Oczyszczanie przepustów z namułu

5). OBRAMOWANIA

5.1. Ławy pod obramowania

5.2. Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane

5.3. Oporniki betonowe jednostronnie fazowane

6). CHODNIKI I PRZEJAZDY PRZEZ CHODNIK

6.1. Koryta wykonywane mechanicznie

6.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

6.3. Warstwa ścieralna

6.4. Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiązanego

7). DOJŚCIE DO PZREJŚCIA DLA PIESZYCH

7.1. Koryta wykonywane mechanicznie

7.2. Podbudowa pomocnicza z kruszywa

7.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem

7.4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

7.5 Ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych żółtych z wypustkami

8). REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW

8.1. Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z regulacją wysokościową

9). ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9.1. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281

1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2). ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1. Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe

3). ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

3.2. Formowanie i zagęszczanie nasypów

4). PRZEPUSTY

4.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu

4.2. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe fi 50

5). OBRAMOWANIE

5.1. Ławy pod obramowania

5.2. Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane

5.3. Krawężniki betonowe uliczne

6). NAWIERZCHNIA

6.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

6.2. Podbudowa pomocnicza z kruszywa

6.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem

6.4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

6.5. Ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych żółtych z wypustkami

7). ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp

7.2. Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw

8). OZNAKOWANIE PIONOWE

8.1. Demontaż tablic znaków drogowych

8.2. Rozebranie słupków do znaków

8.3. Słupki do znaków drogowych z

Deadline Date2021-07-08
Publication Date2021-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value318108.04
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-25

Construction, foundation and surface works for highways, roads

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika oraz przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Białka w ciągu DW Nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw od km 59+750 do km 59+887.

Extended TitleBudowa chodnika i przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Białka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw od km 59+750 do km 59+887
Extended Description

Zakres robót obejmuje:

— przebudowę nawierzchni zatoki autobusowej o szerokości 3,0 m,

— budowę chodnika o szerokości 1,5 i 2,0 m,

— odtworzenie trawników,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych (słupy oświetleniowe zasilane hybrydowo - 2 szt. na kpl.)

Deadline Date2021-07-08
Publication Date2021-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Attention OfJolanta Śnieg
Addressul. Lwowska 24
TownChełm
Postal Code22-100
Phone+48 825603123
Fax+48 825603123
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Demolition, site preparation and clearance work

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: Remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 m.Mosty, km 53+230

2. Zakres robót: Remont obejmuje.

Remont istniejącego mostu,

Dostosowanie niwelety drogi do niwelety mostu,

Oczyszczenie i odtworzenie umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu

1) Po remoncie parametry techniczno – użytkowe mostu nie ulegną zmianie. Po wykonaniu modernizacji - remontu obiekt będzie posiadał następujące parametry:

Długość ze skrzydełkami 9,30 m

— szerokość całkowita 10,30 m

— światło mostu 4.23÷4.43 m

Szerokość pasa ruchu 2 x 3.50 m

Szerokość w świetle krawężników 8,00 m

Szerokość w świetle barier 9,00 m

Wysokość bariery skrajnej 1.10 m.

Extended TitleRemont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 m. Mosty, km 53+230
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:Remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 m.Mosty, km53+230

2. Zakres robót: Remont obejmuje. remont istniejącego mostu, dostosowanie niwelety drogi do niwelety mostu, oczyszczenie i odtworzenie umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu.

1) Po remoncie parametry techniczno – użytkowe mostu nie ulegną zmianie. Po wykonaniu modernizacji - remontu obiekt będzie posiadał następujące parametry:

— długość ze skrzydełkami 9,30 m - szerokość całkowita 10,30 m - światło mostu 4.23÷4.43 m szerokość pasa ruchu 2 x 3.50 m szerokość w świetle krawężników 8,00 m

Szerokość w świetle barier 9,00 m wysokość bariery skrajnej 1.10 m.

2) Projektowane roboty remontowe mostu.

Remont ustroju niosącego polega na przywróceniu stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych materiałów. Główne roboty remontowe to wykonanie warstwy wyrównawczej płyty ustroju niosącego z betonu zbrojonego prętami Ø12 w postaci siatki górnej i dolnej połączonej

Z istniejącą płytą za pomocą kotew z prętów żebrowanych osadzonych na zaprawie szybkowiążącej, wzmocnienie skrzydełek oraz ścianki zaplecznej poprzez zastosowanie betonu zbrojonego C30/37, zabezpieczenie styku nasyp – przyczółek poprzez wykonanie płyty przejściowej, odtworzenie istniejących stożków wraz z wymianą umocnienia na prefabrykaty drobnowymiarowe.

3) Roboty rozbiórkowe.

W ramach remontu mostu należy wykonać następujące prace rozbiórkowe:- rozebranie balustrad, - rozebranie nawierzchni jezdni na moście,- frezowanie nawierzchni na dojeździe,- rozebranie warstwy wyrównawczej z betonu,- rozebranie ścianek zaplecznych,- rozebranie skrzydeł przyczółka,

— rozebranie umocnienia stożków.

4). Zakres robót mostowych.

W ramach remontu mostu zostaną wykonane następujące roboty:

— roboty przygotowawcze,- roboty ziemne,- naprawę uszkodzeń powierzchni podpór mostu wraz z reprofilacją i zabezpieczeniem powierzchni betonowych,- odtworzenie skrzydeł,- odtworzenie ścianek zaplecznych,- wykonanie zespolenia belek płyty ustroju niosącego,

— wykonanie dylatacji w formie uciąglenia nawierzchni,- zabezpieczenie izolacją lekką powierzchni betonowych stykających się z gruntem,- wykonanie płyt przejściowych,- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosącego,- wykonanie elementów odwodnienia płyty ustroju niosącego,

— ustawienie krawężników na dojazdach,- ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach,- wykonanie punktów pomiarowych,- odtworzenie i naprawienie umocnień stożków,- odtworzenie i naprawienie ścieków skarpowych,- umocnienie skarp przyobiektowych,

— oczyszczenie i umocnienie terenu pod oraz w obrębie mostu.5) Nawierzchnia na moście i dojazdach

Na izolacji należy ułożyć nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego zgodną parametrami z materiałami na dojazdach

— 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70.

6) Projektowana konstrukcja nowej nawierzchni na dojazdach:

— warstwa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- warstwa wiążąca grub. 8 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C 90/3

Pobocza na całej szerokości umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm C 90/3, grubości 10 cm.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie wykonawczym, czasowej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i Przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określania ilości robót.Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia

Deadline Date2021-07-05
Publication Date2021-06-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
Attention OfBarbara Winiarczyk
Addressul. Lubelska 60
TownWłodawa
Postal Code22-200
Phone+48 825721151
Fax+48 825721151
Class Code45111000
Class DescriptionDemolition, site preparation and clearance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-17

Footbridge construction work

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mostu przez rzekę Gałęzówkę w m. Wola Gałęzowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III, w km 30+555, zgodnie z opracowanym projektem technicznym wykonanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PREFLBET Jacek Czyż i opracowanymi przez projektanta Specyfikacjami Technicznymi. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zapewnionego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu o Nr. rej. 4064.220.2020 z dnia 26.10.2020 r. 3. Remont mostu będzie przeprowadzony w 2 fazach roboczych przy prowadzeniu ruchu wahadłowego jedną jezdnią, przy czym ruch prawą jezdnią o szer. minimum 3,00 m, a następnie lewą jezdnią.

Extended TitleWykonanie remontu mostu przez rzekę Gałęzówkę w m. Wola Gałęzowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III, w km 30+555
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mostu przez rzekę Gałęzówkę w m. Wola Gałęzowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III, w km 30+555, zgodnie z opracowanym projektem technicznym wykonanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PREFLBET Jacek Czyż i opracowanymi przez projektanta Specyfikacjami Technicznymi.

2. Zakres robót obejmuje:

— roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

— wzmocnienie istniejącej płyty pomostu poprzez wykonanie nadbetonu płyty pomostu,

— wymiana izolacji pomostu i zabezpieczenie powierzchni betonowych

— wykonanie zabezpieczenia belek stalowych i poprzecznic,

— ustawienie krawężników kamiennych 20x20, kl. I

— wykonanie kap chodnikowych (opasek),

— wykonanie naprawy podpór,

— roboty naprawcze na skrzydełkach,

— wykonanie bloku oporowego wraz z płytą przejściową,

— wykonanie drenażu odprowadzającego wodę z poziomu izolacji,

— wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach,

— wykonanie dylatacji,

— umocnienie stożków,

— wykonanie balustrad,

— wykonanie odmulenia rzeki i odtworzenie umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym oraz skarp rzeki materacami gabionowymi,

— odtworzenie znaków wysokościowych.

3. Wykonanie remontu mostu należy wykonać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami Technicznymi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zapewnionego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu o Nr. rej. 4064.220.2020 z dnia 26.10.2020 r.

5. Remont mostu będzie przeprowadzony w 2 fazach roboczych przy prowadzeniu ruchu wahadłowego jedną jezdnią, przy czym ruch prawą jezdnią o szer. minimum 3,00 m, a następnie lewą jezdnią.

6. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót oraz wykona inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

7. Z uwagi na to, że po tej drodze będzie odbywał się wyścig Tour de Pologne w dniu 09.08.2021 r., rozpoczęcie robót nie może nastąpić wcześniej niż 10.08.2021 r.

Wykonawca przystąpi do realizacji robót objętych umową po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez Zamawiającego nie wcześniej niż 10.08.2021 r. i nie później niż 12.08.2021 r.

8. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomi Inwestora i Policję o zamiarze rozpoczęcia robót na podstawie w/w projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót).

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ.

Deadline Date2021-06-28
Publication Date2021-06-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z s. w Bychawie
Attention OfIreneusz Król
AddressZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z s. w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
TownBychawa
Postal Code23-100
Phone+48 815661393
Fax+48 815660256
Class Code45221113
Class DescriptionFootbridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-17

Surface work for roads

Zakres robót obejmuje:

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki–Krzeszów–Tarnogród–Cieszanów w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 16,067 do km 17,056.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji, polepszenie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się ww. drogą.

Droga wojewódzka nr 863 jest jednojezdniową drogą klasy Z. Na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m.

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie wpływa na higienę i zdrowie użytkowników.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki–Krzeszów–Tarnogród–Cieszanów w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 16+067 do km 17+056
Extended Description

Zakres robót obejmuje:

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki–Krzeszów–Tarnogród–Cieszanów w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 16,067 do km 17,056.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji, polepszenie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się ww. drogą.

Droga wojewódzka nr 863 jest jednojezdniową drogą klasy Z. Na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m.

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie wpływa na higienę i zdrowie użytkowników.

Branża drogowa:

1) roboty przygotowawcze:

1.1. roboty pomiarowe;

1.2. mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć;

1.3. karczowanie pni;

1.4. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych;

1.5. rozebranie nawierzchni z betonu;

1.6. rozebranie przepustów rurowych;

2) roboty ziemne:

2.1. roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku;

2.2. wykopy oraz przekopy wykonywane poprzecznie na nasyp wraz z zagęszczeniem;

3) roboty nawierzchniowe:

3.1. koryta o śr. gł. 20 cm wykonywane pod zjazdy na szerokości chodnika i pobocza;

3.2. koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane na zjazdach;

3.3. nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej;

3.4. chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej;

3.5. nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm;

4) roboty wykończeniowe:

4.1. umocnienie poboczy i skarp przez obsianie wraz z uzupełniającym plantowaniem;

4.2. umocnienie dna rowów z elementów betonowych;

4.3. wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „krata”;

4.4. przepusty rurowe pod zjazdami;

4.5. renowacja – oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu;

5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

5.1. słupki do znaków drogowych z rur stalowych;

5.2. pionowe znaki drogowe;

5.3. oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni linie segregacyjne i krawędziowe przerywane;

5.4. oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe;

6) elementy ulic:

6.1. krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z oporem betonu;

6.2. obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej;

6.3. umocnienie poprawy spływu wód opadowych w formie ścieku przychodnikowego.

Deadline Date2021-06-29
Publication Date2021-06-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value574580.49
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-14

Construction work for pipelines, communication and power lines

1. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.:

1) oznakowanie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu;

2) roboty przygotowawcze;

3) roboty ziemne;

4) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;

5) wykonanie podbudowy;

6) wykonanie nawierzchni chodnika;

7) wykonanie nawierzchni zjazdu;

8) wykonanie poszerzenia jezdni;

9) profilowanie skarpy oraz dna rowu;

10) ustawienie oznakowania pionowego.

2. Niniejsze zamówienie ujęte zostało w „Planie postępowań – wersji nr 11” z 31.5.2021 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/11/P pod pozycją nr 2.1.43.

3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola od km 8+310 do km 8+480, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Wola Trzydnicka
Extended Description

1. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

2. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze kosztorysu ofertowego pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie budowlano-wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umowie, tak długo jak będzie to konieczne przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony.

Podział zamówienia na części mógłby wprowadzić na plac budowy kilku Wykonawców. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia z punktu widzenia koordynacji prac, przenikania się odpowiedzialności Wykonawców, przyjętego terminu wykonania robót, ewentualnych zmian terminów wykonywania poszczególnych elementów robót, nieskoordynowania robót pomiędzy Wykonawcami i wynikającego z tego tytułu ewentualnego niedotrzymania terminów wykonania.

Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby wzrost kosztów, m.in. kosztów zaplecza technicznego, zaplecza administracyjnego, placów składowych, dostawy materiałów. Możliwość wystąpienia sporów pomiędzy Wykonawcami wpłynęłaby niekorzystnie na całą organizację robót a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości Zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2021-06-25
Publication Date2021-06-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value138211.38
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Addressul. Składowa 1a
TownPuławy
Postal Code24-100
Phone+48 818863163
Fax+48 818864103
Class Code45231000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-14

Paving and asphalting works

1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 są roboty budowlane polegające na wykonaniu: remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w m. Hrubieszów ul. Zamojska od km 55+838 do km 56+118 str. prawa oraz od 55+837 do km 56+074 str. lewa

2. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 są roboty budowlane polegające na wykonaniu remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Nowosiółki – Witków w m. Łaszczów od km 12+300 do km 12+642 oraz od km 12+653 do km 12+805 str. lewa

Extended TitleRDW w Hrubieszowie. Remont chodników
Extended Description

Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa m. Hrubieszów ul. Zamojska od km 55+838 do km 56+118 str. prawa

1 Mechaniczne odsłonięcie krawędzi nawierzchni chodnika do uzyskania szerokości ciągu 2,20 m (chodnik o nawierzchni bitumicznej)

2 Wyrównanie nawierzchni chodnika kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie o śr. grubości 15 cm

3 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem oraz wykonaniem wcięć przy połączeniach z istniejącą nawierzchnią m2 552,00

4 Uzupełnienie poboczy gruntem wraz z plantowaniem i obsianiem trawą m2 306,00

Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa m. Hrubieszów ul. Zamojska od km 55+837 do km 56+074 str. lewa

1 Mechaniczne odsłonięcie krawędzi nawierzchni chodnika do uzyskania szerokości ciągu 2,20 m (chodnik o nawierzchni bitumicznej) m2 237,00

2 Wyrównanie nawierzchni chodnika kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie o śr. grubości 5 cm m2 118,50

3 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem oraz wykonaniem wcięć przy połączeniach z istniejącą nawierchnią i frezowaniem o śr. gr. 3 cm na dł. 11 m m2 474,00

4 Uzupełnienie poboczy gruntem wraz z plantowaniem i obsianiem trawą m2 237,00

Deadline Date2021-06-28
Publication Date2021-06-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value44424.00
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Attention OfRobert Pasieka
Addressul. Grabowiecka 18b
TownHrubieszów
Postal Code22-500
Phone+48 846962093
Fax+48 846962093
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-04

Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa–Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu.

Jako obiekt publiczny, nie posiada ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa–Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu.
Extended Description

I. Zakres robót obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa–Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu. Inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 836 od km 25+978,35 do km 26+848,48.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty branżowe:

1) branża drogowa:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowo-betonowymi,

— wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracami,

— odwodnienie korpusu drogowego,

— podbudowy,

— nawierzchnie,

— roboty wykończeniowe,

— oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

— elementy ulic;

2) branża mostowa:

— kładka tymczasowa,

— roboty rozbiórkowe,

— roboty przygotowawcze,

— fundamentowanie,

— zbrojenie,

— beton,

— izolacje i nawierzchnie,

— odwodnienie,

— łożyska,

— dylatacje,

— elementy zabezpieczające, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

— inne roboty mostowe;

3) branża elektryczna:

— budowa linii kablowej i oświetlenia drogi,

— oświetlenie przejścia dla pieszych;

4) branża energetyczna:

— przebudowa kabli SN,

— przebudowa kanalizacji – rurociągu dla kabli światłowodowych,

— przebudowa – zabezpieczenie ist. sieci energetycznych NN,

— przebudowa – zabezpieczenie istn. sieci energetycznych NN obcych / sieci innych właścicieli;

5) branża telekomunikacyjna:

— przebudowa – zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych.

II. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wartość nie większą niż 2 000 000 PLN netto. Zamówienie będzie mogło być udzielone na drodze objętej zakresem zamówienia podstawowego.

Zakres zamówienia będzie obejmował: roboty przygotowawcze, rozbiórki elementów dróg i ulic, budowę kładki tymczasowej, rozbiórkę i budowę mostu oraz przepustów, uporządkowanie terenu, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni jezdni drogi i ścieżki rowerowej/ciąg pieszo-rowerowy, wykonanie nawierzchni chodników, budowę zjazdów, budowę elementów ulic, umocnienie skarp i rowów, umocnienie koryta rzeki, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD, roboty wykończeniowe, roboty związane z wykonaniem oświetlenia, roboty związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznych, teletechnicznych oraz sieci innych.

Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne: Zamawiający udzieli zamówienia na powyższe w przypadku gdy zaistnieją przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze na następujących warunkach:

— przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia,

— Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego.

III. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt XXVI.1 SWZ w zakresie realizacji zamówienia.

IV. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentach zamówienia.

V. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp.

Deadline Date2021-07-05
Publication Date2021-06-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Attention OfWydział Zamówień Publicznych i Umów, Sławomir Szepietowski
Addressul. Bohdana Dobrzańskiego 3
TownLublin
Postal Code20-262
Phone+48 817495300
Class Code45221000
Class DescriptionConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-04

Surface work for roads

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała – Turobin–Sułów–Szczebrzeszyn w zakresie budowy chodnika w m. Szczebrzeszyn od km 28+640 do km 28+911.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatw …

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała – Turobin–Sułów–Szczebrzeszyn w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczebrzeszyn od km 28+640 do km 28+911
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała – Turobin–Sułów–Szczebrzeszyn w zakresie budowy chodnika w m. Szczebrzeszyn od km 28+640 do km 28+911.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. Projekt załączono w materiałach przetargowych.

4. Budowę chodnika należy wykonywać zgodnie z poniższymi specyfikacjami technicznymi.

5. Wymagania ogólne do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla:

Branża drogowa

1) Roboty przygotowawcze:

1.1. roboty pomiarowe;

1.2. ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych;

1.3. mechaniczne karczowanie pni.

2) Roboty rozbiórkowe:

2.1. rozebranie przepustów rurowych;

2.2. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;

2.3. Rozebranie krawężników betonowych.

3) Roboty ziemne:

3.1. roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku;

3.2. formowane nasypów;

3.3. zasypywanie przepustów gruntem piaszczystym.

4) Chodnik:

4.1. koryta wykonywane mechanicznie;

4.2. ława pod obrzeża betonowe;

4.3. obrzeża betonowe;

4.4. chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm.

5) Zjazdy:

5.1. koryta wykonywane mechanicznie;

5.2. przepusty rurowe pod zjazdami;

5.3. zjazdy z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm.

6) Roboty wykończeniowe:

6.1. plantowanie skarp i korony nasypów;

6.2. umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi;

6.3. humusowanie skarp z obsianiem.

Deadline Date2021-06-16
Publication Date2021-06-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value230529.35
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-31

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 842 w miejscowości Zażółkiew od km 63+327,92 do km 63+827,92.

Wstępne ogłoszenie ukazało się pod poz. 2.1.51 w Planie postępowań opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/09/P zamieszczonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw z budową chodnika w miejscowości Zażółkiew na odcinku od km 63+327,92 do km 63+827,92
Extended Description

Zakres robót obejmuje:

— wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 842 w technologii mas bitumicznych,

— wykonanie poszerzenia w celu dostosowania szerokości jezdni do 6,0 m (z lokalnym poszerzeniem jezdni na łuku poziomym do szerokości 6,5 m – zmiana szerokości na krzywej przejściowej),

— wykonanie poboczy o szerokości 1,5 m umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubości 15 cm,

— wykonanie prawostronnego chodnika przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej szerokości 1,5 m (z krawężnikiem) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,

— wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami oraz chodnikami w obrębie projektowanych zatok autobusowych po stronie lewej, w celu skomunikowania ich między sobą,

— wykonanie zjazdów o parametrach zjazdów indywidualnych (w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej wszystkim nieruchomościom przylegającym bezpośrednio do pasa drogowego drogi wojewódzkiej) w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 842 o nawierzchni bitumicznej (po lewej stronie jezdni drogi wojewódzkiej),

— wykonanie zjazdów przez chodnik o parametrach zjazdów indywidualnych (w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej wszystkim nieruchomościom przylegającym bezpośrednio do pasa drogowego drogi wojewódzkiej) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 842,

— przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 109740L zlokalizowaną w km 63+627,10 po stronie lewej drogi wojewódzkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 842,

— wykonanie włączeń dróg gminnych wewnętrznych o parametrach zjazdu publicznego w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 842 o nawierzchni z betonu asfaltowego,

— przebudowę istniejącego systemu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej poprzez odtworzenie (renowację) istniejących rowów przydrożnych po stronie prawej drogi wojewódzkiej wraz z umocnieniem skarp i dna rowu płytami ażurowymi 40 x 60 x 8 cm układanymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm (wypełnienie otworów gruntem rodzimym),

— wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m (1,2 m),

— przebudowę istniejącego przepustu (nr 3) zlokalizowanego w km 63+708,10 pod koroną drogi wojewódzkiej nr 842 (bez zmiany lokalizacji) polegającą na wymianie części przelotowej zniszczonego przepustu oraz odtworzenie betonowej ścianki czołowej przepustu,

— udrożnienie i oczyszczenia zamulonego istniejącego przepustu (nr 2) zlokalizowanego w km 63+469,76 pod koroną drogi wojewódzkiej nr 842,

— wymianę przepustów pod zjazdami na rury PP 50 cm w ciągu rowów przydrożnych,

— wykonanie w obrębie najniższego lokalnego punktu niwelety ścieku trójkątnego z betonowych elementów prefabrykowanych wraz ze ściekiem skarpowym,

— wykonanie krawężników odwadniających lub wpustów deszczowych z króćcem odpływowym w ciągu projektowanych chodników i zatok autobusowych, odprowadzających wody opadowe z nawierzchni jezdnio projektowanych rowów,

— wykonanie umocnień skarp (po stronie lewej) poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,

— wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementów typu L na peronie przy zatoce autobusowej w km 63+559,50,

— wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrad.

Deadline Date2021-06-16
Publication Date2021-05-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Attention OfJolanta Śnieg
Addressul. Lwowska 24
TownChełm
Postal Code22-100
Phone+48 825603123
Fax+48 825603123
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-19

Paving and asphalting works

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegającej na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm–Hrubieszów–Dołhobyczów – granica państwa na działce 822/3 obręb Śródmieście (kilometraż 52+000 – 52+300).

Branża drogowa – projekt swoim zakresem obejmuje:

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

— wykonanie miejsc postojowych,

— regulacja przebiegu nawierzchni drogi wojewódzkiej,

— wykonanie zatoki autobusowej,

— wykonanie chodników,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Branża teletechniczna – projekt budowę kanału technologicznego w zakresie:

— kanału technologicznego ulicznego (KTu): 337,0 m,

— studni kablowych kanału technologicznego (KTu) i (KTp): 6 szt.

Opracowanie dotyczące kanalizacji deszczowej w swoim zakresie obejmuje budowę:

— przykanalików do wpustów deszczowych,

— ulicznych wpustów deszczowych,

— studzienek rewizyjnych.

Extended TitleRDW w Hrubieszowie. Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegającej na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm–Hrubieszów–Dołhobyczów – granica państwa n …
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegającej na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – granica państwa na działce 822/3 obręb Śródmieście (kilometraż 52+000 - 52+300). Dokumentacja projektowa jest dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

1) użyteczności dla osób o różnej sprawności,

2) elastyczności w użytkowaniu,

3) prostym i intuicyjnym użytkowaniu,

4) czytelnym informacjom,

5) tolerancji na błędy,

6) wygodnym użytkowaniu bez wysiłku,

7) wielkości i przestrzeń odpowiedniej dla dostępu i użytkowania,

8) percepcji równości.

Jako obiekt publiczny, nie posiada ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016. Poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie). Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony. Podział zamówienia na części mógłby wprowadzić na plac budowy kilku wykonawców. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia z punktu widzenia koordynacji prac, przenikania się odpowiedzialności wykonawców, przyjętego terminu wykonania robót, ewentualnych zmian terminów wykonywania poszczególnych elementów robót, nie skoordynowania robót pomiędzy wykonawcami i wynikającego z tego tytułu ewentualnego niedotrzymania terminów wykonania.

Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby wzrost kosztów przebudowy m.in. kosztów zaplecza technicznego, zaplecza administracyjnego, placów składowych, dostawy materiałów. Możliwość wystąpienia sporów pomiędzy wykonawcami wpłynęłaby niekorzystnie na całą organizację robót a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości Zamówienia. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do:

• opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów zapewnienia jakości,

• opracowania i zatwierdzenia na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowiącego część dokumentacji projektowej,

• utrzymania w czystości dróg publicznych po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.

• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, (dla branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej) tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.

Deadline Date2021-06-02
Publication Date2021-05-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value574402.26
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Attention OfRobert Pasieka
Addressul. Grabowiecka 18 b
TownHrubieszów
Postal Code22-500
Phone+48 846962093
Fax+48 846962093
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-04

Road bridge construction work

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego mostu na rzece Giełczew w m. Pilaszkowice gm. Ryczewice, powiat świdnicki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski–Żółkiewka–Sitaniec w km 18+827.

Projekt zakłada wykonanie robót w dwóch etapach – połówkami jezdni, przy prowadzeniu ruchu wahadłowego jedną jezdnią.

1. Zakres robót obejmuje:

— roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

— przebudowę ustroju nośnego, w tym:

• wzmocnienie istniejącej płyty pomostu,

• izolację płyty pomostu,

• zabezpieczenie powierzchni betonowych,

• ustawienie krawężników,

• zamocowanie kap chodnikowych,

— przebudowę podpór,

— roboty wykończeniowe i wyposażenie mostu.

Wstępne ogłoszenie poz. 2.1.21 w zaktualizowanym Planie postępowań opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/09/P zamieszczonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Extended TitleRDW w Chełmie. Remont mostu przez rzekę Giełczew w m. Pilaszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski–Żółkiewka–Sitaniec w km 18+827
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

RDW w Chełmie. Remont mostu przez rzekę Giełczew w m. Pilaszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski–Żółkiewka–Sitaniec w km 18+827.

Kod CPV:

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej,

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych.

Projekt zakłada wykonanie robót w dwóch etapach – połówkami jezdni, przy prowadzeniu ruchu wahadłowego jedną jezdnią.

Zakres robót obejmuje:

— roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

— przebudowę ustroju nośnego, w tym:

• wzmocnienie istniejącej płyty pomostu,

• izolację płyty pomostu,

• zabezpieczenie powierzchni betonowych,

• ustawienie krawężników,

• zamocowanie kap chodnikowych,

— przebudowę podpór,

— roboty wykończeniowe i wyposażenie mostu.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym przedmiarze robót, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz projektach czasowej i stałej organizacji ruchu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest możliwy, gdyż roboty zawarte w dokumentacji technicznej stanowią powiązaną ze sobą całość konstrukcyjno-budowlaną. Dodatkowo rozpatrując przebieg prac, w tym także konieczność zapewnienia przejezdności i etapowania prac w rozbiciu na połówki jezdni, należy stwierdzić, że niemożliwe jest wprowadzenie jednocześnie kilku Wykonawców.

5. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia.

Deadline Date2021-05-18
Publication Date2021-05-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Attention OfJolanta Śnieg
Addressul. Lwowska 24
TownChełm
Postal Code22-100
Phone+48 825603123
Fax+48 825603123
Class Code45221111
Class DescriptionRoad bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-30

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Ryżki od km 64+959,88 do km 65+100,35 oraz na odcinku od km 65+613,50 do km 66+104,45”.

Kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Ryżki...
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Ryżki od km 64+959,88 do km 65+100,35 oraz na odcinku od km 65+613,50 do km 66+104,45”.

Kod CPV:

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w lokalizacji jak powyżej.

W zakres planowanych robót wchodzi:

— zdjęcie humusu pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy, chodnik oraz zjazdy,

— wykonanie nasypów,

— wykonanie elementów odwodnienia z przedłużeniem przepustu w km 65+055,32,

— ustawienie obrzeży betonowych przy cieku, ciągu pieszo-rowerowym i chodniku, krawężników (oporników) na zjazdach ustawionych na ławach betonowych z oporem,

— wykonanie podbudów betonowych pod nawierzchnie chodnika i zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego,

— wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej,

— wykonanie chodnika z kostki brukowej,

— wykonanie zjazdów z kostki brukowej wraz z przepustami o śr. 40 cm,

— wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po stronie projektowanych ciągów,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzona stałą organizacją ruchu.

Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ przedmiotowego postępowania.

Deadline Date2021-05-14
Publication Date2021-04-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Addressul. Warszawska 14
TownBiała Podlaska
Postal Code21-500
Phone+48 833438188
Fax+48 833438183
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-28

Construction work for highways, roads

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda.

Jako obiekt publiczny, nie posiada ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016. Poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda
Extended Description

I. Zakres robót

Branża drogowa

— wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie elementów dróg,

— wywiezienie wraz z utylizacją odpadów zlokalizowanych na terenie budowy,

— wykonanie wykopów i nasypów,

— wykonanie nawierzchni drogi dla klasy G i kategorii ruchu KR3 oraz zjazdów,

— wykonanie odwodnienia drogi (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki, korytka, odwodnienie liniowe, zbiornik infiltracyjno-odparowujący),

— wykonanie umocnienia skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi, obsiew mieszaniną traw,

— wykonanie elementów ulic,

— wykonanie poboczy umocnionych mieszanką kruszywa,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie ogrodzenia zbiornika wraz z bramą.

Branża elektro-energetyczna

— usunięcie kolizji z urządzeniami elektro-energetycznymi – przebudowa i zabezpieczenie sieci,

— przebudowa oświetlenia ulicznego.

Branża teletechniczna

— usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną – przebudowa i zabezpieczenie sieci.

Branża sanitarna

— zabezpieczenie sieci gazowych.

Branża zieleń

— wycinka drzew i krzewów kolidujących

II. Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wartość nie większą niż 300 000 PLN netto. Zamówienie będzie mogło być udzielone na drodze objętej zakresem zamówienia podstawowego.

Zakres zamówienia będzie obejmował: roboty pomiarowe z wyniesieniem i stabilizacją prasa drogowego, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie rozbiórek obiektów niezbędnych do realizacji inwestycji, wywiezienie wraz z utylizacją odpadów zlokalizowanych na terenie budowy, wykonanie wykopów, nasypów, wykonanie koryta wraz z profilowaniem, wykonanie warstw mrozoochronnych, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudów, wykonanie warstw wiążących, warstw ścieralnych, budowę i regulację zjazdów, budowę elementów ulic, umocnienie skarp i rowów, wykonanie przepustów, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD, robót związanych z budową odwodnienia drogi, wycinkę drzew krzewów i karczowanie pni, roboty związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowej, roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego, roboty związane z regulacją rur odwodnienia obiektu, wykonanie ogrodzenia i bramy zbiornika.

Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne: Zamawiający udzieli zamówienia na powyższe w przypadku gdy zaistnieją przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze na następujących warunkach:

— przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia,

— Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego.

III. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt XXVI.1. SWZ w zakresie realizacji zamówienia.

IV. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentach zamówienia.

V. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp.

Deadline Date2021-05-10
Publication Date2021-04-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfSławomir Szepietowski
Addressul. B. Dobrzańskiego 3
TownLublin
Postal Code20-262
Phone+48 817495350
Class Code45233100
Class DescriptionConstruction work for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-28

Construction work for highways, roads

1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa.

Dokumentacja projektowa jest dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

1) użyteczności dla osób o różnej sprawności;

2) elastyczności w użytkowaniu;

3) prostym i intuicyjnym użytkowaniu;

4) czytelnym informacjom;

5) tolerancji na błędy;

6) wygodnym użytkowaniu bez wysiłku;

7) wielkości i przestrzeń odpowiedniej dla dostępu i użytkowania;

8) percepcji równości.

2. Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na wartość nie większą niż 500 000 PLN netto. Zamówienie będzie mogło być udzielone na drodze objętej zakresem zamówienia podstawowego. Zakres i warunki, na jakich zostaną udzielone, zawarte są w SWZ.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa.

2. Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty:

— roboty przygotowawcze,

— usunięcie drzew i krzewów,

— rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,

— sieci elektro-energetyczne (kolizje),

— sieci wodociągowe (kolizje),

— roboty ziemne,

— podbudowy,

— nawierzchnie,

— roboty wykończeniowe,

— oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

— elementy ulic.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ.

5. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

6. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

1) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – zał. A);

2) dowód wniesienia wadium;

3) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.2 SWZ;

4) zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X.4 SWZ (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie „Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” – Zał. B (jeżeli dotyczy);

5) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;

6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp.

8. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt XXVI.1 SWZ:

— rozbiórka elementów dróg, oznakowania pionowego,

— wykonanie robót ziemnych,

— wykonanie podbudów,

— wykonanie warstw bitumicznych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— ustawienie barier ochronnych,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— wykonanie umocnień skarp,

— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektrycznych, teletechnicznych oraz wodociągowych.

(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.)

Deadline Date2021-05-14
Publication Date2021-04-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Addressul. Bohdana Dobrzańskiego 3
TownLublin
Postal Code20-262
Phone+48 817495350
Class Code45233100
Class DescriptionConstruction work for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-23

Road-repair works

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi wojewódzkiej nr 824 na odcinku od km 69+590 do km 71+590.

Niniejsze zamówienie stanowi zadanie nr 2 spośród zadań wymienionych w poz. 2.1.1 w wersji nr 8 Planu postępowań z dnia 16 kwietnia 2021 r., opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP/00002290/08/P.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w przedmiarze robót oraz SST.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

Extended TitleRemont drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 69+590 do km 71+590
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi wojewódzkiej nr 824 na odcinku od km 69+590 do km 71+590.

Niniejsze zamówienie stanowi zadanie nr 2 spośród zadań wymienionych w poz. 2.1.1 w wersji nr 8 Planu postępowań z dnia 16 kwietnia 2021 r., opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP/00002290/08/P.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w przedmiarze robót oraz Specyfikacjach Technicznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

4. Roboty należy wykonać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami technicznymi: D.01.01.01; D.01.02.02.; D.01.02.04.; D.03.06.01; D.03.07.01.; D.04.03.01.; D.05.02.01.; D.05.03.05.; D.05.03.05a; D.05.03.05b.; D.05.03.11.; D.05.03.23.; D.06.03.01.; D.07.01.01.; D.08.01.01.; D.08.05.06.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 Z 4.5.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuje, że:

— Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.

— Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ.

Deadline Date2021-05-05
Publication Date2021-04-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
AddressPuławy, ul. Składowa 1a
TownPuławy
Postal Code24-100
Phone+48 818863163
Fax+48 818864103
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-06

Surface work for roads

Przedmiotowy projekt obejmuje dwa odcinki:

1. Od km 48+721,50 do km 49+264,00 długość 542,50 m;

2. Od km 49+813,00 do km 50+149,50 długość 336,50 m.

Opracowaniem objęto budowę odcinków nowego chodnika zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 w miejscowości Wola Obszańska i Obsza oraz przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego. Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie planowanych przejść dla pieszych planuje się ustawienie znaków aktywnych D-6 wraz ze światłem pulsacyjnym z detekcją pieszego i doświetleniem przejść dla pieszych, na konstrukcji wsporczej zasilanej solarnie. Istotny wpływ na usytuowanie chodnika mają warunki terenowe na które składają się następujące czynniki: ograniczona szerokość pasa drogowego, konfiguracja i zagospodarowanie terenu, istniejący system ukierunkowania ruchu (skrzyżowania, chodniki, zatoki z przystankami komunikacji publicznej), istniejący powierzchowny system odwodnienia ukieru …

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki–Krzeszów–Tarnogród–Cieszanów w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Wola Obszańska i Obsza na odcinkach od km 48+721,50 do km 49+264,00 oraz od …
Extended Description

Przedmiotowy projekt obejmuje dwa odcinki:

1. Od km 48+721,50 do km 49+264,00 długość 542,50 m;

2. Od km 49+813,00 do km 50+149,50 długość 336,50 m.

Opracowaniem objęto budowę odcinków nowego chodnika zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 w miejscowości Wola Obszańska i Obsza oraz przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego. Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie planowanych przejść dla pieszych planuje się ustawienie znaków aktywnych D-6 wraz ze światłem pulsacyjnym z detekcją pieszego i doświetleniem przejść dla pieszych, na konstrukcji wsporczej zasilanej solarnie. Istotny wpływ na usytuowanie chodnika mają warunki terenowe na które składają się następujące czynniki: ograniczona szerokość pasa drogowego, konfiguracja i zagospodarowanie terenu, istniejący system ukierunkowania ruchu (skrzyżowania, chodniki, zatoki z przystankami komunikacji publicznej), istniejący powierzchowny system odwodnienia ukierunkowany do lokalnych rowów przydrożnych, przepustów drogowych i naturalnych zaniżeń terenu.

Branża drogowa

1) Roboty przygotowawcze:

1.1. roboty pomiarowe;

1.2. mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć;

1.3. karczowanie pni;

1.4. rozebranie podbudowy z tłucznia;

1.5. rozebranie nawierzchni z kostki brukowej;

1.6. rozebranie przepustów.

2) Roboty ziemne:

2.1. uzupełnienie poboczy, skarp, zjazdów wraz z zagęszczeniem;

2.2. wykopy oraz przekopy o głębokości do 3 m.

3) Roboty odwodnieniowe:

3.1. oczyszczenie przepustów;

3.2. remont ścianek czołowych przepustów;

3.3. regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.

4) Roboty nawierzchniowe:

4.1. podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie z cementem;

4.2. nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;

4.3. chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

5) Roboty wykończeniowe:

5.1. umocnienie poboczy i skarp przez obsianie wraz z uzupełniającym plantowaniem;

5.2. uzupełnienie dna rowów z elementów betonowych;

5.3. wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi;

5.4. przepusty rurowe pod zjazdami;

5.5. oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.

6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

6.1. pionowe znaki drogowe;

6.2. oznakowanie poziome grubowarstwowe;

6.3. balustrady – segmenty ze szczeblami pionowymi.

Branża elektryczna

1) Montaż słupów aktywnych:

1.1. montaż konstrukcji dla ogniw fotowoltaicznych;

1.2. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku;

1.3. montaż turbin wiatrowych;

1.4. montaż i stawianie słupów hybrydowych;

1.5. rozebranie nawierzchni z kostki brukowej;

1.6. rozebranie przepustów.

2) Doświetlenie przejść:

2.1. montaż i stawianie słupów oświetleniowych;

2.2. montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych;

2.3. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego.

Deadline Date2021-04-20
Publication Date2021-04-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value543228.69
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-02

Various surface works

Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne dla:

1). Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe.

2). Roboty rozbiórkowe

2.1. Frezowanie nawierzchni.

3). Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.1. Roboty w zakresie nawierzchni dróg

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

— nawierzchnia – warstwa wyrównawcza,

— nawierzchnia – warstwa ścieralna.

3.2. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg – utwardzenie pobocza dróg

— koryto pod utwardzone pobocze,

— wykonanie pobocza gruntowego i skarp,

— utwardzenie pobocza.

3). Instalowanie znaków drogowych

— przestawienie słupków u-1a i znaków drogowych.

Extended TitleRemont drogi wojewódzkiej nr 816 od km 6+000 do km 11+000. Odcinek od m. Dobratycze do m. Kostomłoty.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

— remontu drogi wojewódzkiej nr 816 od km 6+000 do km 11+000. Odcinek od m. Dobratycze do m. Kostomłoty.

Kod CPV: 45233200-1

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Specyfikacjach technicznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. Projekt załączono w materiałach przetargowych.

4. Remont należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami technicznymi:

5. Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowe Specyfikacje techniczne dla:

1). Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe.

2). Roboty rozbiórkowe

2.1. Frezowanie nawierzchni.

3). Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.1. Roboty w zakresie nawierzchni dróg

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

— nawierzchnia – warstwa wyrównawcza,

— nawierzchnia – warstwa ścieralna.

3.2. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg – utwardzenie pobocza dróg

— koryto pod utwardzone pobocze,

— wykonanie pobocza gruntowego i skarp,

— utwardzenie pobocza.

3). Instalowanie znaków drogowych

— przestawienie słupków u-1a i znaków drogowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

6.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem jeden rodzaj robót, które należy wykonać kompleksowo. Ponadto podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne i wygenerowałby zwiększenie kosztów wykonania tegoż zamówienia. Stworzyłoby to również zagrożenie prawidłowego zrealizowania zadania przez potrzebę skoordynowania działań poszczególnych wykonawców, którzy realizowaliby różne części zamówienia.

6.3. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

7. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ przedmiotowego postępowania.

Deadline Date2021-04-14
Publication Date2021-04-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Addressul. Warszawska 14
TownBiała Podlaska
Postal Code21-500
Phone+48 833438188
Fax+48 833438183
Class Code45233200
Class DescriptionVarious surface works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-31

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:

,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa)’’

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla – Kock w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa)’’

W zakres planowanych robót wchodzi:

— zdjęcie humusu pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy i ciek,

— wykonanie nasypów,

— wykonanie elementów odwodnienia,

— ustawienie obrzeży betonowych przy cieku, ciągu pieszo-rowerowym, krawężników

(oporników) na zjazdach ustawionych na ławach betonowych z oporem,

— ułożenie korytek ściekowych prefabrykowanych,

— wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2.8m (lokalnie 2,5) z kostki brukowej,

— wykonanie zjazdów z kostki brukowej,

— wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po stronie proj. ciągu.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa)
Extended Description

1. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:

,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa)’’

Kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla – Kock w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa)’’

W zakres planowanych robót wchodzi:

— zdjęcie humusu pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy i ciek,

— wykonanie nasypów,

— wykonanie elementów odwodnienia,

— ustawienie obrzeży betonowych przy cieku, ciągu pieszo-rowerowym, krawężników

(oporników) na zjazdach ustawionych na ławach betonowych z oporem,

— ułożenie korytek ściekowych prefabrykowanych,

— wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2.8m (lokalnie 2,5) z kostki brukowej,

— wykonanie zjazdów z kostki brukowej,

— wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po stronie proj. ciągu.

Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ przedmiotowego postępowania.

Deadline Date2021-05-05
Publication Date2021-03-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Addressul. Warszawska 14
TownBiała Podlaska
Postal Code21-500
Phone+48 833438188
Fax+48 833438183
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-31

Road-repair works

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: Remontu drogi wojewódzkiej nr 843 od km 38+450 do km 41+530 administrowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Niniejsze zamówienie stanowi zadanie nr 1 spośród zadań wymienionych w poz. 2.1.1 „Wykonanie remontów dróg wojewódzkich nr 814, 843, 855, 824 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie” w wersji nr 4 Planu postępowań z 16.3.2021 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/04/P.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Specyfikacjach technicznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

Extended TitleWykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 843 od km 38+450 do km 41+530 administrowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• Remontu drogi wojewódzkiej nr 843 od km 38+450 do km 41+530 administrowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

2. Niniejsze zamówienie stanowi zadanie nr 1 spośród zadań wymienionych w poz. 2.1.1 „Wykonanie remontów dróg wojewódzkich nr 814, 843, 855, 824 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie” w wersji nr 4 Planu postępowań z 16.03.2021 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/04/P.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Specyfikacjach technicznych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. Projekt załączono w materiałach przetargowych.

5. Remont należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami technicznymi:

6. Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowe Specyfikacje techniczne dla:

1) Roboty przygotowawcze:

1.1. Roboty pomiarowe.

1.2. Frezowanie nawierzchni.

1.3. Roboty ziemne.

1.4. Korytowanie na poszerzeniach

1.5. Podbudowa z mieszanki związ. cement.

1.6. Podbudowa w-wa górna AC16W.

2) Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

2.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.2. Nawierzchnia – w-wa wyrównawcza i wiążąca.

2.3. Nawierzchnia – w-wa ścieralna.

2.4. Geokompozyt siatka szklana z geowłókniną.

3) Roboty wykończeniowe:

3.1. Oznakowanie robót.

3.2. Mechaniczne profilowanie poboczy i rowów.

3.3. Odtworzenie (oczyszczenie) rowów.

3.4. Utwardzenie poboczy.

3.5 Oznakowanie poziome.

3.6. Słupki hektometrowe.

3.7. Przepusty pod zjazdami.

3.8. Bariery energochłonne.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ.

Deadline Date2021-04-14
Publication Date2021-03-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Addressul. Bohdana Dobrzańskiego 3
TownLublin
Postal Code20-262
Phone+48 817495350
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-19

Carriageway resurfacing works

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Józefów – Wola Obszańska na odcinku od km 50+810 do km 50+310 oraz od 51 +215 do km 51+205 na terenie gminy Łukowa.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji, polepszenie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się ww. drogą.

Droga wojewódzka nr 849 jest jednojezdniową drogą klasy Z. Na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m.

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie wpływa na higienę i zdrowie użytkowników.

Extended TitlePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku od km 50+810 do km 50+310 oraz od km 51+215 do km 51+205 na terenie gminy Łukowa
Extended Description

II. Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku od km 50+810 do km 50+310 oraz od km 51+215 do km 51+205 na terenie gminy Łukowa (powiat biłgorajski, województwo lubelskie). Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji, polepszenie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się ww. drogą.

II. Opis istniejącego zagospodarowania terenu

Droga wojewódzka nr 849 jest jednojezdniową drogą klasy Z. Na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m. Stan istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 849 jest zły. Występują liczne spękania oraz wykruszenia nawierzchni, ubytki i wyboje, nierówności poprzeczne i podłużne. Widoczne są ślady po remontach cząstkowych. Na obszarze objętym opracowaniem występuje uzbrojenie terenu w postaci wodociągu, sieci energetycznej ziemnej i napowietrznej, sieci telekomunikacyjnej. Nie przewiduje się zmian istniejącego zagospodarowania terenu.

III. Opis elementów projektowanych

Przedmiotowy projekt obejmuje dwa odcinki:

1. od km 50+810 do km 50+310, długość 500 m;

2. od km 51+215 do km 51+205, długość 10 m.

Nie przewiduje się zmian istniejącego zagospodarowania terenu. Całość opracowania zawiera się w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy, a zaprojektowane elementy odpowiadają istniejącemu zagospodarowaniu terenu.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

— opaska wzmacniająca przy krawędzi jezdni – 153 m2,

— wyrównanie istniejącej podbudowy – 309,876 t,

— warstwa przeciwspękaniowa – 3 162,000 m2,

— warstwa wiążąca asfaltowa – 3 111,00 m2,

— warstwa ścieralna asfaltowa – 3 060,00 m2.

Rowy:

— renowacja rowów odwadniających – 510,000 m3.

Zjazdy:

— warstwa górna z kruszywa po zagęszczeniu 20 cm – 155,100 m2.

Pobocza:

— podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 976,00 m2.

Odwodnienie:

istniejący sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w kierunku rowów.

IV. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr 8323/1, 2634/2, 2634/3, 2995/1, 3000/1. Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie wpływa na higienę i zdrowie użytkowników.

V. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się zmian stałej organizacji ruchu. Czasowa organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie.

VI. Aspekty społeczne

Projekt budowlano-wykonawczy, na podstawie którego będą wykonywane roboty budowlane, jest dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

— użyteczność dla osób o różnej sprawności,

— elastyczność w użytkowaniu,

— proste i intuicyjne użytkowanie,

— czytelne informacje,

— tolerancja na błędy,

— wygodne użytkowanie bez wysiłku,

— wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,

— percepcja równości.

Jako obiekty publiczne, nie posiadają ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (Dz.U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (Dz.U.2000.63.735 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

Deadline Date2021-04-07
Publication Date2021-03-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value324961.79
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Attention OfJanusz Seń
Addressul. Stefana Batorego 2
TownZamość
Postal Code22-400
Phone+48 846386639
Fax+48 846386639
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-17

Construction, foundation and surface works for highways, roads

Budowa chodnika w miejscowości Janki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa, etap II – od km 43+794 do km 44+127. Dokumentacja techniczna, na podstawie której będą wykonywane roboty budowlane są dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z

niepełnosprawnościami i godny z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

— użyteczność dla osób o różnej sprawności,

— elastyczności w użytkowaniu,

— prostym i intuicyjnym użytkowaniu,

— czytelnym informacjom,

— tolerancji na błędy,

— wygodnym użytkowaniu bez wysiłku,

— wielkości i przestrzeń odpowiedniej dla dostępu i użytkowania,

— percepcji równości.

Extended TitleRDW w Hrubieszowie Budowa chodnika w miejscowości Janki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa, etap II – od km 43+794 do km 44+127
Extended Description

Budowę chodnika w miejscowości Janki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa, etap II – od km 43+794 do km 44+127. Dokumentacja techniczna, na podstawie której będą wykonywane roboty budowlane jest dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z

niepełnosprawnościami i godny z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

— użyteczność dla osób o różnej sprawności,

— elastyczności w użytkowaniu,

— prostym i intuicyjnym użytkowaniu,

— czytelnym informacjom,

— tolerancji na błędy,

— wygodnym użytkowaniu bez wysiłku,

— wielkości i przestrzeń odpowiedniej dla dostępu i użytkowania,

— percepcji równości.

Jako obiekty publiczne, nie posiadają ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (Dz.U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (Dz.U. 2000. 63.735 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

Dla zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych występują: zaprojektowanie na szerokości przejścia, przejazdy zaniżenia nawierzchni chodnika/przejazdu dla pieszych/rowerów na styku z nawierzchnią jezdni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

Opis przedmiotu zamówienia budowy chodnika w miejscowości Janki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa, etap II – od km 43+794 do km 44+127 – załącznik nr 1 do SWZ.

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Deadline Date2021-03-31
Publication Date2021-03-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value147487.80
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Attention OfRobert Pasieka
Addressul. Grabowiecka 18 b
TownHrubieszów
Postal Code22-500
Phone+48 846962093
Fax+48 846962093
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-05

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Zamówienie dotyczy zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 r.

Extended TitleRoboty budowlane – zadania inwestycyjne
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg wojewódzkich nr 814, 843, 855, 824 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Publication Date2021-02-05
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value24077991.87
OrganisationZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Addressul. Bohdana Dobrzańskiego 3
TownLublin
Postal Code20-262
Phone+48 817495350
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 15, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach "Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania".Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more
Deadline: Oct 22, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna”– tj. wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (roboty...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 między miejscowością Brzózka a Dąbie wraz z rozbiórką i budową mostu o większej nośności na rzece Bóbr. Nowobudowany most drogowy będzie...
View more