Изпълнението обхваща следните основни дейности, обособени в три ЕТАПА:

ЕТАП I: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ И ДЕТАЙЛИ

ЕТАП II: СТРОИТЕЛСТВО

ЕТАП III: ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Extended Title„Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“
Extended Description

Изпълн. обхваща следните осн. дейности,обособ. в 3 ЕТАПА:

ЕТАП I:ИЗГОТВ. НА РАБ. ЧЕРТЕЖИ И ДЕТАЙЛИ

Израб. и предаване на раб. чертежи и детайли на база тех. проект на Възл.,съгл. Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдър. на инвест. проекти и прилож. евр. и бълг. норм. уредба.

ЕТАП II:СТРОИТ.

Извърш. на СМР,предв. в проекта за модерн. на жп уч. Ямбол-Зимница при г.Завой,доставка и монтаж на предв. оборудв. и матер. и провеж. на функц. изпит. и 72-ч. проби в експл. усл.

Подгот. на док-ства за получ. на сертиф. за опер. съвмест. и изготв. на екз. докум.

ЕТАП III:ПОЛУЧ. НА РАЗРЕШ. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ДОК-СТВА ЗА ПОЛУЧ. НА СЕРТИФ. ЗА ОПЕР. СЪВМЕСТ.

Подгот. на необх. документи за получ. на разреш. за ползв. от ДНСК съгл. ЗУТ

Подгот. на план и провежд. на тест. изпит.,във вр. с доказв. на съотв. на структ. подс-ми с изискв. за опер. съвмест.,както и предав. на док-ствата за получ. на сертиф. за опер. съвмест.

ОСН. ПАРАМЕТРИ НА ЖП ИНФР.,КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ С РЕАЛИЗ. НА ДОГОВОРА

На база тех. проект на Възл. от Изпълн. следва да бъдат разраб. раб. чертежи и детайли,които да допълват Тех. проект с необх. детайли и специф. на материали в съотв. с избраните от него производители и доставчици на строит. продукти.Раб. чертежи и детайли трябва да бъдат структ. съгл. изискв. на Тех. спец. за проект..

СМР по модерн. на жп уч. Ямбол-Зимница,при г.Завой на жел. път вкл. без да се огранич.:почист. и подгот. на терена по новото трасе на жел. път;демонтаж на същ. жел. път и прилежащи стрелки в обхвата на проекта;изгребв. на баласт. призма;изгребв. на слаби пластове и замяна с подобрен насип от трошен камък;усилване на земна осн. площадка и полагане геомрежа и геотекстил,оформ. на земна осн. площадка;изгражд. на ново долно строене,вкл. в частта на новото трасе;полагане на противозамръз. пласт;изгражд. отводн. с-ма;полагане на горно строене–баласт. призма,релси тип 60Е1,стоманоб. траверси и еласт. скрепл.;изгражд. на нови перони с тактилни означения,визуална инф.,пиктограми и др.,съгл. изискв. на ТСОС ЛНП;изгражд. на нов паркинг и път за достъп,вкл. на МПС за противопож. нужди.

При изпълн. на предв. дейности по съоръж. ще се осъщ.:рехаб. на същ. водосток на км190+267;изгражд. на нови водостоци на км190+599 и км190+745;изгражд. на нов проход за дребни животни на км190+950;изгражд. на нов стоманоб. мост L=10м. на км191+125;изгражд. на нов водосток на км191+260;изгражд. на нов проход за дребни животни на км191+350 и км191+575;изгражд. на нов стоманоб. мост L=119м. на км191+460;рехаб. на същ. водосток на км192+205;реконстр. на прелез. настилка и сигн. уредба на жп прелез на км192+427;изгражд. на нов пеш. подлез в г.Завой с асансьори;изгражд. на нови перонни покрития;изгражд. на констр. на перони и рампа за ЛНП в г.Завой.

Предвижда се извършв. на дейности по изгражд. на нова конт. мрежа,вкл.,без да се огранич. до:демонтаж на конт. мрежа;демонтаж на стълбове и фундаменти;направа на фундаменти и монтаж на нови стоман. стълбове за конт. мрежа;изгражд. на нова конт. мрежа;интегр. на таблото за упр. на секц. разединители в г.Завой към с-мата за телеупр. SCADA в ЕЦУДВ Пловдив;подмяна на същ. захранващи фидери в г.Завой;мероприятия по опазв. на целостта и функционалн. на подменени по др. проект носещи констр. и елементи на конт. мрежа на първото анкерно поле с начало стълб №192-1(същ. номерация) в м/угар. Завой-Зимница и на анкерно поле с начало стълб №190-13(същ. номерация) в м/угар. Ямбол-Завой.

Предв. дейности по с-мите за сигн. и телеком. вкл. без да се огранич. до:демонтаж на МРЦ;демонтаж на външ. съоръж. на МРЦ;разруш. и изчист. на стрелк. кабини;опазв. на налич. кабели и меропр. по защита/изместв. на каб. линии;изгражд. на каб. мрежа за врем. сигн.;инстал. на врем. сигн.

СМР по съоръж. за нетяг. електрозахр. вкл. без да се огранич. до:демонтаж на същ. съоръж. за осветл.;изгражд. на ново перонно осветл.;изгражд. на ново осветл. на стрелк. гърловини;изгражд. на каб. мрежа за осветл.

Продължава в поле II.2.13

Deadline Date2021-11-19
Publication Date2021-09-22
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value16626675.29
OrganisationНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Attention OfЙордан Йорданов
Addressбул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 29322403
Fax+359 29310663
Class Code45234100
Class DescriptionRailway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-05

Railway construction works

Изпълнението обхваща следните основни дейности, обособени в три ЕТАПА:

Етап I: Изготвяне на работни чертежи и детайли

Етап II: Строителство

Етап III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и предаване на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост

Extended TitleМодернизация на железопътен участък Ямбол—Зимница при гара Завой по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив—Бургас, фаза 2“
Extended Description

Изпълн. обхваща следните осн. дейности,обособ. в 3 ЕТАПА:

Етап I: Изготвяне на раб. чертежи и детайли

Израб. и предаване на раб. чертежи и детайли на база тех. проект на Възл.,съгл. Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдър. на инвест. проекти и прилож. евр. и бълг. норм. уредба.

Етап II: СТРОИТ.

Извърш. на СМР,предв. в проекта за модерн. на жп уч. Ямбол-Зимница при г.Завой,доставка и монтаж на предв. оборудв. и матер. и провеждане на функц. изпит. и 72-часови проби в експл. усл.

Подготовка на док-ства за получ. на сертиф. за опер. съвмест. и изготв. на екз. докум.

Етап III: Получ. на разреш. за ползване на обекта и предаване на док-ства за получ. на сертиф. за опер. съвмест.

Подгот. на необх. документи за получ. на разреш. за ползв. от ДНСК съгл. ЗУТ

Подгот. на план и провежд. на тест. изпит.,във вр. с доказв. на съотв. на структ. подс-ми с изискв. за опер. съвмест.,както и предаване на док-ствата за получ. на сертиф. за опер. съвмест.

Осн. параметри на жп инфр.,които трябва да бъдат постигнати с реализ. на договора

На база тех. проект на Възл. от Изпълн. следва да бъдат разраб. раб. чертежи и детайли,които да допълват Тех. проект с необх. детайли и специф. на материали в съотв. с избраните от него производители и доставчици на строит. продукти.Раб. чертежи и детайли трябва да бъдат структ. съгл. изискв. на Тех. спец. за проект..

СМР по модерн. на жп уч. Ямбол-Зимница,при г.Завой на жел. път вкл. без да се огранич.:почист. и подгот. на терена по новото трасе на жел. път;демонтаж на същ. жел. път и прилежащи стрелки в обхвата на проекта;изгребв. на баласт. призма;изгребв. на слаби пластове и замяна с подобрен насип от трошен камък;усилване на земна осн. площадка и полагане геомрежа и геотекстил,оформ. на земна осн. площадка;изгражд. на ново долно строене,вкл. в частта на новото трасе;полагане на противозамръзващ пласт;изгражд. отводн. с-ма;полагане на горно строене–баласт. призма,релси тип 60Е1,стоманоб. траверси и еласт. скрепл.;изгражд. на нови перони с тактилни означения,визуална инф.,пиктограми и др.,съгл. изискв. на ТСОС ЛНП;изгражд. на нов паркинг и път за достъп,вкл. на МПС за противопож. нужди.

При изпълн. на предв. дейности по съоръж. ще се осъщ.:рехаб. на същ. водосток на км190+267;изгражд. на нови водостоци на км190+599 и км190+745;изгражд. на нов проход за дребни животни на км190+950;изгражд. на нов стоманоб. мост L=10м. на км191+125;изгражд. на нов водосток на км191+260;изгражд. на нов проход за дребни животни на км191+350 и км191+575;изгражд. на нов стоманоб. мост L=119м. на км191+460;рехаб. на същ. водосток на км192+205;реконстр. на прелез. настилка и сигн. уредба на жп прелез на км192+427;изгражд. на нов пеш. подлез в г.Завой с асансьори;изгражд. на нови перонни покрития;изгражд. на констр. на перони и рампа за ЛНП в г.Завой.

Предвижда се извършв. на дейности по изгражд. на нова конт. мрежа,вкл.,без да се огранич. до:демонтаж на конт. мрежа;демонтаж на стълбове и фундаменти;направа на фундаменти и монтаж на нови стоман. стълбове за конт. мрежа;изгражд. на нова конт. мрежа;интегр. на таблото за упр. на секц. разединители в г.Завой към с-мата за телеупр. SCADA в ЕЦУДВ Пловдив;подмяна на същ. захранващи фидери в г.Завой;мероприятия по опазв. на целостта и функционалн. на подменени по др. проект носещи констр. и елементи на конт. мрежа на първото анкерно поле с начало стълб №192-1(същ. номерация) в м/угар. Завой-Зимница и на анкерно поле с начало стълб №190-13(същ. номерация) в м/угар. Ямбол-Завой.

Предв. дейности по с-мите за сигн. и телеком. вкл. без да се огранич. до:демонтаж на МРЦ;демонтаж на външ. съоръж. на МРЦ;разруш. и изчист. на стрелк. кабини;опазв. на налич. кабели и меропр. по защита/изместв. на кабел. линии;изгражд. на кабелна мрежа за врем. сигн.;инстал. на врем. сигн.

СМР по съоръж. за нетяг. електрозахр. вкл. без да се огранич. до:демонтаж на същ. съоръж. за осветл.;изгражд. на ново перонно осветл.;изгражд. на ново осветл. на стрелк. гърловини;изгражд. на кабелна мрежа за осветл.

Deadline Date2021-09-02
Publication Date2021-07-05
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value16626675.29
Organisation„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП
Attention OfЙордан Йорданов
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 29322403
Fax+359 29310663
Class Code45234100
Class DescriptionRailway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-15

Railway construction works

Извършване на строителни дейности за модернизация на железния път в участъка: изграждане на железен път; реконструкция на г. Завой с подмяна на горното строене на гаровите коловози с тип 60Е1; подмяна на 4 бр. жп стрелки с нови тип 60Е1; изграждане на нов мост над р. Тунджа.

Extended TitleМодернизация на железопътен участък Ямбол—Зимница при гара Завой по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив—Бургас, фаза 2“
Extended Description

Извършване на строителни дейности за модернизация на железния път в участъка: изграждане на железен път; реконструкция на г. Завой с подмяна на горното строене на гаровите коловози с тип 60Е1; подмяна на 4 бр. жп стрелки с нови тип 60Е1; изграждане на нов мост над р. Тунджа.

С реализацията на инвестиционния проект ще се постигне модернизация на съществуващата инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики; увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик; постигане на европейските изисквания за оперативна съвместимост; подобряване на безопасността при експлоатация на железопътната инфраструктура; железопътната инфраструктура в участъка да бъде в пълно съответствие с европейските стандарти и политики в областта на железопътния транспорт и опазване на околната среда и осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания.

Publication Date2021-02-15
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value16626675.29
Organisation„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП
Attention OfЦветелина Милчева Николова
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Class Code45234100
Class DescriptionRailway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Изпълнението на поръчкат включва следните дейности: Етап I:Изготвяне и предаване на Технич.проект,съгл.нормат.уредба; Съгласув.на технич.проект и подг.на докум. за издаване на разрешение за строеж, и на докум.за оценка на съответствието на...
View more
Deadline: Nov 23, 2021
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Стамболийски, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора...
View more
Deadline: Nov 23, 2021
Настоящата поръчка е за периодични доставки на консумативи за апарат СТ MOTION XD 8000, производство на Улрих Медикъл - Германия”.Видовете, характеристиките и количества на медицинските консумативи, са подробно описани в...
View more