3.1 Wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED - demontaż 900 szt. istniejących opraw. Wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu dystrybucyjnego PGE dystrybucja S.A. Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Urzędów – załącznik nr 1 do SWZ,

— propozycja umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Extended TitleModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1 Wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED w tym: — wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu dystrybucyjnego PGE dystrybucja S.A. Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego, — demontaż 900 szt. istniejących opraw, — dostawę opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 817 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13210 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.) — przebudowę 83 szt. opraw ozdobnych, polegającej na wymianie układu zasilającego i sodowego źródła światła na moduł LED oraz odpowiedni zasilacz. — instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Urzędów” (tabele), w ilości 817 szt., — montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej, — montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A, — wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych (788 szt.). Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej, — dostawę i instalację 60 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące oświetleniem z możliwością zdalnego dostępu (np. Internet) do opraw oświetleniowych oraz ich grupowego programowania,, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych. — dostawę i instalacje 10 szt. układów kompensacji mocy biernej do wartości określonej w warunkach przyłączeniowych. — wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowanych na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa w ilości 788 szt., — wyposażenie centrum Dyspozytorskiego, — wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, — wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, — wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, — wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos φ dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym — sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających, — wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: - opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Urzędów – załącznik nr 1 do SWZ - propozycja umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Publication Date2021-07-28
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Urzędów
Attention OfAlicja Kozik
Addressul. Rynek 26
TownUrzędów
Postal Code23-250
Phone+48 818227682
Fax+48 818225150
Class Code31520000
Class DescriptionLamps and light fittings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-12

Lamps and light fittings

3.1. Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED:

— demontaż 900 szt. istniejących opraw,

— wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego PGE dystrybucja S.A. Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Urzędów – załącznik nr 1 do SWZ,

— propozycja umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Extended TitleModernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Urzędów
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-05-10
New text:
2021-10-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-08-07
New text:
2021-08-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-05-10
New text:
2021-05-17
Deadline Date2021-10-17
Publication Date2021-05-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Urzędów
Attention OfAlicja Kozik
Addressul. Rynek 26
TownUrzędów
Postal Code23-250
Phone+48 818227682
Fax+48 818225150
Class Code45316110
Class DescriptionInstallation of road lighting equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:1) wykonanie dokumentacji projektowej,2) wykonanie robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego.
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more