Hankintayksikkö (jäljempänä "HUS) kilpailuttaa dialyysihoitoihin liittyvät tarvikkeet. Hankinta on jaettu 10 tuoteryhmään sekä optioryhmään 11:

Tuoteryhmä 1: Hemodialyysikatetrit ja katetrisetit

Tuoteryhmä 2: Hemodialyysineulat

Tuoteryhmä 3: Hemodialyysi: aloitus- ja lopetussetit

Tuoteryhmä 4: Shunttiletkut ja yhdysletkut sulkijalla

Tuoteryhmä 5: Hemodialyysikatetrin turvayhdistäjät

Tuoteryhmä 6: Hemodialyysi AV-setit, letkustot ja kasetit

Tuoteryhmä 7: Peritoneaalidialyysikatetrit ja -tarvikkeet

Tuoteryhmä 8: Fistelivuodon tyrehdyttäjät

Tuoteryhmä 9: Infuusiosuodattimet

Tuoteryhmä 10: Vedensuodattimet vesihanaan

Tuoteryhmä 11: Optio

Tuoteryhmät on jaettu edelleen tuotekoreihin. Tarjoaja voi tarjota tuoteryhmän sisällä yhteen tai useampaan tuotekoriin liitteenä 1 olevassa tarjouslomakkeessa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Jokaisesta kilpailutettavasta tuotekorista tehdään tarjouspyynnön liitteenä oleva hankintasopimus valitun toimittajan kanssa.

Hankinnasta tehtävä sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Ilmoitus irtisanomisesta voidaan tehdä myös ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä, jolloin sopimuksen voimassaolo päättyy aikaisintaan määräaikaisen sopimuskauden päättymispäivänä.

Tilaaja ei sitoudu tilaamaan mitään tiettyä määrää hankinnan kohteen olevia tuotteita tai palveluita. Ilmoitetut ennakoidut tuotekorien kulutusarviot ovat siten viitteellisiä, eivätkä ne ole HUS:ia sitovia. Lopulliset sopimuskauden aikaiset tilausmäärät voivat olla ilmoitettua suurempia tai pienempiä riippuen hankinnan kohteena olevien tuotteiden kulutuksesta.

Extended TitleDialyysihoitotarvikkeiden hankinta
Extended Description

Osa-alueen vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 1 (tarjouslomake).

Deadline Date2021-12-01
Publication Date2021-10-27
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaMixed
Value3000000.00
OrganisationHelsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
AddressPL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
TownHUS
Postal Code00029
Class Code33000000
Class DescriptionMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-23

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinoilla toimiville toimittajille (jäljempänä "tietopyyntö"). Hankintayksikkö ei aloita tarjouskilpailua tietopyynnön julkaisulla, vaan mahdollinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin.

Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään mahdollisesti järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

Hankintayksikkö eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä HUS) on valmistelemassa dialyysitarvikkeiden kilpailutusta. Tuotteita tilataan vuosittain noin 415 000,00 EUR:lla. HUS kokoaa nyt tietoa markkinoilla olevista tuotteista sekä markkinoilla toimivien toimittajien näkemyksiä kilpailutukseen liittyen ja julkaisee tässä tarkoituksessa tietopyynnön.

Extended TitleTietopyyntö — Dialyysitarvikkeet
Extended Description

Tausta

HUSin vastuulla on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkuntiensa 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä erityistason palveluista koko Suomessa.

HUS Logistiikka toimii koko HUSin yhteishankintayksikkönä ja huolehtii lisäksi HUSin logistiikkapalveluista sekä lääkintäteknisistä palveluista. HUS Logistiikan asiakkaita ovat kaikki HUSin sairaalat ja hoitoyksiköt. Lisäksi HUS Logistiikka tuottaa palveluja niille HUSin jäsenkunnille ja HYKS-erityisvastuualueille, jotka ovat tehneet palvelusopimuksen HUS Logistiikan kanssa.

HUS Logistiikka tulee kilpailuttamaan sisätautien, kirurgian ja kardiologian kategorioiden käyttöön jäljempänä määritellyt dialyysitarvikkeet tulevalle sopimuskaudelle. Sovellettava hankintamenettelymalli päätetään myöhemmin.

Hankinnan tavoitteena on kokonaistaloudellisesti edullinen, laadukas sekä tarkoituksenmukainen tuotevalikoima laajalle asiakaskunnalle.

Hankintamenettely ja hankinnan kohde

Alustavan suunnitelman mukaan hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa ja asettaa tarjouspyynnön avoimesti kaikkien saataville. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Avoimella menettelyllä HUS perustaa useamman toimittajan puitejärjestelyn siten, että puitesopimus tulisi voimaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankinnan kohteena ovat dialyysitarvikkeet, jotka tullaan alustavan suunnitelman mukaan jakamaan tarjouspyynnössä osa-alueisiin seuraavasti:

— Hemodialyysikatetrit (akuutti- ja pitkäaikaiseen käyttöön)

— Peritoneaalidialyysikatetrit

— Hemodialyysineulat

— Hemodialyysi aloitussetti

— Hemodialyysikatetrin turvayhdistäjä

— Hemodialyysiyhdysletku sulkijalla

— Veden suodattimet (filtterit)

— Fistelivuodon tyrehdyttäjät.

Osa-alueet jakautuvat alustavan suunnitelman mukaan useampiin tuoteryhmiin. Lista ei ole tyhjentävä, ja hankinnan kohde määritellään täsmällisesti hankintailmoituksessa ja myöhemmissä tarjouspyynnöissä.

Tietopyyntö/markkinakartoitus

HUS pyytää markkinatoimijoilta vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Olisiko hankinta näkemyksenne mukaan tarkoituksenmukaista toteuttaa puitejärjestelynä? Mitä asioita puitejärjestelynä toteutettavassa hankinnassa tulisi erityisesti huomioida?

2. Mitä tuotteita/tuoteryhmiä myytte ja mikä on niiden jakelutapa?

3. Mihin seuraavista tuoteryhmistä olisitte mahdollisesti kiinnostuneita tarjoamaan? Voitte valita useamman.

— Hemodialyysikatetrit (akuutti- ja pitkäaikaiseen käyttöön)

— Peritoneaalidialyysikatetrit

— Hemodialyysineulat

— Hemodialyysi aloitussetti

— Hemodialyysikatetrin turvayhdistäjä

— Hemodialyysiyhdysletku sulkijalla

— Veden suodattimet (filtterit)

— Fistelivuodon tyrehdyttäjät.

4. Kuinka laajaa tuotevalikoimaa pystytte tarjoamaan (per edellä mainitut tuoteryhmät mahdollisine alakategorioineen)?

5. Miten olette järjestäneet tuotteiden logistiikan ja kuinka nopeat toimitukset tuotteille luvataan? Millaiset pakkauskoot tuotteilla on?

6. Mikä on roolinne dialyysitarvikkeiden toimittamisessa? Oletteko tuotteen valmistaja vai jälleenmyyjä? Toimitteko itse tuotteen jakelijana?

7. Ovatko tarjoamanne dialyysitarvikkeet yhteensopivia rajoituksetta dialyysilaitevalmistajien kanssa ts. voidaanko tarjoamianne kulutustarvikkeita käyttää toisen valmistajan dialyysilaitteisiin universaalisti? Tarvitaanko esimerkiksi katetrin liittämiseen letkustoihin adaptereita?

8. Minkälaisia vähimmäisvaatimuksia dialyysitarvikkeille tulisi asettaa? Tulisiko vähimmäisvaatimukset asettaa tuotekohtaisesti vai onko riittävää, että kullekin tuoteryhmälle on määritelty yhteiset vähimmäisvaatimukset (esim. metalliset hemodialyysineulat)?

8. Pystyttekö tarjoamaan kiinteitä hintoja tuotteille esimerkiksi neljän (4) vuoden sopimuskaudelle?

9. Onko teillä hankinnan kohde huomioon ottaen näkemyksiä tai ideoita siitä, mitkä olisivat tarkoituksenmukaiset laadulliset vertailuperusteet tarjouskilpailussa?

HUS pyytää lähettämään vastaukset ja muut mahdolliset kommentit edellä esitettyihin kysymyksiin viimeistään 5.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen iina.kajander@dominushankinnat.fi

HUS varaa lisäksi oikeuden järjestää markkinavuoropuhelut Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä tietopyyntöön vastanneiden markkinatoimijoiden kanssa.

Mahdolliset markkinavuoropuhelut tullaan järjestämään tietopyynnön vastausten toimittamisen jälkeen viikolla 19 ja/tai 20 arkisin klo 15.00 jälkeen siten, että markkinavuoropuhelun tarkka ajankohta sovitaan toimittajakohtaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Markkinavuoropuhelun kesto on noin 30 min / toimittaja.

Toimittajan tulee ilmoittautua markkinavuoropuheluun sähköpostitse (iina.kajander@dominushankinnat.fi) viimeistään 5.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Toimittajalle ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

Publication Date2021-04-23
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
AddressPL 441 (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
TownHUS
Postal CodeFI-00029
Class Code33000000
Class DescriptionMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Vaasan kaupungin strategiassa on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi hiilineutraalisuus vuoden 2029 loppuun mennessä. Liikenne on suuri hiilidioksidin päästölähde ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä pitää vähentää lukuisin eri keinoin ja lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen lisääminen...
View more
Deadline: Feb 28, 2022
Hankinnan kohteena on asuinkerrostalojen ja pysäköintilaitoksen rakentaminenHelsingin Tapanilaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäenrakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt.Kokonaisurakkaan lukeutuvat:- Tontti 39284/1, Asunto Oy Helsingin Joutsenpuisto- Tontti 39282/1, Fallkullan Kiilan Pysäköinti OyTarjouksessa ilmoitetaan molempien...
View more