Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej.

Extended Title„Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-05-21
New text:
2021-06-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-09-17
New text:
2021-10-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-05-21
New text:
2021-06-04
Deadline Date2021-06-04
Publication Date2021-05-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention Ofprowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Maria Herszel, Waldemar Seliga
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-532
Phone+48 426384888
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-04

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej.

Extended Title„Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-05-14
New text:
2021-05-21
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-09-10
New text:
2021-09-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-05-14
New text:
2021-05-21
Deadline Date2021-05-21
Publication Date2021-05-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention Ofprowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Maria Herszel, Waldemar Seliga
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-532
Phone+48 426384888
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej.

Extended Title„Rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej.

Zakres robót obejmuje m.in.:

— Przebudowę jezdni i układu torowego.

— Budowę ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowę chodników.

— Przebudowę przystanków i peronów komunikacji zbiorowej.

— Przebudowę sygnalizacji świetlnej.

— Przebudowę kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej.

— Budowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odwodniania.

— Budowę przyłączy wody i instalacji na potrzeby podlewania zieleni.

— Budowę i przebudowę kanalizacji teletechnicznej.

— Zabezpieczenie krytego koryta rzeki Łódki.

— Usuniecie kolizji z sieciami wod.-kan., gazowymi, elektroenergetyczycznymi, telekomunikacyjnymi.

— Budowę i przebudowę oświetlenia.

— Montaż elementów małej architektury.

— Wykonanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

— Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie budowlanym. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do SWZ. Na podstawie art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sposób dokumentowania zatrudnienia tej osoby i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Deadline Date2021-05-14
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfProwadzący postępowanie Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Maria Herszel, Waldemar Seliga
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-532
Phone+48 426384888
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 15, 2021
The scope of this procurement procedure is to award framework contract(s) for the supply of service weapons (compact 9 x 19 mm semi-automatic pistol), accessories and related services and their...
View more
Deadline: Jul 7, 2021
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej nr 91 (dawniej nr 1) od km 506+500 do 511+600 na odcinku Markowice-Brudzowice.Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.
View more
Deadline: Jun 18, 2021
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.2....
View more