Ηλεκτρονική, ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την προμήθεια υδραυλικού λαδιού και βελτιωτικού καύσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Extended TitleΠρομήθεια υδραυλικού λαδιού και βελτιωτικού καύσης.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λιπαντικού υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων, τύπου ISO 46.

Deadline Date2021-05-13
Publication Date2021-04-13
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value48000.00
OrganisationΔήμος Αθηναίων
Attention OfΠαρασκευή Κοντολέων
AddressΚωνσταντίνου Παλαιολόγου 9
TownAthens
Postal Code104 38
Phone+30 2105223142
Fax+30 2132082856
Class Code09211600
Class DescriptionOils for use in hydraulic systems and other purposes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 13, 2021
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων - βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021 - 2022), για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και...
View more
Deadline: May 11, 2021
«Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των νομικών προσώπων του Δήμου:α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"·β) Σχολική...
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)Τμήμα...
View more