Изпълнението на договора обхваща следните основни дейности, обособени в три етапа:

1. Етап I: Изготвяне на работни чертежи и детайли

2. Етап II: Строителство

3. Етап III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на

Сертификат за оперативна съвместимост

Extended TitleРехаб.на жп коловоз от стрелка103(Прист.Бургас)до стрелка20(гара Вл.Павлов)“по проект„От Изток към Запад2.Достъп до Коридор ОИС от центр.прист.на Бургас.Рехаб.на жп връзки към Трансевр.трансп.мрежа
Extended Description

Изпълнението на настоящата обществена поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в три етапа:

1. Етап I: Изготвяне на работни чертежи и детайли

1.1. Изработване и предаване на работни чертежи и детайли на база техническия проект на Възложителя,„Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и приложимата европейска и българска нормативна уредба.

2. Етап II: Строителство

2.1 Извършване на строително-монтажните работи предвидени в проекта за рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 20 (гара Владимир Павлов) до стрелка № 103 (Пристанище Бургас), доставка и монтаж на предвидените оборудване и материали, провеждане на функционални изпитания и 72-часови проби в експлоатационни условия на контактната мрежа.

2.2 Изготвяне на екзекутивна документация.

3. Етап III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост

3.1 Подготовка на необходимите документи за получаване на разрешение за ползване от ДНСК съгласно ЗУТ;

3.2 Подготовка на план и провеждане на тестови изпитания, във връзка с доказване на съответствието на структурните подсистеми с изискванията за оперативна съвместимост, както и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

Пълното описание на изискванията на Възложителя са посочени в Техническата спецификация, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Deadline Date2021-08-05
Publication Date2021-06-22
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value6696308.69
OrganisationНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Attention OfДесислава Славчева
Addressбул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 29323079
Fax+359 29310663
Class Code45234116
Class DescriptionTrack construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-01

Track construction works

Изпълнението на договора обхваща следните основни дейности, обособени в 3 етапа:

1. Етап I „Изготвяне на работни чертежи и детайли“.

2. Етап II „Строителство“.

3. Етап III „Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост“.

Extended TitleРехаб. на жп коловоз от стрелка № 103 (прист. Бургас) до стр. № 20 (гара Вл. Павлов) по проект „От изток към запад-2. Достъп до кор. ОИС от центр. прист. на Бургас: Рехаб. на жп връзки към трансевроп. трансп. мрежа
Extended Description

Изпълнението на договора обхваща следните основни дейности, обособени в 3 етапа:

1. Етап I „Изготвяне на работни чертежи и детайли“:

1.1. Изработване и предаване на работни чертежи и детайли на база техническия проект на възложителя, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложимата европейска и българска нормативна уредба.

2. Етап II „Строителство“:

2.1. Извършване на строително-монтажните работи, предвидени в проекта за рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 20 (гара Владимир Павлов) до стрелка № 103 (пристанище Бургас), доставка и монтаж на предвидените оборудване и материали, провеждане на функционални изпитания и 72-часови проби в експлоатационни условия на контактната мрежа.

2.2. Изготвяне на екзекутивна документация.

3. Етап III „Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост“:

3.1. Подготовка на необходимите документи за получаване на разрешение за ползване от ДНСК съгласно ЗУТ.

3.2. Подготовка на план и провеждане на тестови изпитания във връзка с доказване на съответствието на структурните подсистеми с изискванията за оперативна съвместимост, както и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

Publication Date2021-06-01
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value6696308.69
Organisation„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП
Attention OfДесислава Славчева
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 29323079
Fax+359 29310663
Class Code45234116
Class DescriptionTrack construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 1, 2021
„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Сандански” за срок от 36 месеца” Прогнозната стойност на поръчката 21 600,00 лв. без ДДС.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Предмет: доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на МЗ и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща...
View more
Deadline: Sep 7, 2021
Настоящата обществена поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 13 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани...
View more