Διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Extended TitleΔιεθνής, ανοικτός διαγωνισμός, για την «Προμήθεια ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας».
Extended Description

Η προμήθεια ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας, με CPV: 33186000-7.

Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 112962.

Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Deadline Date2021-05-28
Publication Date2021-04-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value524488.00
OrganisationΓενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
Attention OfΒασιλική Τσίκουτα, Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
AddressΕξοχή Θεσσαλονίκης
TownExochi Thessalonikis
Postal Code570 10
Phone+30 2313307195
Fax+30 2310357217
Class Code33186000
Class DescriptionExtracorporeal circulatory unit
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 13, 2021
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων - βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021 - 2022), για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και...
View more
Deadline: May 11, 2021
«Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των νομικών προσώπων του Δήμου:α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"·β) Σχολική...
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)Τμήμα...
View more