Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach.

Główny zakres zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 52b w Starachowicach, wraz z instalacjami zewnętrznymi i przyłączami, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem komunikacyjnym.

Ogólna charakterystyka inwestycji:

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji 3511,36 m2.

Budynek IV kondygnacyjny oraz kondygnacja podziemna przeznaczona na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

W budynku przewiduje się 101 lokali mieszkalnych:

— powierzchnia zabudowy budynku 1243,14 m2,

— powierzchnia całkowita 6215,70 m2,

— powierzchnia użytkowa 5156,23 m2,

— kubatura: 13354,64 m3.

Więcej informacji w pkt. 1 SWZ dostępnej na stronie (https://bip.um.starachowice.pl/).

Extended Title„Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach.

Główny zakres zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 52b w Starachowicach, wraz z instalacjami zewnętrznymi i przyłączami, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem komunikacyjnym.

Ogólna charakterystyka inwestycji:

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji 3511,36 m2.

Budynek IV kondygnacyjny oraz kondygnacja podziemna przeznaczona na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

W budynku przewiduje się 101 lokali mieszkalnych:

— powierzchnia zabudowy budynku 1243,14 m2,

— powierzchnia całkowita 6215,70 m2,

— powierzchnia użytkowa 5156,23 m2,

— kubatura: 13354,64 m3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa z przedmiarem robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przewiduje się możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

Z uwagi, iż zamówienie obejmuje roboty na terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.

Obiekt spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania ogólne:

Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy w projekcie budowlanym i wykonawczym, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SWZ przed złożeniem ofert.

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SWZ oraz wzorze umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia, również za uszkodzenie uzbrojenia podziemnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z wykonywaniem robót budowlanych we wszystkich branżach.

Deadline Date2021-05-27
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value18504963.39
OrganisationGmina Starachowice
Attention OfEdyta Hamera
Addressul. Radomska 45
TownStarachowice
Postal Code27-200
Phone+41 2738275
Fax+41 2746305
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 15, 2021
The scope of this procurement procedure is to award framework contract(s) for the supply of service weapons (compact 9 x 19 mm semi-automatic pistol), accessories and related services and their...
View more
Deadline: Jul 7, 2021
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej nr 91 (dawniej nr 1) od km 506+500 do 511+600 na odcinku Markowice-Brudzowice.Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.
View more
Deadline: Jun 18, 2021
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.2....
View more