Przedmiotem zamówienia jest załadunek osadu własnym sprzętem (ładowarka), odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w instalacji komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie w ilości około 26 000 ton.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy – od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Odbiór osadów odbywać się będzie w terminach ustalonych z osobą wyznaczoną z GOŚ.

Zgodnie z ustawą z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) przez gospodarowanie odpadami rozumie się – zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Extended TitleZagospodarowanie w instalacji ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie
Extended Description

Dane techniczno-organizacyjne:

1) Średnie uwodnienie osadu – 80 %–88 %.

2) Sposób stabilizacji: higienizacja wapnem palonym, mielonym.

3) Badania osadu ściekowego zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. W SWZ przedstawiono ostatnio przeprowadzone wyniki badań osadów ściekowych.

4) Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z warunkami technicznymi odbioru osadu. Musi dokonać wizji lokalnej miejsca załadunku osadu oraz zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy na wykonanie zadania. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt Wykonawcy.

5) Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z 14.12.2012 o odpadach.

6) Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru (numer rejestrowy) prowadzonego przez marszałka województwa, który pozwala na prowadzenie działalności polegającej na transporcie odpadów zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z 14.12.2012 o odpadach.

7) Wykonawca własnym sprzętem (ładowarką) będzie wykonywał załadunek osadów na samochody. Osoba obsługująca sprzęt powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. Wykonawca przy podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu uprawnienia osoby obsługującej sprzęt. Pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby obsługującej sprzęt (ładowarkę) ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca jest obowiązany do gospodarowania odpadem w sposób zgodny z zasadami gospodarowania osadami ściekowymi w szczególności określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

9) Z chwilą przekazania osadów ściekowych, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie w instalacji, a zwłaszcza wynikającą z przepisów ochrony środowiska – art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10) Wykonawca przedstawi opis sposobu zagospodarowania (zgodnie z załącznikiem nr 7 – opis sposobu zagospodarowania osadów ściekowych) przedmiotu zamówienia stosownie do posiadanych zezwoleń. Sposób zagospodarowania przedmiotu zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

11) Wykonawca powinien dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu osadu nadmiernego o podanym stopniu uwodnienia.

12) Zamawiający posiada wagę samochodową (stacjonarną). Ważenie każdorazowe transportu osadu będzie odbywało się na wadze Zamawiającego (przy wjeździe i wyjeździe).

13) Wykonawca zobowiązany jest posiadać indywidualny numer rejestrowy w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

14) Podstawą do zapłaty za wykonanie usługi będą dokumenty potwierdzające zważenie osadu.

15) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu na podstawie zlecenia Zamawiającego przesłanego faxem lub emailem najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

16) Wykonawca zapewni systematyczny odbiór osadu (co najmniej trzech samochodów codziennie (w dni robocze)), chyba, że Zamawiający wyraźnie zgłosi mniejsze zapotrzebowanie (telefonicznie lub mailowo), również w temperaturach poniżej 0 oC.

17) Osady ściekowe odbierane będą z terenu oczyszczalni ścieków w Kutnie w dni robocze w godzinach od 6.00 do 18.00.

18) Wykonawca na koniec każdego miesiąca przedstawi zbiorcze zestawienie ilości przyjętych osadów do instalacji (załącznik do umowy).

19) Zamawiający przedstawi Wykonawcy do wglądu wymagane wyniki badań osadów ściekowych.

20) Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do zapoznania osób, które będą wykonywać usługę z „Instrukcją wykonywania prac na terenie GOŚ Sp. z o.o. przez Wykonawców/dostawców zewnętrznych” oraz przestrzegania postanowień zawartych ww. instrukcji.

Deadline Date2021-04-08
Publication Date2021-02-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationGrupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o
Attention OfGrażyna Spikowska
Addressul. Lotnicza 1
TownKutno
Postal Code99-300
Phone+48 24/2510140
Fax+48 24/2510142
Class Code90533000
Class DescriptionWaste-tip management services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Termomodernizacja – 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne.
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki...
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu al. gen. Józefa Hallera i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania...
View more